VÝPREDAJ PROFILAK - Riedidlo do laku Profilak
VÝPREDAJ PROFILAK - Riedidlo do laku Profilak

Značka: COLOR COMPANY

5 €s DPH

4,17 €bez DPH

7,15 €
  • Ušetríte 30%
VÝPREDAJ PROFILAK - Riedidlo do laku Profilak
Zatvoriť

VÝPREDAJ PROFILAK - Riedidlo do laku Profilak

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLOR COMPANY

Kód produktu: fyk8pd6ize

VÝPREDAJ PROFILAK - Riedidlo do laku Profilak

Riedidlo je určené na riedenie jednozložkového polyuretánového laku na drevo Profilak. Okrem toho je možné ho použiť aj na čistenie pracovných pomôcok pri aplikácií Profilaku.

Zobraziť viac
balenie (1)

5 €s DPH

4,17 €bez DPH

7,15 €
  • Ušetríte 30%

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Riedidlo je určené na riedenie jednozložkového polyuretánového laku na drevo Profilak. 
Okrem toho je možné ho použiť aj na čistenie pracovných pomôcok pri aplikácií Profilaku. 

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky
Veľmi horľavá kvapalina a pary.
Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie
Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
 Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky: acetón, etyl-acetát

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou.
P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite práškový hasiaci prístroj/piesok/oxid uhličitý.
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

Doplňujúce informácie

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Požiadavky na uzávery odolné proti otvoreniu deťmi a hmatateľné výstrahy
Obal musí byť opatrený hmatateľnou výstrahou pre nevidomých.

Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami
stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.
Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: COLOR COMPANY

O značke COLOR COMPANY

COLOR Company vznikla v roku 1999 ako nezávislá slovenská spoločnosť.
Venuje výrobe náterových látok na drevo, murivo, ale aj výrobe hydroizolácii, biocídnych prípravkov, protipožiarnych prostriedkov a mnoho ďalších výrobkov stavebnej chémie.
Má vlastné výrobné, skladové a administratívne priestory v areály ZVS v Dubnici nad Váhom.
Za viac ako 20 rokov pôsobenia na trhu uviedli na trh niekoľko desiatok vlastných produktov.
Majú vlastný vývoj produktov, ale taktiež spolupracujú s európskymi, či svetovými lídrami v oblasti stavebnej chémie.
Je to slovenská rodinná firma a vďaka tomu sa vie rýchlo prispôsobiť požiadavkám zákazníka a rýchlo meniacim sa situáciám na trhu.
Záleží im na kvalite surovín, ľudskom prístupe, princípoch fér obchodu a dobrých podmienok pre našich zamestnancov.

Všetky varianty produktu (1) VÝPREDAJ PROFILAK - Riedidlo do laku Profilak

5,00 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
370 g 0,37 kg e1nnkr415h 370 g
e1nnkr415h
skladom 7,15 € 5,00 € skladom 7,15 € 5,00 €
+
-