TERRACE CLEANER - Čistič drevených povrchoch
TERRACE CLEANER - Čistič drevených povrchoch

Značka: FLÜGGER

TERRACE CLEANER - Čistič drevených povrchoch
Zatvoriť

TERRACE CLEANER - Čistič drevených povrchoch

Sample icon Vzorkovník

Značka: FLÜGGER

Kód produktu: VAR-DEJ11347

TERRACE CLEANER - Čistič drevených povrchoch

Účinný čistiaci prostriedok , ktorý odstraňuje zafarbenie nečistoty, sivé znečistenie a zvyšky starého oleja z drevených povrchov v exteriéri - terasy, fasády alebo záhradný nábytok. Vhodný je pre mäkké a tlakom impregnované drevo. Výdatnosť: 15 m2/L.

Zobraziť viac
balenie (2)

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás vo štvrtok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Účinný čistiaci prostriedok , ktorý odstraňuje zafarbenie nečistoty, sivé znečistenie a zvyšky starého oleja z drevených povrchov v exteriéri - terasy, fasády alebo záhradný nábytok.
Vhodný je pre mäkké a tlakom impregnované drevo.
Čistič nie je vhodný pre použitie na tvrdé a exotické dreviny.

Výdatnosť:

- 15 m2/L

Riedenie:

- neriedi sa

Aplikácia

Prípravkom aplikujte na čistený povrch štetcom.
Po namočení cca 10 minút bez sušenia, očistite povrch kefou a následne opláchnite (aj vysokotlakovým čistením) čistou vodou, kým nebude povrch čistý.
V prípade silného znečistenia je možné ošetrenie opakovať.

Pred aplikáciou ďalšieho náteru musí byť povrch úplne suchý.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác očistite pomocou vody.

Identifikácia látky alebo zmesi 

Definícia výrobku: Zmes
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Met. Corr. 1, H290
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Tento produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H290 – Môže byť korozívna pre kovy.
H314 – Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

Prevencia:
P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
Odozva:
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.
P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou (alebo sprchou).
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Uchovávanie: Nie je použiteľné.
Zneškodňovanie:
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu zneškodníte podľa platných nariadení.

Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácií: Nie sú známe.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: FLÜGGER

O značke FLÜGGER

Spoločnosť FLÜGGER bola založená v roku 1783 v Hamburgu a v Dánsku existuje od roku 1890.
Značka navrhuje a vyrába široký a koordinovaný sortiment v oblasti dekoratívnych náterov, ochrany dreva, tmelov, tapiet a nástrojov vysokej kvality.
Zároveň je lídrom v rámci dánskeho trhu a celosvetovo má vytvorený reťazec, ktorý pozostáva z 372 predajní v severskom regióne, východnej Európe a Číne.
Väčšina zákazníkov pozná FLÜGGER ako značka, ktorá tvorí ochranné a dekoratívne nátery, avšak sú víťazmi ocenenia v dizajne a venujú sa aj výrobe tapiet, ktoré určujú trend.

Všetky varianty produktu (2) TERRACE CLEANER - Čistič drevených povrchoch

8,43 € - 29,27 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
1 L 1 L DEJ11348 1 L
DEJ11348
1-2 dni 8,43 € 1-2 dni 8,43 €
+
-
5 L 5 L DEJ11349 5 L
DEJ11349
1-2 dni 29,27 € 1-2 dni 29,27 €
+
-