CERESIT CS 25 - Sanitárny silikón
CERESIT CS 25 - Sanitárny silikón

Značka: Ceresit

Otázky & odpovede (2)

12,08 €s DPH

10,07 €bez DPH

CERESIT CS 25 - Sanitárny silikón
Zatvoriť

CERESIT CS 25 - Sanitárny silikón

Sample icon Vzorkovník

Značka: Ceresit

Otázky & odpovede: 1

Kód produktu: VAR-K003951

CERESIT CS 25 - Sanitárny silikón

Sanitačný silikón určený na vyplnenie dilatačných a spojovacích škár medzi keramickým obkladmi a dlažbou v rohoch stien, podláh a zariaďovacích predmetov v sanitárnej oblasti.

Zobraziť viac
farba (17)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

12,08 €s DPH

10,07 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Sanitačný silikón určený na vyplnenie dilatačných a spojovacích škár medzi keramickými obkladmi a dlažbou v rohoch alebo v styku stien, podláh a na osadzovanie zriaďovacích predmetov v sanitárnej oblasti. 
Je určený na vyplňovanie škár tam, kde bežné škárovacie hmoty vykazujú trhliny a praskliny. 
Vďaka trvalej elasticite a odolnosti proti vode je vhodný do oblastí trvalo zaťažených vlhkosťou ako sú - kuchyne, sprchy, kúpeľne, toalety, balkóny, terasy a pod. 
Unikátna receptúra TrioProtect chráni silikón pred napadnutím plesňami, hubami a inými mikroorganizmami. 
Materiál ma vynikajúcu priľnavosť k suchým a nenasiakavým podkladom: sklo, keramika, porcelán, hlinený tvar, email a pod. 
Nie je vhodný na použitie v nádržiach na pitnú vodu a na lepenie akvárií, zrkadiel a kovov podliehajúcich korózií. 
Tmel je vhodný pre použitie do interiéru i exteriéru a odolný proti vysokým teplotám. 

Príprava podkladu 

Silikón môže byť nanášaný na podklady suché a zbavený nečistôt, ktoré ovplyvňujú prídržnosť ako sú tuky, živice alebo prach. 
Znečistenie a vrstvy s nedostatočnou priľnavosťou odstráňte, v prípade nutnosti podklad odmastite a umyte. 
Škáry a okraje obkladov očistite od zvyškov lepidiel. 
Tmel nanášajte vo chvíli, kedy sú predchádzajúce materiály dostatočne vyschnuté a vytvrdnuté. 
Okraje škár je možné ohraničiť lepiacou páskou, č uľahčuje odstránene prebytkov silikónu z okolia škár. 
V prípade tmelenia dilatačných škár, najskôr do vopred vyčistenej škáry vtlačte polyetylénový povrazec Ceresit CS 40 tak, aby silikón mohol priľnúť iba k bokom prvkov ohraničujúcich škáry, ale nie k podkladu. 
Hrúbka vyplnenej škáry musí byť minimálne 1/2 jej šírky. 

Výdatnosť:

- škára 6x6 mm: cca 15m
- škára 10x10 mm: cca 3m
- škára 20x20 mm:  cca 1,5m

Spracovanie tmelu 

Z kartuše odskrutkujte aplikačný nadstavec a odrežte uzáver na hornom konci. 
Nadstavec naskrutkujte naspäť a podľa šírky škár šikmo zrežte na zodpovedajúci priemer. 
Kartušu vložte do výtlačnej pištole a tesniaci tmel vytlačte do škár tak, aby pod tmelom nezostali dutiny. 
V priebehu 5 minút okolie škáry ľahko navlhčite čistou vodou s pridaním malého množstva mydla alebo umývacích prostriedkov. 
Stierkou namočenou v roztoku, ťahom v jednom smere, odstráňte prebytočný materiál. 
Dodržujte zásadu, aby na povrchu silikónu nevznikali priehlbiny, v ktorých sa môže zdržiavať voda. 
Povrch tmelu vyhlaďte ľahkým prejdením prstom navlhčeným v mydlovom roztoku. 
Pri použití lepiacej pásky ju ihneď po prehladení odstráňte. 
Čerstvý tmel zmyte vodou s pridaním malého množstva čistiaceho prostriedku alebo mydla. 
vytvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky. 

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Senzibilizátor pokožky kategória 1
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Chronické nebezpečenstvá pre vodné prostredie kategória 2
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Dráždivosť kože kategória 2
H315 Dráždi kožu.
Podráždenie očí kategória 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Prvky označovania

Výstražný piktogram


Obsahuje 4,5-dichlór-2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón
Výstražné slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P261 Zabráňte vdychovaniu hmly/pár.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Odozva:
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
Zneškodňovanie:
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

Počas vytvrdzovania sa uvoľňuje kyselina octová.
Táto zmes obsahuje zložky považované buď za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT), alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB).

... viac

Otázky & Odpovede

1 otázka
1 odpoveď
Marcel Kalanin
Dobrý deň prajem, chcem sa spýtať je tento jasminový tmel aj vodeodolný ? To znamená, môže byť použitý aj v kúpelni v sprchovom kúte na podlahe ( sústavne teda bude z časti pri sprchovaní vodou obmývaný. Ďakujem za odpoveď

Pýtal sa Marcel Kalanin, 8. máj 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Michal Fojcík
10. máj 2021

Dobrý deň, áno. Jedná sa o sanitárny silikón, určený pre úcel sprchových ķutov a kúpelní. Smelo ho môžete použiť.

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Ceresit

Všetky varianty produktu (17) CERESIT CS 25 - Sanitárny silikón

10,30 € - 12,08 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
280 ml 1 - biela 0,28 L K003951 280 ml 1 - biela
K003951
1-2 dni 10,30 € 1-2 dni 10,30 €
+
-
280 ml 4 - strieborný 0,28 L K003952 280 ml 4 - strieborný
K003952
1-2 dni 12,08 € 1-2 dni 12,08 €
+
-
280 ml 7 - šedý 0,28 L K003953 280 ml 7 - šedý
K003953
1-2 dni 10,30 € 1-2 dni 10,30 €
+
-
280 ml 10 - manhattan 0,28 L K003954 280 ml 10 - manhattan
K003954
1-2 dni 12,08 € 1-2 dni 12,08 €
+
-
280 ml 13 - antracit 0,28 L K003955 280 ml 13 - antracit
K003955
1-2 dni 12,08 € 1-2 dni 12,08 €
+
-
280 ml 40 - jasmine 0,28 L K003958 280 ml 40 - jasmine
K003958
1-2 dni 12,08 € 1-2 dni 12,08 €
+
-
280 ml 41 - natura 0,28 L K003959 280 ml 41 - natura
K003959
1-2 dni 12,08 € 1-2 dni 12,08 €
+
-
280 ml 43 - béžový- bahama 0,28 L K003960 280 ml 43 - béžový- bahama
K003960
skladom 12,08 € skladom 12,08 €
+
-
280 ml 46 - karamel 0,28 L K003961 280 ml 46 - karamel
K003961
1-2 dni 12,08 € 1-2 dni 12,08 €
+
-
č. 47 - siena 280 ml 0,28 L K003962 č. 47 - siena 280 ml
K003962
1-2 dni 12,08 € 1-2 dni 12,08 €
+
-