COLOR COMPANY - Hydroxid sodný
COLOR COMPANY - Hydroxid sodný

Značka: COLOR COMPANY

  • Novinka
COLOR COMPANY - Hydroxid sodný
Zatvoriť

COLOR COMPANY - Hydroxid sodný

Značka: COLOR COMPANY

Kód produktu: VAR-CC0012

COLOR COMPANY - Hydroxid sodný

Hydroxid sodný je vysokoúčinný prípravok na odmastenie a čistenie odpadov a potrubí. Rozpúšťa organické usadeniny v sifónoch a výlevkách.

Zobraziť viac
balenie (1)
  • Novinka

na objednávku

Na predajni v Žiline v pondelok, 30.05.2022
U vás v utorok, 31.05.2022

+
-

Popis produktu

Hydroxid sodný je vysokoúčinný prípravok na odmastenie a čistenie odpadov a potrubí.
Rozpúšťa organické usadeniny v sifónoch a výlevkách.

Použitie

50g hydroxidu sodného nasypte do kanálika alebo sifónu a zalejte 0,5 L horúcej vody a nechajte 30 minút pôsobiť.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 NARIADENIE (ES) č. 1272/2008
Žieravosť kože Skin Corr. 1A H314

Upozornenia na nebezpečnosť:
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Plný text H- údajov uvedených v tomto oddiele viď oddiel 16.

Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Symboly nebezpečenstva:


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia 
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia
Prevencia : P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280 Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.

Opatrenia
P301 + P330 + P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU(alebo vlasmi):
Odstráňte/ vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/ sprchou.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308 + P310 Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P405 Uchovávajte uzamknuté
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu.
Nebezpečné zložky, ktoré sa musia uvádzať na štítku:
Hydroxid sodný ES 215-185-5

Iná nebezpečnosť
Produkt je silne žieravý, hygroskopický, dobre rozpustný vo vode. Tvorí žieravé roztoky.
Produkt je nehorľavý.
Výrobok nespĺňa kritériá pre zaradenie medzi látky PBT alebo vPvB.

... viac
Informácie a návody

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: COLOR COMPANY

O značke COLOR COMPANY

COLOR Company vznikla v roku 1999 ako nezávislá slovenská spoločnosť.
Venuje výrobe náterových látok na drevo, murivo, ale aj výrobe hydroizolácii, biocídnych prípravkov, protipožiarnych prostriedkov a mnoho ďalších výrobkov stavebnej chémie.
Má vlastné výrobné, skladové a administratívne priestory v areály ZVS v Dubnici nad Váhom.
Za viac ako 20 rokov pôsobenia na trhu uviedli na trh niekoľko desiatok vlastných produktov.
Majú vlastný vývoj produktov, ale taktiež spolupracujú s európskymi, či svetovými lídrami v oblasti stavebnej chémie.
Je to slovenská rodinná firma a vďaka tomu sa vie rýchlo prispôsobiť požiadavkám zákazníka a rýchlo meniacim sa situáciám na trhu.
Záleží im na kvalite surovín, ľudskom prístupe, princípoch fér obchodu a dobrých podmienok pre našich zamestnancov.

Všetky varianty produktu (1) COLOR COMPANY - Hydroxid sodný

4,34 €
Farba Názov Kód Dostupnosť Cena s DPH
800 g CC0013 800 g
CC0013
na objednávku 4,34 € na objednávku 4,34 €
+
-