VALTTI TERRACE & FURNITURE OIL - Olej na drevený nábytok a terasy
VALTTI TERRACE & FURNITURE OIL - Olej na drevený nábytok a terasy

Značka: Tikkurila

20,72 €s DPH

17,27 €bez DPH

  • Novinka
VALTTI TERRACE & FURNITURE OIL - Olej na drevený nábytok a terasy
Zatvoriť

VALTTI TERRACE & FURNITURE OIL - Olej na drevený nábytok a terasy

Značka: Tikkurila

Kód produktu: VAR-DEJ7817

VALTTI TERRACE & FURNITURE OIL - Olej na drevený nábytok a terasy

Rozpúšťadlový lej na drevo určený pre použitie v exteriéri. Chráni drevo pred vlhkosťou, nečistotami a znižuje praskanie drevených povrchov. Vhodný je na záhradný nábytok, terasy, móla i drevené schody. Výdatnosť: 5-15 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

20,72 €s DPH

17,27 €bez DPH

  • Novinka

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v piatok

+
-

Popis produktu

Rozpúšťadlový lej na drevo určený pre použitie v exteriéri.
Chráni drevo pred vlhkosťou, nečistotami a znižuje praskanie drevených povrchov.
Vhodný je na záhradný nábytok, terasy, móla i drevené schody.
Použiť je ho možné na tvrdé drevo, tepelne upravené drevo, neošetrené drevo a drevo, ktoré bolo predtým ošetrené olejom.
Konečný vzhľad natieraného povrchu do značnej miery ovplyvní pôvodná farba povrchu, ktorá sa má natierať.
Šedé a mäkké drevo absorbuje väčšie množstvo oleja, v dôsledku čoho bude konečný efekt tmavší.

Výdatnosť:

- staré a opotrebované drevené povrchy: 5-7 m2/L
- nové povrchy alebo povrchy v dobrom stave: 7-15 m2/L

Riedenie:

- White Spirit

Príprava podkladu 

Povrch, ktorý sa má natierať musí byť suchý.
Maximálna vlhkosť dreva by nemala presiahnuť 20%, pretože vlhké drevo neabsorbuje olej a olej schne pomalšie vo vlhkých podmienkach.
Keďže tlakom ošetrené drevo je často vlhké, odporúčame ho ošetriť najskôr po 6 mesiacoch od inštalácie.

Aplikácia

Nenatierané povrchy:
Z povrchu odstráňte špinu, prach a uvoľňujúci sa materiál.
Plesnivé povrchy umyte a ošetrite.

Predtým natierané povrchy:
Odlupujúci sa materiál odstráňte škrabkou a/alebo drôtenou kefou.
Umyte plesnivé, opotrebované alebo vyblednuté povrchy.
Ak po čistení zostane na povrchu viditeľný povlak, odstráňte ho pred ošetrením.
Povrch nechajte vyschnúť. 

Pred použitím olej dôkladne premiešajte a z času na čas premiešajte aj počas aplikácie.
Olej rozotierajte štetcom alebo špongiou tak, že nástroj pevne zatlačíte k povrchu, aby bol všetok olej čo najlepšie absorbovaný do oleja. 
Prebytočný olej utrite.
Olej nanášajte rovnomerne po celej dĺžke dosiek nepretržitým ťahom, aby ste sa vyhli prekrývaniu. 
Aplikujte 1 vrstvu. 

Čistenie náradia

Náradie očistite pomocou White Spirit.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa (ES) č. 1272/2008: Flam. Liq. 3, H226, STOT SE 3, H336, Asp. Tox. 1, H304, Aquatic Chronic 3, H412. Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v znení neskorších predpisov.

Prvky označovania

Výstražný piktogram


Výstražné slovo:
nebezpečenstvo 

Výstražné upozornenia
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

Bezpečnostné upozornenia
 prevencia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/ hmly/pár/aerosólov.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
 odozva:

P301+P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
 uchovávanie:
neuvedené
 zneškodňovanie:
neuvedené

Obsahuje:
- 3-jód-2-propinylbutylkarbamát a etylmetylketoxím. 

Môže vyvolať alergickú reakciu.
Používajte ochranné rukavice.
Špeciálne prípravky: Uhľovodíky, C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické zlúčeniny, <2% aromáty.

Ďalšia nebezpečnosť: Nie sú známe údaje.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Tikkurila

O značke Tikkurila

Tikkurila je fínsky výrobca farieb. Napríklad Tikkurila na drevo ponúka širokú škálu prémiových farieb pre domácich majstrov i pre profesionálov v produktovej rade Tikkurila Valtti. Široké portfólio zahŕňa interiérové i exteriérové nátery, lazúry, oleje, nátery na drevo, kov i farba na betón od Tikkurila. Väčšina farieb sa tónuje do širokej palety farieb s najvyššou pestrosťou. Je zárukou kvality a vášho úspešného výsledku. 

Výnimočné vlastnosti farieb Tikkurila: 
- dlhá životnosť náteru - kvalita produktov je zárukou dlhej životnosti a jednoduchej údržby
- EKO aspekt - väčšina náterov je vodouriediteľná a vhodná pre alergikov 
- množstvo odtieňov - najväčší rozsah, najvyššia presnosť a dokonalá reprodukovateľnosť


Tikkurila poskytuje spotrebiteľom, odborníkom a priemyslu užívateľsky príjemné a environmentálne udržateľné riešenia na ochranu a dekoráciu. Tikkurila je silný regionálny hráč, ktorého cieľom je byť vedúcou spoločnosťou v oblasti farieb v severskej oblasti a východnej Európe vrátane Ruska.

Všetky varianty produktu (2) VALTTI TERRACE & FURNITURE OIL - Olej na drevený nábytok a terasy

20,72 € - 58,90 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
hnedá 0,9 L
0,9 l DEJ7818 hnedá 0,9 L
DEJ7818
1-2 dni 20,72 € 1-2 dni 20,72 €
+
-
hnedá 2,7 L
2,7 l DEJ7819 hnedá 2,7 L
DEJ7819
1-2 dni 58,90 € 1-2 dni 58,90 €
+
-