KRYSTAL WC CLEANER - Čistič toaliet a sanity
KRYSTAL WC CLEANER - Čistič toaliet a sanity

Značka: Cleamen

KRYSTAL WC CLEANER - Čistič toaliet a sanity
Zatvoriť

KRYSTAL WC CLEANER - Čistič toaliet a sanity

Značka: Cleamen

Kód produktu: VAR-CLA0010

KRYSTAL WC CLEANER - Čistič toaliet a sanity

Čistič toaliet a sanity predstavuje vysoko účinný čistič, ktorý je svojím zložením predurčený k čisteniu keramických povrchov zvlášť tam, kde je tvrdá voda a zvýšený výskyt vodného kameňa. Výrobok je parfumovaný ovocnou vôňou.

Zobraziť viac
balenie (1)

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

KRYSTAL WC Cleaner je vysoko účinný čistič toaliet a sanitárneho keramického zariadenia.
Svojim zložením je predurčený k čisteniu keramických povrchov zvlášť tam, kde je tvrdá voda a zvýšený výskyt vodného kameňa.
Pravidelnou aplikáciou tohto produktu úplne zamedzíte tvorbe nepríjemných farebných škvŕn, ktorých základom je práve vodný kameň.
Pre parfumáciu je použitá vysoko stabilná, ovocná vôňa.

Použitie

Prípravok nastriekajte na steny toaletnej misy, nechajte niekoľko minút pôsobiť alebo rozotrite štetkou a spláchnite vodou.​

UFI UG10-E084-G00K-2U2K

Identifikácia nebezpečnosti:
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.

Výstražné slovo - Nebezpečenstvo

Klasifikácia podľa nariadenia 1272/2008/ES:

Nebezpečné vlastnosti
H290 - Môže byť korozívna pre kovy.
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS05

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Cleamen

Spoločnosť Cormen - dodávateľ produktov Cleamen bola založená v roku 1994. 
Od počiatku svojej činnosti sa zameriava na výrobu kozmetiky, bytovej a priemyselnej drogérie a chémie. 
Prvé roky svojej činnosti pôsobila spoločnosť hlavne v Českej republike. 
Od založenia firmy boli výrobky dodávané prevažne na profesionálny trh, ktorý kladie veľký dôraz na kvalitu výrobkov, súvisiacich služieb a poradenstve. 
Výrobky si veľmi rýchlo vďaka svojej kvalite získalo priazeň i náročnejšieho trhu. 

Všetky varianty produktu (1) KRYSTAL WC CLEANER - Čistič toaliet a sanity

2,38 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,75 l 0,75 L CLA0010 0,75 l
CLA0010
skladom 2,38 € skladom 2,38 €
+
-