VÝPREDAJ HB BODY P360 - Základný plnič
VÝPREDAJ HB BODY P360 - Základný plnič

Značka: HB BODY

6,04 €s DPH

5,03 €bez DPH

8,63 €
  • Ušetríte 30%
VÝPREDAJ HB BODY P360 - Základný plnič
Zatvoriť

VÝPREDAJ HB BODY P360 - Základný plnič

Sample icon Vzorkovník

Značka: HB BODY

Kód produktu: iwmf5sbn0z

VÝPREDAJ HB BODY P360 - Základný plnič

Akrylátový, izolačný antikorózny základ s výbornou priľnavosťou na originálne diely pre čiastočné alebo úplné opravy karosérie. Môže sa použiť dvoma spôsobmi - brúsenie za sucha alebo aplikácia wet on wet. Výdatnosť: 4,5 - 12 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

6,04 €s DPH

5,03 €bez DPH

8,63 €
  • Ušetríte 30%

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Akrylátový, izolačný antikorózny základ s výbornou priľnavosťou na originálne diely pre čiastočné alebo úplné opravy karosérie.
Môže sa použiť dvoma spôsobmi - brúsenie za sucha alebo aplikácia wet on wet. 

Výdatnosť: 

- 4,5 - 12 m2/L

Riedenie:

- neriedi sa (riedidlo 740 pri aplikácií mokré na mokré)

Tuženie:

- tužidlo 720/tužidlo 722

Príprava podkladu

Pred aplikáciou očistite povrchy od nečistôt a mastnoty.
Odmastenie vykonajte pomocou Antisil 770 alebo 771.

Aplikácia

Pripravte si hmotu v pomere 2:1 s tužidlom 720 alebo 722.
Doba spracovateľnosti pripravenej zmesi je 30-45 minút. 
V prípade aplikácie mokré do mokrého sa náter aj riedi maximálne 20% riedidlom 740 alebo 741. 
Aplikujte pomocou striekacej pištole: 1-2 vrstvy pri aplikácií bez brúsenia a 2 vrstvy v prípade aplikácie mokré do mokrého.
Doba schnutia je cca 30-60 minút pri teplote 60°C a pri aplikácií mokré do mokrého 20-30 minút.

Časový úsek medzi jednotlivými vrstvami je 5-10 minút aj napriek tomu, že materiál vyzerá riedky.
Uvedená doba je vhodná k tomu, aby sa predišlo stekaniu a bublinám.

Aby ste docielili lepšieho brúsenia používajte BODY kontrolný sprej, ktorý sa musí použiť po zaschnutí alebo pred brúsením základu.
Akákoľvek vada na povrchu, kde sa bude aplikovať plnič, môže byť opravená niektorým z tmelov BODY.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

Prvky označovania
Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.

Výstražné piktogramyVýstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia
H222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Iná nebezpečnosť
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT:
Nepoužiteľný
vPvB:
Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: HB BODY

Všetky varianty produktu (1) VÝPREDAJ HB BODY P360 - Základný plnič

6,04 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
modrá 400 ml
0,4 L u29cwsw55d modrá 400 ml
u29cwsw55d
skladom 8,63 € 6,04 € skladom 8,63 € 6,04 €
+
-