Biele BIO a ekologické interiérové farby

Farby na steny vhodné pre alergikov by mali mať veľmi nízke percento prchavých látok. Biele BIO a ekologické interiérové farby túto požiadavku plnia a preto sú vhodné pre citlivejšie osoby náchylné k alergii, astme alebo iným respiračných ochoreniam. BIO farby na stenu sú šetrné k životnému prostrediu. BIO a ekologické farby na stenu sú vyrobené z prírodných surovín a majú dezinfekčné účinky. EKO farby pre osoby citlivé na alergie a konzervačné látky. Má vplyv na kvalitné bývanie. Biela BIO a ekologická farba má menej prchavých látok ako bežná farba.

Skryť popis Pokračovať
JUPOL BIO APNENA - Ekologická vápenná interiérová farba na steny

JUPOL BIO APNENA - Ekologická vápenná interiérová farba na steny

Aktuálnu zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo zľavovými kupónmi.Jupol BIO je možné si v zľavnenej cene zakúpiť prostredníctvom objednávky.Zľavnená cena sa neuplatňuje pri nákupe v kamennej predajni. Vápenná vnútorná farba vyrobená na základe haseného vápna.Náter je paropriepustný a odolný voči suchému oteru. Vhodná je najmä tam, kde existuje pravdepodobnosť vlhnutia stien a stropov vplyvom kondenzácie. Je možné ju použiť na dekoratívnu ochranu stien a stropov v budovách architektonického dedičstva ako aj v nových obytných budovách. Vhodným podkladom sú jemné vápenné a vápennocementové omietky. Farba sa vyznačuje nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín a neobsahuje ťažké kovy Výdatnosť:  - 180-210 ml/m2 v dvoch vrstvách  Riedenie:  - vodou (maximálne 10%) Príprava podkladu  Podklad musí byť čistý, suchý a tvrdý, bez slabo prídržných častíc, prachu, zvyškov debniacich olejov, mastnoty a pod. Nové omietky nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 1 deň na každý mm hrúbky. Z už premaľovaných povrchov odstráňte všetky vo vode ľahko a rýchlo rozpustné vrstvy farieb. Pred prvým maľovaním odporúčame použiť základný náter - odporúčame farbu zriedenú s 30% vody. Základný náter aplikujte valčekom alebo štetcom.  Aplikácia  Farbu pred natieraním dôkladne premiešajte. V prípade potreby je možné riedenie vodou, avšak maximálne do 10% hmotnosti farby. Náter farbou je možné vykonať po 24 hodinách od nanesenia penetračného náteru.  Farbu nanášajte v 2 alebo 3 vrstvách v rozmedzí 24 hodín valčekom, štetcom alebo striekaním. Pri nanášaní valčekom využite vhodnú stieraciu mriežku.  Čistenie náradia  Náradie po skočení prác umyte vodou. Identifikácia nebezpečnosti Klasifikácia látky alebo zmesi Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Skin Corr. 1A H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.Eye Dam. 1 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. Prvky označovania Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramy: Výstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:calcium dihydroxidehydroxid sodný Výstražné upozornenia H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Bezpečnostné upozornenia P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.P260 Nevdychujte prach alebo hmlu.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.P321 Odborné ošetrenie (pozri na etikete).P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami. Ďalšie údaje: EUH208 Obsahuje metylizotiazolinón. Môže vyvolať alergickú reakciu.Súčasťou daného ošetreného výrobku sú biocídne výrobky;: metylizotiazolinón, Pyritión zinočnatý, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým Iná nebezpečnosť Výsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
 • -25%
23,04 €

od 18 € s DPH

JUPOL BIO SILICATE - Antialergická vnútorná farba na steny

JUPOL BIO SILICATE - Antialergická vnútorná farba na steny

Vnútorná silikátová farba, ktorá je vhodná pre osoby s ťažkosťami s precitlivenosťou na konzervačné látky.Vyznačuje sa výnimočne nízkym obsahom prchavých látok s dobrou odolnosťou voči mokrému oteru.Farebný film sa viaže na podklad, vytvára matný povrch s dobrou paropriepustnosťou.Je určená na dekoračnú ochranu stien a stropov v budovách architektonického dedičstva, ale i v domácnosti, materských školách, administratívnych budovách a pod. V prípade, ak bude farba použitá pre náter stien a stropov v miestnostiach, kde je vyššia pravdepodobnosť vzniku plesní, je možné do farby pridať 5 až 7,5% prípravku Jubocid. Výdatnosť: - 0,18-0,21 L/m2 (pre dvojnásobný náter) Riedenie: - vodou (maximálne do 10%) Príprava podkladu Podklad musí byť suchý, čistý a tvrdý bez nečistôt ako mastnota, prach, olejové škvrny alebo iné znečistenie.Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 1 deň na každý mm hrúbky.Betónové podklady je potrebné nechať zrieť cca 1 mesiac. Pred prvým maľovaním je potrebné aplikovať základný náter.Odporúčame vodou zriedený Silicate Primer alebo farbou zriedenú s vodou v pomere 1:1.Pre náročnejšie a menej kvalitné podklady (menej kvalitné obklady zo sadrokartónových dosiek, sadrové omietky, vláknocementové dosky, drevotriesky a neomietnuté betónové povrchy) odporúčame použiť Jubosil GF. Aplikácia Farbu pred použitím dôkladne premiešajte.Ak je to potrebné, tak je možné riedenie farby vodou - maximálne však do 10%.Farbu aplikujte v dvoch vrstvách valčekom alebo štetcom.Časový interval medzi aplikáciou jednotlivých náterov je 4-6 hodín, Čistenie náradia Pracovné náradie po skončení prác zbavte zbytkov farby pomocou špachtle a následne náradie dôkladne umyte vodou. Identifikácia nebezpečnosti Klasifikácia látky alebo zmesi Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade s predpismi oklasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP ako nebezpečný pre zdravie či životné prostredie.Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP. Prvky označovania Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadáVýstražné piktogramy: odpadáVýstražné slovo: odpadáVýstražné upozornenia: odpadá Ďalšie údaje: Súčasťou daného ošetreného výrobku sú biocídne výrobky: Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým. Iná nebezpečnosť Výsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

od 36 € s DPH

JUPOL Clima Control - silikátová vnútorná farba zachytávajúca formaldehyd

JUPOL Clima Control - silikátová vnútorná farba zachytávajúca formaldehyd

Vnútorná maliarska farba vyrobená na základe draselného vodného skla bez obsahu biocídov.  Vhodná je predovšetkým na dekoračnú ochranu stien, stropov v architektonických, obytných, občianskych budovách, školách, nemocniciach, hoteloch s podkladom ako jemné omietky, sadrokartónové dosky, drevotriesky, či neomietnutý betón. Farba z ovzdušia viaže a rozkladá toxický formaldehyd a zároveň je vhodná aj pre osoby, ktoré sú citlivé na konzervačné látky.  Spotreba: - cca 180-210 ml/m2 v dvoch vrstvách Riedenie: - vodou  Príprava podkladu Podklad musí byť suchý, tvrdý, čistý, bez slabo prídržných častíc, prachu, zvyškov olejov, mastnoty a iných nečistôt.  Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 1 deň na každý mm hrúbky. Pre betónové podklady je doba schnutia minimálne 1 mesiac. Dezinfikujte povrchy, ktoré sú napadnuté stenovými plesňami.  Príprava farby  Farbu pred použitím dôkladne premiešajte. Ak je potrebné zrieďte ju vodou maximálne 10%.  Pre náterom farbou je povinný základný náter prípravkom Silicate Primer alebo zriedenú farbu Clima Control. Pre náročnejšie a menej kvalitné podklady ako sádrové omietky, sádrokartónové dosky, drevotriesky, betónové povrchy ošetrite základným náterom Jubosil GF. S maľovaním je možné začať za normálnych podmienok cca 12 hodín po nanesení základného náteru.  Aplikácia  Farbu aplikujte valčekom alebo štetcom v rozmedzí 4-6 hodín. Pri nanášaní valčekom použite vhodnú stieraciu mriežku.  Jednotlivé stenové maľujte bez prestávok od jedného krajného rohu k druhému. Plochy nedostupné pre valček vždy upravte skôr.  Čistenie náradia  Náradie po skončení prác umyte vodou. 

od 54,72 € s DPH

Filtrovať
9 produktov
 • Najpredávanejší
 • EKO
Odobrať
JUB

JUPOL BIO APNENA - Ekologická vápenná interiérová farba na steny

Vápenná vnútorná farba vyrobená na základe haseného vápna. Náter je paropriepustný a odolný voči suchému oteru. Vhodná je najmä… Viac
+2 varianty

od 18 € s DPH

23,04 €
 • Ušetríte 25%
 • skladom

  U vás pozajtra

  • Najpredávanejší
  Odobrať
  JUB

  JUPOL WEISS - Voňavá ekologická interiérová farba

  Vnútorná maliarska farba na dekoráciu vnútorných povrchov v rôznych obytných priestoroch - nemocnice, školy, domovy dôchodcov,… Viac
  +2 varianty

  od 14,63 € s DPH

  18,72 €
 • Ušetríte 25%
 • skladom

  U vás pozajtra

  • Veľmi kvalitný
  • EKO
  Odobrať
  JUB

  JUPOL BIO SILICATE - Antialergická vnútorná farba na steny

  Vnútorná silikátová farba, ktorá je vhodná pre osoby s ťažkosťami s precitlivenosťou na konzervačné látky. Vyznačuje sa výnimočne… Viac
  +2 varianty
  • Veľmi kvalitný
  Odobrať
  JUB

  JUPOL Clima Control - silikátová vnútorná farba zachytávajúca formaldehyd

  Vnútorná maliarska farba vyrobená na základe draselného vodného skla bez obsahu biocídov. Farba z ovzdušia viaže a rozkladá… Viac
  +2 varianty

  od 54,72 € s DPH

  dočasne vypredané

  U vás vo štvrtok

  Odobrať
  HET

  HETLINE SENSITIVE SILIKÁT - Silikátová interiérová farba

  Vodou riediteľná silikátová farba šetrná k životnému prostrediu s mimoriadne nízkym obsahom prchavých organických látok. Farba… Viac
  +3 varianty
  Odobrať
  eFarby.sk

  Set náradia na maľovanie interiérových farieb

  Či už idete maľovať umývateľnou farbou, protiplesňovou farbou alebo klasickou oteru vzdornou farbou, tak set náradia na maľovanie… Viac

  42,99 €s DPH

  skladom

  U vás pozajtra

  Odobrať
  Chromos-Svjetlost

  KEMOPOL PREMIUM BIO SILIKÁT - Umývateľná silikátová interiérová farba

  Silikátový veľmi dobre kryjúci náter na vnútorné steny. Vytvára pevný, elastický a umývateľný film, ktorý je možné otrieť mokrou… Viac
  +1 variant
  Odobrať
  Chromos-Svjetlost

  KEMOPOL PLUS BIO SILIKÁT - Silikátová interiérová farba pre ľudí s alergiami

  Silikátová interiérová farba, ktorá zabraňuje vývoju plesní a baktérií. Neobsahuje zmäkčovadlá alebo konzervačné látky a tým je… Viac
  +1 variant
  Odobrať
  eFarby.sk

  Set náradia na maľovanie interiérových stien a stropov

  Komplexný a rozsiahly set na maľovanie interiérových stien a stropov v ktorom nájdete nielen pomôcky na maľovanie ako štetec,… Viac

  53,99 €s DPH

  skladom

  U vás pozajtra