U 7081 Tvrdiaca prísada do polyuretánových farieb
U 7081 Tvrdiaca prísada do polyuretánových farieb

Značka: Chemolak

306,76 €s DPH

255,63 €bez DPH

U 7081 Tvrdiaca prísada do polyuretánových farieb
Zatvoriť

U 7081 Tvrdiaca prísada do polyuretánových farieb

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C00105

U 7081 Tvrdiaca prísada do polyuretánových farieb

tvrdiaca prísada do polyuretánových náterových látok. Používa sa k vytvrdzovaniu polyuretánových náterových látok, s ktorými sa mieša pred ich spracovaním, a to v pomere, ktorý je pre príslušný druh polyuretánovej náterovej látky predpísaný v príslušnej norme akosti. Je potrebné dodržať dobu…

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

306,76 €s DPH

255,63 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

U 7081 CHEMOPUR

tvrdiaca prísada do polyuretánových náterových látok

Popis:

Tvrdiaca prísada je roztok alifatického polyizokyanátu v organických rozpúšťadlách.

Použitie:

Používa sa vytvrdzovaniu polyuretánových náterových látok, s ktorými sa mieša pred ich spracovaním, a to v pomere, ktorý je pre príslušný druh polyuretánovej náterovej látky predpísaný v príslušnej norme akosti. Je potrebné dodržať dobu spracovateľnosti zmesi, ktorá je uvedená v normách jednotlivých výrobkov.Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategórie nebezpečnosti 3
Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1
Akútna toxicita (inhalačná), kategória nebezpečnosti 4
Dráždivý pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Kožná senzibilizácia, kategória nebezpečnosti 1
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2
2.2. Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram

Výstražné slovo
NEBEZPEČENSTVO

Výstražné upozornenia
H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 304 Môže byť smrteľný po požití a vzniknutí do dýchacích ciest.
H 315 Dráždi kožu.
H 317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
EUH 204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte pary/aerosóly .
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 301 + P 310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.
P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej
pohodlne dýchať.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.
Obsahuje: hexametylén-1,6-diizokyanát homopolymér, reakčná zmes xylénu s
etylbenzénom, butyl acetát, 2-metoxy-1-metyletyl acetát
2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

2 hodnotenia

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(2 hodnotenia)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
Obrázky od zákazníkov

2 hodnotenia
Marián J.

15. február 2022

Toto tvrdidlo som použil do polyuretánovej farby U 2081 CHEMOPUR E ral 8017 - hnedá čokoládová. Výborná kvalita. Tieto farby používam už dlhé roky a som s nimi spokojný.
Prístup e-shopu hodnotím ako výborný, rýchle doručenie. Zobraziť komentár Skryť komentár

  • Dobrá kvalita za prijateľnú cenu.
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Slavo Šadibol

23. máj 2016

  • +
  • -
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Chemolak

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (3) U 7081 Tvrdiaca prísada do polyuretánových farieb

9,10 € - 306,76 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,2 l 0 0,2 L C00105 0,2 l 0
C00105
skladom 9,10 € skladom 9,10 €
+
-
1 l 0 1 L C00106 1 l 0
C00106
skladom 40,70 € skladom 40,70 €
+
-
8 l 0 8 L C00108 8 l 0
C00108
skladom 306,76 € skladom 306,76 €
+
-