TLUMEX ŠPECIÁL - Farba s obsahom hliníkového pigmentu na podvozok
TLUMEX ŠPECIÁL - Farba s obsahom hliníkového pigmentu na podvozok

Značka: DETECHA

Otázky & odpovede (2)

18,95 €s DPH

15,79 €bez DPH

TLUMEX ŠPECIÁL - Farba s obsahom hliníkového pigmentu na podvozok
Zatvoriť

TLUMEX ŠPECIÁL - Farba s obsahom hliníkového pigmentu na podvozok

Sample icon Vzorkovník

Značka: DETECHA

Otázky & odpovede: 1

Kód produktu: VAR-DET0037

TLUMEX ŠPECIÁL - Farba s obsahom hliníkového pigmentu na podvozok

Tlumex Špeciál – farba na autáTlumex Speciál je vrchný syntetický náter s obsahom hliníkového pigmentu určený na ochranu spodných častí karosérií automobilov a všetkých kovových materiálov v exteriéri. Spotreba Tlumex Special: 1 kg na 5-7 m2 v jednej vrstve

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

18,95 €s DPH

15,79 €bez DPH

do 3 dní

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Použitie

Tlumex Speciál je vhodný na spodné časti karosérií a podvozky automobilov a na všetky kovové povrchy v exteriéri vyžadujúce vysoký stupeň ochrany. Korodujúce materiály je potrebné predtým ošetriť antikoróznou základovou farbou napr. Fest Primer, Superkov, Superfest.

Prednosti:
Spoľahlivá bariérová ochrana proti vonkajším agresívnym účinkom poveternostných vplyvov.
Výborné izolačné vlastnosti.
Pretierateľnosť inými nátermi.
Náter na podvozky automobilov (je používaný pri renovácii veteránov).

Spotreba Tlumex Special:

1 kg na 5-7 m2 v jednej vrstve

Balenie v kg : 2kg, 5kg

Riedidlo: S 6005Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES. 
Plný text všetkých klasifikácií a štandardných viet o nebezpečnosti je uvedený v oddiele 16.


Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky a účinky na ľudské zdravie a životné prostredie Horľavá kvapalina s nízkym bodom vzplanutia. Môže mať nepriaznivé účinky na zdravie pri vdýchnutí a pri absorpcii cez pokožku. Dráždi kožu, sliznice a oči. Opakovaná expozícia vedie k vysušeniu alebo popraskaniu kože. V prípade náhodného úniku kontaminuje pôdu a vodné toky. Nesmie byť vylievaný do kanalizácie.
2.2 Prvky označenia
Obchodný názov: TLUMEX SPECIAL
Obsahuje zložky: Xylén (zmes izomérov);
Chlórované parafíny, C14-17
Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signálne slovo:

Varovanie

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí. H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou. H315 Dráždi kožou.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H362 Môže poškodiť dojčatá prostredníctvom materského mlieka. H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P201 Pred použitím si obstarajte špeciálne inštrukcie.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným plameňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P263 Zabráňte styku počas tehotenstva/dojčenia.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch. P312 Ak sa necítite dobre, volajte TIXIKOLIGICKÉ INFORMAČNÉ
CENTRUM alebo lekára.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu nebezpečných odpadov alebo na mieste určenom obcou.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít...
P302 + P352 Pri styku s pokožkou : Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE
zvracanie.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P391 Uniknutý produkt zoberte.

... viac


Otázky & Odpovede

1 otázka
1 odpoveď
Martin
Zdravicko potreboval by som farbu na podvozok auta a tak tiez aj nieco proti korozii dakujem

Pýtal sa Martin, 4. február 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
18. február 2022

Dobrý deň. Tlumex špeciál je vrchný náter na podvozky automobilov a je dobré pred ním ho ošetriť náterom napr. https://www.efarby.sk/fest-primer-zakladny-pu-lak-na-kovy. Alebo je možné použiť náter Tlumex Plast Plus.

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

1 hodnotenie

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(1 hodnotenie)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
1 hodnotenie
stefan porhincak

3. december 2021

Je výborný Zobraziť komentár Skryť komentár

Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

O značke DETECHA

Detecha chemické výrobné družstvo si trvalo buduje pevnú pozíciu na trhu. Detecha má svoju históriu, tradíciu a skúsenosti v odboroch činnosti sa počítajú na desaťročia. Spolupracuje so špičkovými odborníkmi a renomovanými výskumnými pracoviskami. Každý rok prichádza na trh s radom zaujímavých noviniek. Vďaka presnému a premyslenému plánovaniu finančných zdrojov si môže dovoliť zachovávať priaznivé ceny a pritom udržať vysokú kvalitu produktov. Kvalita patrí medzi hlavné priority spoločnosti.

Stredom záujmu výrobného družstva Detecha je zákazník. Hlavne veľkoobchodné a maloobchodné predajne, ktorým vychádza maximálne v ústrety. Hlavným zákazníkom pre výrobné družstvo je však konečný spotrebiteľ. Ten, ktorý výrobky používa. A jemu je podriadené všetko počínanie.

Súčasný výrobný program Detecha nadväzuje na tradíciu a predovšetkým na bohaté dlhoročné skúsenosti.

Všetky varianty produktu (2) TLUMEX ŠPECIÁL - Farba s obsahom hliníkového pigmentu na podvozok

18,95 € - 39,66 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
strieborný 2 kg
2 kg DET0037 strieborný 2 kg
DET0037
do 3 dní 18,95 € do 3 dní 18,95 €
+
-
strieborný 5 kg
5 kg DET0038 strieborný 5 kg
DET0038
do 3 dní 39,66 € do 3 dní 39,66 €
+
-