ZINOREX S2211 - Akrylátová farba na oceľ a pozink
ZINOREX S2211 - Akrylátová farba na oceľ a pozink

Značka: COLORLAK

279,49 €s DPH

232,91 €bez DPH

ZINOREX S2211 - Akrylátová farba na oceľ a pozink
Zatvoriť

ZINOREX S2211 - Akrylátová farba na oceľ a pozink

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLORLAK

Kód produktu: VAR-CL00982

ZINOREX S2211 - Akrylátová farba na oceľ a pozink

Akrylátová farba určená k rýchloschnúcim náterom ocele, hliníku, medi, čerstvého pozinku a pozinkovanej ocele. Špeciálne zloženie farby dovoľuje aplikáciu farby v hrubšej vrstve bez stekania na zvislých plochách. Výdatnosť: 10-12 m2/L.

Zobraziť viac
farba (15)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

279,49 €s DPH

232,91 €bez DPH

3 dni

Na predajni v Žiline v piatok
U vás v pondelok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Akrylátová farba určená k rýchloschnúcim náterom ocele, hliníku, medi, čerstvého pozinku a pozinkovanej ocele. Špeciálne zloženie farby dovoľuje aplikáciu farby v hrubšej vrstve bez stekania na zvislých plochách. 
V 1 až 2 vrstvách plní súčasne funkciu základnej antikoróznej a vrchnej farby.
Farba má široké použitie - náter prepravných kontajnerov, paliet, obloženia, konštrukcií, krytov strojov a zariadení, ale aj náter striech, odkvapov, parapet, plotov, konštrukcií a pod.

Odtieň kováčska šedá verne napodobňuje vzhľad kováčskych výrobkov.
Použitie tohto odtieňu je predovšetkým na pozink (nový aj starší) a na oceľ (brány, ploty, mreže, zábradlia, dekorácie alebo kovové doplnky).

Výdatnosť: 

- 10-12 m2/L

Riedenie:

- S 6005 (aplikácia štetcom alebo valčekom)

- C 6000 (aplikácia striekaním)

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, zbavený mastnoty a hrdze.
Pri antikoróznom nátere ocele platí očistenie minimálne mechanicky na St. 3 - optimálne antikorózne vlastnosti sú dosiahnuté pri otryskaní na Sa 2,5.

Aplikácia

Farbu pred použitím premiešajte a rieďte podľa potreby s príslušným riedidlom.
Aplikujte na pripravený podklad pomocou štetca, valčeka alebo striekaním aspoň v dvoch náterov.
Problematické miesta natierajte ako prvé, nechajte zaschnúť a následne aplikujte farbu na celú plochu.
V prípade ak sa farba neaplikuje systémom ,,mokrý do mokrého" tak ďalšiu vrstvu je možné aplikovať po 4-12 hodinách.

Náter nadobúda konečných vlastností po dôkladnom vyzretí t.j. za 2-3 dni.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.

Flam. Liq. 3, H226
Eye Irrit. 2, H319
STOT RE 2, H373
Carc. 2, H351
Aquatic Chronic 2, H411

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky

Horľavá kvapalina a pary.

Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie

Podozrenie na vyvolanie rakoviny.
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Toxické pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Výstražný piktogram


Výstražné slovo:
Varovanie
nebezpečné látky:
- n-butyl-acetát
- uhľovodíky, C9, aromatické
- uhľovodíky, C10, aromáty, viac ako 1% naftalénu
- 2-methylpropan-1-ol

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H351 Podozrenie na vyvolanie rakoviny.
H411 Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícií obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
P201 Pred použitím si obstarajte špeciálne inštrukcie.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P261 Zamedzte vdychovaniu pár/aerosólov.
P271 Používajte vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P312 Ak sa necítite dobre, volajte toxikologické informačné stredisko alebo lekára.
P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite penu, kysličník uhličitý, postrekovú hmlu, prášok.
P391 Vyliaty alebo uniknutý produkt zoberte.
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P405 Skladujte zamknuté.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu predaním osobe oprávnenej k likvidácií odpadu alebo na to určené miesto.

Doplňujúce informácie

EUH211 Pozor! Pri striekaní sa môžu vytvoriť nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevydychujte aerosóly ani hmlu.
EUH204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH208 Obsahuje fenol, methylstyrenátovaný. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože.

Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými nariadením Komisie v prenesenej právomoci.
Zmes obsahuje 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-diterc-pentylfenol spĺňajúci kritéria pre látky PBT a vPvB v súlade s prílohou XIII v platnom znení.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke COLORLAK

Spoločnosť bola založená v roku 1925 Ing. Kirschnerom v Starom Měste.
Náterové hmoty vyrába od roku 1929 a po II. svetovej vojne sa výroba farieb stáva hlavným výrobným programom.
V súčasnosti sú najväčším českým výrobcom a distribútorom náterových hmôt.
Vyrábajú pestrý sortiment farieb a lakov na drevo, kovy, betón a minerálne podklady.
Produkcia zahŕňa aj výrobu sprejov, riedidiel a ďalších pomôcok.
Expandujú nie len pre veľkoobchodných partnerov, ale sústreďujú výrobu aj pre zabezpečenie maloobchodného predaja. 


Všetky varianty produktu (45) ZINOREX S2211 - Akrylátová farba na oceľ a pozink

19,03 € - 344,39 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
C0992 - kováčska šedá 0,6 L
0,6 L CL00983 C0992 - kováčska šedá 0,6 L
CL00983
3 dni 19,47 € 3 dni 19,47 €
+
-
C0992 - kováčska šedá 3,5 L
3,5 L CL00984 C0992 - kováčska šedá 3,5 L
CL00984
3 dni 108,95 € 3 dni 108,95 €
+
-
C0992 - kováčska šedá 9 L
9 L CL00985 C0992 - kováčska šedá 9 L
CL00985
3 dni 280,74 € 3 dni 280,74 €
+
-
RAL 1015 - slonová kosť svetlá 0,6 L
0,6 L CL00986 RAL 1015 - slonová kosť svetlá 0,6 L
CL00986
3 dni 19,03 € 3 dni 19,03 €
+
-
RAL 1015 - slonová kosť svetlá 3,5 L
3,5 L CL00987 RAL 1015 - slonová kosť svetlá 3,5 L
CL00987
3 dni 108,95 € 3 dni 108,95 €
+
-
RAL 1015 - slonová kosť svetlá 9
9 L CL00988 RAL 1015 - slonová kosť svetlá 9
CL00988
3 dni 279,49 € 3 dni 279,49 €
+
-
RAL 1023 - dopravná žltá 0,6 L
0,6 L CL00989 RAL 1023 - dopravná žltá 0,6 L
CL00989
3 dni 19,03 € 3 dni 19,03 €
+
-
RAL 1023 - dopravná žltá 3,5 L
3,5 L CL00990 RAL 1023 - dopravná žltá 3,5 L
CL00990
3 dni 108,95 € 3 dni 108,95 €
+
-
RAL 1023 - dopravná žltá 9 L
9 L CL00991 RAL 1023 - dopravná žltá 9 L
CL00991
3 dni 279,49 € 3 dni 279,49 €
+
-
RAL 3000 - ohnivá červená 0,6 L
0,6 L CL00992 RAL 3000 - ohnivá červená 0,6 L
CL00992
3 dni 19,03 € 3 dni 19,03 €
+
-