CERESIT CS 8 - Univerzálny silikón STANDARD
CERESIT CS 8 - Univerzálny silikón STANDARD

Značka: Ceresit

CERESIT CS 8 - Univerzálny silikón STANDARD
Zatvoriť

CERESIT CS 8 - Univerzálny silikón STANDARD

Značka: Ceresit

Kód produktu: VAR-K005730

CERESIT CS 8 - Univerzálny silikón STANDARD

Jednozložkový acetoxy silikónový tmel určený na univerzálne použitie v interiéri a exteriéri. Vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou a vytvára flexibilnú odolnú škáru. Možno ho použiť na rôzne druhy podkladov: keramika, smalt, eloxovaný hliník, sklo a pod.

Zobraziť viac
farba (2)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

Jednozložkový acetoxy silikónový tmel určený na univerzálne použitie v interiéri a exteriéri.
Vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou a vytvára flexibilnú odolnú škáru.
Možno ho použiť na rôzne druhy podkladov: keramika, smalt, eloxovaný hliník, sklo, glazované a lakované povrchy bez nutnosti penetrácie.
Možno ho použiť na vytmeľovanie sklených výplní, osadzovanie sanitárnej techniky, ako aj tesnenie pre člny, lode, automobily, prívesy a pod.
Je odolný voči bežným čistiacim prostriedkom, mnohým chemikáliám a ma výbornú dlhodobú ochranu proti poveternostným vplyvom. 

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý a zbavený nečistôt ako sú tuky, živice a prach,
Znečistenia a vrstvy s nedostatočnou priľnavosťou odstráňte a v prípade potreby podklad odmastite a umyte.
Škáry a okraje obkladov očistite od zvyškov lepidiel.

Aplikácia

Tesniaci tmel vytlačte pomocou vytláčacej pištole do škár tak, aby pod tmelom nezostali dutiny.
Ihneď po nanesení silikónu škáry ľahko navlhčite vodou s pridaním malého množstva mydla alebo umývacieho prostriedku a vyhlaďte povrch vhodným nástrojom

Nevytvrdnutý tmel možno odstrániť suchou hubkou alebo rozpúšťadlom.
Vytvrdnutý materiál sa dá odstrániť iba mechanicky.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP)
Senzibilizátor pokožky - kategória 1
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Chronické nebezpečenstvá pre vodné prostredie kategória 2
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Výstražný piktogram


Výstražné slovo:
Pozor
Obsahuje 4,5-dichlór-2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón

Výstražné upozornenia 

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

Počas vytvrdzovania sa uvoľňuje kyselina octová.
Táto zmes obsahuje zložky považované buď za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT), alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Ceresit

Všetky varianty produktu (2) CERESIT CS 8 - Univerzálny silikón STANDARD

8,33 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biely 0,28 L
0,28 L K005730 biely 0,28 L
K005730
1-2 dni 8,33 € 1-2 dni 8,33 €
+
-
transparentný 0,28 L
0,28 L K005731 transparentný 0,28 L
K005731
1-2 dni 8,33 € 1-2 dni 8,33 €
+
-