UNIVERZÁL S2013 - Syntetická vrchná farba
UNIVERZÁL S2013 - Syntetická vrchná farba

Značka: COLORLAK

167,17 €s DPH

139,31 €bez DPH

UNIVERZÁL S2013 - Syntetická vrchná farba
Zatvoriť

UNIVERZÁL S2013 - Syntetická vrchná farba

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLORLAK

Kód produktu: VAR-CL00830

UNIVERZÁL S2013 - Syntetická vrchná farba

Syntetická vrchná farba vhodná pre nátery dreva a kovu vystavených exteriérovým podmienkam - ploty, odkvapy, dvere, okná, konštrukcie, zábradlia a pod. Nie je určená pre náter plôch, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami a pitnou vodou. Výdatnosť: 13-15 m2/L.

Zobraziť viac
farba (41)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

167,17 €s DPH

139,31 €bez DPH

3 dni

Na predajni v Žiline vo štvrtok
U vás v piatok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Syntetická vrchná farba vhodná pre nátery dreva a kovu vystavených exteriérovým podmienkam - ploty, odkvapy, dvere, okná, konštrukcie, zábradlia a pod.
Nie je určená pre náter plôch, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami a pitnou vodou. 

Výdatnosť: 

- 13-15 m2/L

Riedenie:

- S 6006 (aplikácia valčekom)

- S 6001 (aplikácia striekaním)

- pri nátere štetcom je farba pripravená na použitie a nemusí sa riediť

Príprava podkladu

Kovové plochy by mali byť pred aplikáciou vrchnej farby ošetrené antikoróznym základným náterom Synorex.
Drevené podklady upravené základným náterom Syntecol Primer s 2070.

Aplikácia

Farbu pred použitím premiešajte a v prípade potreby a spôsobu aplikácie rieďte príslušným riedidlom.
Pri aplikácií striekaním je možné jednotlivé vrstvy aplikovať ,,mokré do mokrého" po cca 60 minútach.
Pri aplikácií štetcom alebo valčekom odporúčame aplikovať ďalší náter po 48 hodinách.
konečných vlastností dosiahne náter po úplnom vyzretí čo je cca 10 dní.

Príklad náterového postupu:

Náter oceľovej konštrukcie v exteriéri:
- 1-2 nátery farbou Synorex Extra S 2003
- 2-3 nátery vrchnou farbou S 2013

Náter vonkajšej drevenej konštrukcie:
- 1x Fungistop 
- 1x Syntecol Primer S 2070
- 1-2 nátery vrchnou farbou S 2013

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa Nariadenia CLP.

Prvky označovania

Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Tento produkt je klasifikovaný a označený podľa Nariadenia CLP.
Výstražné piktogramy


Výstražné slovo:
Pozor
Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
uhľovodíky, C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2 % aromátov

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.
P370+P378 V prípade požiaru: na hasenie použite penu (odolnú alkoholu), oxid uhličitý, vodnú hmlu, prášok.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
4333P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

Ďalšie údaje

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit' vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH208 Obsahuje bután-2-ón-oxím, mastné kyseliny, C6-19-rozvetvené, kobaltnaté soli. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Obsah VOC: OR kat.A/d): 300 g/l. Obsahuje 290 g/l VOC.

Iná nebezpečnosť

Pary tvoria spolu so vzduchom explozívne zmesi.
PBT:
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.
vPvB:
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako vPvB (veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke COLORLAK

Spoločnosť bola založená v roku 1925 Ing. Kirschnerom v Starom Měste.
Náterové hmoty vyrába od roku 1929 a po II. svetovej vojne sa výroba farieb stáva hlavným výrobným programom.
V súčasnosti sú najväčším českým výrobcom a distribútorom náterových hmôt.
Vyrábajú pestrý sortiment farieb a lakov na drevo, kovy, betón a minerálne podklady.
Produkcia zahŕňa aj výrobu sprejov, riedidiel a ďalších pomôcok.
Expandujú nie len pre veľkoobchodných partnerov, ale sústreďujú výrobu aj pre zabezpečenie maloobchodného predaja. 


Všetky varianty produktu (119) UNIVERZÁL S2013 - Syntetická vrchná farba

9,55 € - 205,86 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
C1000 - biela 0,6 L
0,6 L CL00832 C1000 - biela 0,6 L
CL00832
3 dni 10,92 € 3 dni 10,92 €
+
-
C1000 - biela 3,5 L
3,5 L CL00833 C1000 - biela 3,5 L
CL00833
3 dni 60,53 € 3 dni 60,53 €
+
-
C1000 - biela 9 L
9 L CL00834 C1000 - biela 9 L
CL00834
3 dni 145,95 € 3 dni 145,95 €
+
-
C1000 - biela matná 0,6 L
0,6 L CL00835 C1000 - biela matná 0,6 L
CL00835
3 dni 15,23 € 3 dni 15,23 €
+
-
C1000 - biela matná 3,5 L
3,5 L CL00836 C1000 - biela matná 3,5 L
CL00836
3 dni 83,49 € 3 dni 83,49 €
+
-
C1000 - biela matná 9 L
9 L CL00837 C1000 - biela matná 9 L
CL00837
na objednávku 205,86 € na objednávku 205,86 €
+
-
C1010 - šedá pastelová 0,6 L
0,6 L CL00839 C1010 - šedá pastelová 0,6 L
CL00839
3 dni 10,92 € 3 dni 10,92 €
+
-
C1010 - šedá pastelová 3,5 L
3,5 L CL00840 C1010 - šedá pastelová 3,5 L
CL00840
3 dni 60,53 € 3 dni 60,53 €
+
-
C1010 - šedá pastelová 9 L
9 L CL00841 C1010 - šedá pastelová 9 L
CL00841
3 dni 145,95 € 3 dni 145,95 €
+
-
C1100 - šedá stredná 0,6 L
0,6 L CL00843 C1100 - šedá stredná 0,6 L
CL00843
3 dni 10,92 € 3 dni 10,92 €
+
-