CHEMOPUR RW U 2094 - Polyuretánová dvojzložková polomatná farba
CHEMOPUR RW U 2094 - Polyuretánová dvojzložková polomatná farba

Značka: Chemolak

124,57 €s DPH

103,81 €bez DPH

CHEMOPUR RW U 2094 - Polyuretánová dvojzložková polomatná farba
Zatvoriť

CHEMOPUR RW U 2094 - Polyuretánová dvojzložková polomatná farba

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C01117

CHEMOPUR RW U 2094 - Polyuretánová dvojzložková polomatná farba

Polyuretánová, dvojzložková jednovrstvová farba, ktorá slúži ako základný a vrchný náter v jednom. Špecifická je vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, tvrdosťou a ochranou voči korózií. Výdatnosť: 6-8 m2/L.

Zobraziť viac
farba (192)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

124,57 €s DPH

103,81 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás zajtra

Produkt na zákazku - potrebná platba vopred.

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Polyuretánová, dvojzložková jednovrstvová farba, ktorá slúži ako základný a vrchný náter v jednom.
Špecifická je vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, tvrdosťou a ochranou voči korózií.
Vzhľadom na špecifické vlastnosti je využívaná pre náter oceľových konštrukcií, železničných vagónov, dopravnej techniky a iných kovových povrchov.

Výdatnosť:

- 6-8 m2/L

Riedenie:

- U 6051

- aplikácia štetcom: 0,10% riedidla
- aplikácia valčekom:
0-2% riedidla
- aplikácia striekaním NT:
10-15% riedidla
- aplikácia bezvzduchovým striekaním:
0-5% riedidla

Tuženie:

- U 7081

- tužiaci pomer: 4 diely U 2094 (farby) : 1 diel tužidla (U 7081)
(nesprávny pomer tuženia má podstatný vplyv na zhoršenie úžitkových vlastností náteru)

Príprava podkladu

Náter kovových podkladov:
Kovový povrch očistite od mastnoty, hrdze a iných nečistôt.
Ak sa na kovovom podklade nachádza už predošlý náter je potrebné ho prebrúsiť.
Podklad otryskajte na Sa 2 1/2, odstráňte okoviny a náter aplikujte do 2 hodín po otryskaní.

Predúprava čerstvo pozinkovaných plechov:
Povrch očistite 5% vodným roztokom amoniaku s prídavkom saponátu (napr. na 1L vody pridajte 50 ml čpavkovej vody), dôkladne rozotrite po podklade do vytvorenia peny a následne opláchnite čistou vodou.
Po čistení nechajte podklad dôkladne vyschnúť.

Aplikácia

Kovový podklad:
Na pripravený a očistený kovový poklad aplikujte vrchný náter U 2094.
Aplikujte zvoleným spôsobom nanášania natuženú a nariedenú farbu.
Časový interval medzi nátermi je 2 hodiny.
Hrúbka suchého filmu jednej vrstvy by mala byť 60 µm.

Pozinkovaný podklad:
Na pripravený pozinkovaný podklad najskôr naneste základný náter Chemodur P v 15-20 µm.
Vrstvu nechajte preschnúť a do 48 hodín aplikujte vrchný náter U 2094.
Aplikujte 1-2 vrstvy vrchného náteru.

Čistenie náradia

Aplikačné náradie ihneď po skončení prác očistite pomocou riedidlom U 6051, C 6000 alebo prípravkom P 8500.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2
Nebezpečný pre životné prostredie, kategória chronickej nebezpečnosti 2

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
 Pozor

Výstražné upozornenia

H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 315 Dráždi kožu.
H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly .
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje: Trizink bis(ortofosfat), butyl acetát, reakčná zmes xylénu s etylbenzénom

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

1 hodnotenie

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(1 hodnotenie)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
1 hodnotenie
Van Leeuwen

15. december 2022

Sme veľká medzinárodná firma obchodujúca s oceľovými rúrami a s nimi súvisiacimi produktami. Z efarby.sk pravidelne objednávame rôzny tovar od roku 2018. Odvtedy až doposiaľ sa nestalo nič, čo by sme mohli hodnotiť negatívne. Vždy vyhovejú našim požiadavkám. Komunikácia je veľmi príjemná. A tovar nám príde včas, v poriadku a s milým darčekom. Odporúčame tento eshop a vždy sa naň radi obrátime. Táto farba je dobrá, sme s ňou spokojní. Zobraziť komentár Skryť komentár

  • rýchle dodanie
  • široký sortiment
  • kvalita produktu
  • výborné služby tohto eshopu
  • darček ku objednávke
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (576) CHEMOPUR RW U 2094 - Polyuretánová dvojzložková polomatná farba

22,12 € - 320,79 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
RAL 1000 - zelenobéžová 0,8 L
0,8 L C02941 RAL 1000 - zelenobéžová 0,8 L
C02941
skladom 26,02 € skladom 26,02 €
+
-
RAL 1000 - zelenobéžová 4 L
4 L C02942 RAL 1000 - zelenobéžová 4 L
C02942
skladom 115,45 € skladom 115,45 €
+
-
RAL 1000 - zelenobéžová 8 L
8 L C02943 RAL 1000 - zelenobéžová 8 L
C02943
skladom 227,96 € skladom 227,96 €
+
-
RAL 1001 - béžová 0,8 L
0,8 L C02944 RAL 1001 - béžová 0,8 L
C02944
skladom 24,25 € skladom 24,25 €
+
-
RAL 1001 - béžová 4 L
4 L C02945 RAL 1001 - béžová 4 L
C02945
skladom 106,62 € skladom 106,62 €
+
-
RAL 1001 - béžová 8 L
8 L C02946 RAL 1001 - béžová 8 L
C02946
skladom 210,30 € skladom 210,30 €
+
-
RAL 1002 - piesková žltá 0,8 L
0,8 L C02947 RAL 1002 - piesková žltá 0,8 L
C02947
skladom 23,52 € skladom 23,52 €
+
-
RAL 1002 - piesková žltá 4 L
4 L C02948 RAL 1002 - piesková žltá 4 L
C02948
skladom 103,01 € skladom 103,01 €
+
-
RAL 1002 - piesková žltá 8 L
8 L C02949 RAL 1002 - piesková žltá 8 L
C02949
skladom 203,10 € skladom 203,10 €
+
-
RAL 1003 - signálna žltá 0,8 L
0,8 L C02950 RAL 1003 - signálna žltá 0,8 L
C02950
skladom 26,57 € skladom 26,57 €
+
-