DREVOLAK U 1066 - Lodný lak do vlhkého prostredia
DREVOLAK U 1066 - Lodný lak do vlhkého prostredia

Značka: Chemolak

61,90 €s DPH

51,58 €bez DPH

DREVOLAK U 1066 - Lodný lak do vlhkého prostredia
Zatvoriť

DREVOLAK U 1066 - Lodný lak do vlhkého prostredia

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C00102

DREVOLAK U 1066 - Lodný lak do vlhkého prostredia

Lodný lak na transparentnú úpravu dreva v interiéroch i exteriéroch - záhradný nábytok, zábradlia, paluby lodí (mimo ponor) a pod. Zvyšuje odolnosť dreva voči vode a vlhkosti, obsahuje UV filter a špeciálne aditíva podporujúce vodoodpudivosť. Výdatnosť: 12-15 m/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

61,90 €s DPH

51,58 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Lodný lak na transparentnú úpravu dreva v interiéroch i exteriéroch - sladkovodné člny, obklady v kúpeľni, záhradný nábytok, 
Zvyšuje odolnosť dreva voči vode a vlhkosti, obsahuje UV filter a špeciálne aditíva podporujúce vodoodpudivosť. 

Výdatnosť: 

- 12-15 m/L

Riedenie: 

- S 6006 (aplikácia štetcom)
- S 6001 (aplikácia striekaním)

- aplikácia striekaním: 20-30% riedidla
- aplikácia štetcom:
10-20% riedidla

Príprava podkladu 

Náter dreva v interiéri: 
Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý s odstránenými živičnými škvrnami pomocou špachtle alebo riedidla C 6000. 
Odporúčame prebrúsiť podklad pred náterom lakom. 

Náter dreva v exteriéri: 
Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý s odstránenými živičnými škvrnami pomocou špachtle alebo riedidla C 6000.
Vlhkosť dreva by mala byť maximálne 12%.
Odporúčame prebrúsenie podkladu pred náterom. 
Pred aplikáciou laku odporúčame drevo ošetriť impregnačným prostriedkom Chemolux pre zabezpečenie dlhotrvajúcej ochrany.

Aplikácia

Lak aplikujte striekaním alebo natieraním štetcom po dôkladnom premiešaní. 
Prvú vrstvu nechajte schnúť a vykonajte jemné prebrúsenie brúsnym papierom č. 150-180.
Aplikujte v dvoch vrstvách s časovým odstupom medzi jednotlivými vrstvami 24 hodín

Náter dreva v interiéri: 
Nanášajte prvú vrstvu laku zriedenú s riedidlom S 6006 v pomere 3:1. 
Po 24 hodinách vykonajte jemné prebrúsenie brúsnym papierom. 
Následne aplikujte druhú vrstvu nariedenú podľa potreby a spôsobu aplikácie. 

Náter dreva v exteriéri: 
Po 24 hodinách od aplikáciu impregnačného náteru vykonajte prebrúsenie brúsnym papierom č. 150-180 a odstráňte brúsny prach. 
Následne aplikujte 2x vrchný lak nariedený podľa potreby a spôsobu aplikácie. 
Časový interval medzi jednotlivými vrstvami je 24 hodín.

Čistenie náradia 

Náradie očistite riedidlom S 6006, S 6001alebo P8500.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Nebezpečný pre životné prostredie, kategória nebezpečnosti 2

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo
: Pozor

Výstražné upozornenia

H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje:
Butan-1-ol, Uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%); reakčná zmes etylbenzénu a xylénu

Iná nebezpečnosť 

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Chemolak

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (3) DREVOLAK U 1066 - Lodný lak do vlhkého prostredia

13,25 € - 61,90 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,75 L bezfarebný 0,75 L C00102 0,75 L bezfarebný
C00102
skladom 13,25 € skladom 13,25 €
+
-
2,5 L bezfarebný 2,5 L C00103 2,5 L bezfarebný
C00103
skladom 40,49 € skladom 40,49 €
+
-
bezfarebný 4 L 4 L C04119 bezfarebný 4 L
C04119
skladom 61,90 € skladom 61,90 €
+
-