CERESIT CS 38 - Tmel odolávajúci teplotám
CERESIT CS 38 - Tmel odolávajúci teplotám

Značka: Ceresit

CERESIT CS 38 - Tmel odolávajúci teplotám
Zatvoriť

CERESIT CS 38 - Tmel odolávajúci teplotám

Sample icon Vzorkovník

Značka: Ceresit

Kód produktu: VAR-K005074

CERESIT CS 38 - Tmel odolávajúci teplotám

Tepelne odolávajúc tmel so špeciálnym zložením na spoje málo vystavené vibráciám a na teploty až do 1200 °C. Má dobrú priľnavosť k väčšine bežných stavebných materiálov, nezmršťuje sa a odoláva priamemu plameňu.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Tepelne odolávajúc tmel so špeciálnym zložením na spoje málo vystavené vibráciám a na teploty až do 1200 °C.
Má dobrú priľnavosť k väčšine bežných stavebných materiálov, nezmršťuje sa a odoláva priamemu plameňu.
Vhodný je na opravy prasklín pecí/v peciach, utesnenie škár vystavených priamemu plameňu, upevnenie ohňovzdorných panelov, výfukové rúry u na tmelenie a spoj pre kachle, varné kotly, pece, komíny a grily.

Príprava podkladu

Všetky povrchy musia byť čisté, suché, bez prachu a mastnoty.
Zvyšky starých tmelov alebo iných materiálov na podklade musia byť úplne odstránené.
Neporézne povrchy (hliník, sklo) možno odmastiť pomocou rozpúšťadla a následne povrch utrieť čistou látkou.

Aplikácia

Pomocou aplikačnej pištole naneste tmel a v prípade potreby povrch tmelu uhlaďte špachtľou.
Tmel nechajte najmenej dva dni schnúť a potom pomaly, a postupne zvyšujte teplotu, aby nedošlo k vzniku bublín.

Suchá špára nesmie byť v kontakte so stojatou vodou.

Čistenie náradia

Pracovné nástroje ešte pred zaschnutím očistite vodou.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Dráždivosť kože kategória 2
H315 Dráždi kožu.
Podráždenie očí kategória 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Prvky označovania
Výstražný piktogram


Výstražné slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia

H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Iná nebezpečnosť

Žiadne pri riadnom používaní.
Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Ceresit

Všetky varianty produktu (1) CERESIT CS 38 - Tmel odolávajúci teplotám

8,96 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
čierna 0,3 L 0,3 L K005074 čierna 0,3 L
K005074
1-2 dni 8,96 € 1-2 dni 8,96 €
+
-