Adler Adlerol Terpentinölersatz - riedidlo na laky a lazúry na drevo
Adler Adlerol Terpentinölersatz - riedidlo na laky a lazúry na drevo

Značka: ADLER

Adler Adlerol Terpentinölersatz - riedidlo na laky a lazúry na drevo
Zatvoriť

Adler Adlerol Terpentinölersatz - riedidlo na laky a lazúry na drevo

Sample icon Vzorkovník

Značka: ADLER

Kód produktu: VAR-AD0254

Adler Adlerol Terpentinölersatz - riedidlo na laky a lazúry na drevo

Adlerol je vysoko kvalitné riedidlo na farby a laky na báze syntetickej živice - umožňuje optimálne prispôsobenie viskozity povlaku. Je tiež ideálny ako čistiaci prostriedok pre štetce a iné maliarske pomôcky.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

skladom

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Adlerol je vysoko kvalitné riedidlo na farby a laky na báze syntetickej živice - umožňuje optimálne prispôsobenie viskozity povlaku. Je tiež ideálny ako čistiaci prostriedok pre štetce a iné maliarske pomôcky.Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)Najvýznamnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, účinky na zdravie ľudí a na životné
prostredie
Produkt je horľavý a môže byť zapálený z potenciálnych zdrojov vznietenia.
2.2 Prvky označovania
Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)
- Výstražné slovo nebezpečenstvo
- Piktogramy
GHS02, GHS08Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu.
Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi.
- Ďalšie informácie o nebezpečnosti
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
- Označenie pre nebezpečné zložky ťažký benzín (ropný), ťažká frakcia, hydrogenovaný
2.3 Iná nebezpečnosť

Uchovávajte mimo dosahu detí a neodvádzajte do kanalizácie. Zvyšky riadne zlikvidujte (spoločnosť zaoberajúca
sa zberom problémových látok, likvidáciou). Prázdne nádoby sa musia dodávať do recyklačného systému. Pri
spracovaní produktu sa musia dodržiavať obvyklé bezpečnostné opatrenia.
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.


... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: ADLER

O značke ADLER

Spoločnosť ADLER, oddaná duchu zakladateľa spoločnosti Johanna Berghofa, je dodnes rodinným podnikom.
Nosnými značkami v segmente ochrany dreva sú Adler Pullex, Adler Legno a Adler Lignovit.
S pobočkami a predajnými partnermi po celej Európe je značka Adler pevne ukotvená na európskom trhu.
Produkujú, vyrábajú, skúmajú a vyvíjajú v sídle firmy v meste Schwaz v Tirolsku a to od roku 1934.
Kladú dôraz na inovácie, povedomie o kvalite, služby a udržateľnosť, ktoré sú hlavnými prvkami ich úspechu.
Ako popredný rakúsky výrobca farieb a lakov nesie zodpovednosť za zdravie a spokojnosť zamestnancov, za životné prostredie, klímu, ale i za spokojnosť zákazníkov.
O udržateľnosti iba nehovoria - touto zodpovednosťou žijú - deň za dňom a celým srdcom.
Viac sa o spoločnosti Adler môžete dozvedieť z videa:

Produkty Adler sme sa rozhodli podporiť aj my v efarby.sk pretože ich vnímame ako vysokokvalitné.
Zákazníkovi tým dodávame pridanú hodnotu vo forme životnosti.
Efarby v spolupráci s Jurajom Šokom Tabačkom natočili vtipné scénky, ktoré Vám priblížia produkty Adler.
Ak sa chcete dozvedieť viac pikošiek zo zákulisia natáčania, prečítajte si náš článok alebo si pozrite všetky videá, ktoré sme so Šokom natočili.

Všetky varianty produktu (3) Adler Adlerol Terpentinölersatz - riedidlo na laky a lazúry na drevo

5,38 € - 32,33 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,5 L farblos - bezfarebný 0,5 L AD0254 0,5 L farblos - bezfarebný
AD0254
skladom 5,38 € skladom 5,38 €
+
-
1 l farblos - bezfarebný 1 L AD0255 1 l farblos - bezfarebný
AD0255
skladom 8,17 € skladom 8,17 €
+
-
5 l farblos - bezfarebný 5 L AD0256 5 l farblos - bezfarebný
AD0256
1-2 dni 32,33 € 1-2 dni 32,33 €
+
-