ZÁKLADNÝ LAK C1036 - Základný nitrocelulózový lak
ZÁKLADNÝ LAK C1036 - Základný nitrocelulózový lak

Značka: COLORLAK

2 270,11 €s DPH

1 891,76 €bez DPH

ZÁKLADNÝ LAK C1036 - Základný nitrocelulózový lak
Zatvoriť

ZÁKLADNÝ LAK C1036 - Základný nitrocelulózový lak

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLORLAK

Kód produktu: VAR-CL00542

ZÁKLADNÝ LAK C1036 - Základný nitrocelulózový lak

Rýchloschnúci nitrocelulózový lak vhodný k vyplneniu pórov dreva predovšetkým pod akrylátové, nitrocelulózové alebo akryluretánové vrchné laky a farby. Vhodný je na drevené výrobky v interiéri - drevený nábytok alebo drevené predmety. Výdatnosť: 5-7 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)

2 270,11 €s DPH

1 891,76 €bez DPH

na objednávku

Na predajni v Žiline v stredu, 31.07.2024
U vás vo štvrtok, 01.08.2024

Produkt na zákazku - potrebná platba vopred.

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Rýchloschnúci nitrocelulózový lak vhodný k vyplneniu pórov dreva predovšetkým pod akrylátové, nitrocelulózové alebo akryluretánové vrchné laky a farby.
Vhodný je na drevené výrobky v interiéri - drevený nábytok alebo drevené predmety. 
Lak sa veľmi dobre brúsi pričom vytvára kvalitnú základnú vrstvu pre ďalšiu povrchovú úpravu.

Výdatnosť: 

- 5-7 m2/L

Riedenie:

- C 6000

Príprava podkladu

Podklad musí byť čistý, suchý a bez nečistôt.

Aplikácia 

Základný lak pred použitím dôkladne premiešajte.
Aplikujte štetcom v 1-3 vrstvách v intervale najmenej 15 minút.
Pred nanášaním vrchného laku vykonajte jemne prebrúsenie brúsnym papierom č. 320 najskôr za 1 hodinu zasychania poslednej vrstvy. 

Príklad náteru:
1. príprava podkladu
2. aplikácia 1-3 vrstiev základného laku
3. prebrúsenie brúsnym papierom
4. aplikácia napr. Celolesk alebo Celomat v 2-3 vrstvách

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa Nariadenia CLP.


Skin Irrit. 2 H315 Dráždi kožu.
STOT SE 3 H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Prvky označovania

Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Tento produkt je klasifikovaný a označený podľa Nariadenia CLP.
Výstražné piktogramy


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
toluén
2-metylpropán-1-ol
butyl acetát

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
 zapálenia. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P370+P378 V prípade požiaru: na hasenie použite penu (odolnú alkoholu), oxid uhličitý, vodnú hmlu, prášok.
4516P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

Iná nebezpečnosť 

Pary tvoria spolu so vzduchom explozívne zmesi.
PBT:
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.
vPvB:
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako vPvB (veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: COLORLAK

O značke COLORLAK

Spoločnosť bola založená v roku 1925 Ing. Kirschnerom v Starom Měste.
Náterové hmoty vyrába od roku 1929 a po II. svetovej vojne sa výroba farieb stáva hlavným výrobným programom.
V súčasnosti sú najväčším českým výrobcom a distribútorom náterových hmôt.
Vyrábajú pestrý sortiment farieb a lakov na drevo, kovy, betón a minerálne podklady.
Produkcia zahŕňa aj výrobu sprejov, riedidiel a ďalších pomôcok.
Expandujú nie len pre veľkoobchodných partnerov, ale sústreďujú výrobu aj pre zabezpečenie maloobchodného predaja. 


Všetky varianty produktu (4) ZÁKLADNÝ LAK C1036 - Základný nitrocelulózový lak

12,54 € - 2 270,11 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
bezfarebný 0,75 L 0,75 L CL00543 bezfarebný 0,75 L
CL00543
na objednávku 12,54 € na objednávku 12,54 €
+
-
bezfarebný 9 L 9 L CL00544 bezfarebný 9 L
CL00544
na objednávku 137,22 € na objednávku 137,22 €
+
-
bezfarebný 18 L 18 L CL00545 bezfarebný 18 L
CL00545
na objednávku 265,76 € na objednávku 265,76 €
+
-
bezfarebný 170 L 170 L CL00546 bezfarebný 170 L
CL00546
na objednávku 2 270,11 € na objednávku 2 270,11 €
+
-