VAKAVO - Čistiaci prostriedok na povrchy
VAKAVO - Čistiaci prostriedok na povrchy

Značka: VAKAVO

VAKAVO - Čistiaci prostriedok na povrchy
Zatvoriť

VAKAVO - Čistiaci prostriedok na povrchy

Sample icon Vzorkovník

Značka: VAKAVO

Kód produktu: VAR-CLA0304

VAKAVO - Čistiaci prostriedok na povrchy

Univerzálny čistiaci prostriedok na každodenné čistenie všetkých nesavých povrchov. Ľahko odstraňuje šmuhy a ľahkú mastnotu. Je vhodný na utieranie dverí, rámov, parapetov, nábytku, plastových povrchov a z nehrdzavejúcej ocele.

Zobraziť viac
balenie (1)

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Univerzálny čistiaci prostriedok na každodenné čistenie všetkých nesavých povrchov.
Ľahko odstraňuje šmuhy a ľahkú mastnotu.
Je vhodný na utieranie dverí, rámov, parapetov, nábytku, plastových povrchov a z nehrdzavejúcej ocele.
Výrobok je parfumovaný nevtieravou sviežou vôňou.

Použitie

Prípravok naneste priamo na povrch pomocou fľaše s rozprašovačom a pomocou handričky z mikrovlákna vyčistite.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.
Klasifikácia podľa nariadenia 1272/2008/ES
Skin Sens. 1A; H317
Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie pri používaní zmesi
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Prvky označovania

Výstražné piktogramy


Výstražné slovo: Pozor

Zložky zmesi k uvedeniu na etikete:
Obsahuje Reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1).

Výstražné upozornenia

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej k likvidácii alebo odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.

Doplňujúce informácie na etikete
Žiadne povinné doplňujúce informácie podľa nariadenia CLP nie sú vyžiadané.
Zloženie podľa nariadenia 648/2004/EC o detergentoch: < 5 % aniónové povrchovo aktívne látky, parfumy, konzervačné látky (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZYL ALCOHOL).

Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) látky alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) látky v súlade s prílohou XIII nariadenia REACH.
Zmes a ani jej zložky nie sú v čase vydania revízie karty bezpečnostných údajov uvedené na kandidátskom zozname (zostaveného v súlade s čl. 59 ods. 1 nariadenia REACH) na zaradenie látok do prílohy XIV REACH.
Zmes neobsahuje zložku, ktorá bola určená ako látka s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém, v súlade s kritériami uvedenými v nariadení Komisie delegovaného (EÚ) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EÚ) 2018/605.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Všetky varianty produktu (1) VAKAVO - Čistiaci prostriedok na povrchy

2,01 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,75 L 0,75 L CLA0305 0,75 L
CLA0305
skladom 2,01 € skladom 2,01 €
+
-