SYNTA 2v1 - Jednovrstvová antikorózna farba
SYNTA 2v1 - Jednovrstvová antikorózna farba

Značka: NOVOCHEMA

52,17 €s DPH

43,48 €bez DPH

SYNTA 2v1 - Jednovrstvová antikorózna farba
Zatvoriť

SYNTA 2v1 - Jednovrstvová antikorózna farba

Sample icon Vzorkovník

Značka: NOVOCHEMA

Kód produktu: VAR-NA135

SYNTA 2v1 - Jednovrstvová antikorózna farba

Antikorózna farba, ktorá v sebe spája základný aj vrchný náter a pôsobí ako jednovrstvový náter na kovové povrchy. Výsledný náter je pružný, pevný a odolný voči zmenám teplôt a poveternostným vplyvom. Výdatnosť: 10-12 m2/L.

Zobraziť viac
farba (15)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

52,17 €s DPH

43,48 €bez DPH

na objednávku

Na predajni v Žiline vo štvrtok
U vás v piatok, 26.07.2024

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Antikorózna farba, ktorá v sebe spája základný aj vrchný náter a pôsobí ako jednovrstvový náter na kovové povrchy. Výsledný náter je pružný, pevný a odolný voči zmenám teplôt a poveternostným vplyvom.
Farbu je možné použiť na nové, ale aj renovačné nátery v interiéri aj exteriéri - strechy, ploty, brány, odkvapy a pod.
Najlepšie výsledky budú dosiahnuté na otryskanom podklade.

Výdatnosť:

- 10-12 m2/L

- 8-10 m2/kg

Riedenie:

- S 6006 (aplikácia štetcom alebo valčekom)

- S 6001 (aplikácia striekaním)

Príprava podkladu

Kovový podklad je potrebné očistiť od mastnoty, okovín a hrdze.
Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame podklad otryskať.
Zároveň musí byť podklad suchý bez vlhkosti.

Aplikácia

Farbu pred použitím dôkladne premiešajte.
V prípade potreby farbu narieďte riedidlom na vhodnejšiu konzistenciu podľa zvoleného spôsobu aplikácie.
Nanášajte štetcom, valčekom alebo striekaním v 2-3 vrstvách.
čas potrebný pre schnutie náteru je aspoň 10 hodín.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou S 6006, S 6001 alebo P 8500.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
Flam. Liq. 3 H226
Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
STOT RE 2 H373 (pri nadýchaní)
Aquatic Chronic 2 H411

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H315 Spôsobuje podráždenie kože.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P403 + P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Obsahuje: xylén, butanón-oxím; rozvetvené C6-19-mastné kyseliny, kobaltnaté soli.
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Iná nebezpečnosť

Kategória: A/i Špeciálne jednozložkové náterové látky OR
Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 500 g/l
Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 450 g/l
Obsah organických rozpúšťadiel VOC: 0,170-0,185 kg/kg výrobku
Hustota prípravku: 1,35 - 1,45 g/cm3
Obsah neprchavých látok – sušiny: 74 - 76 %.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Všetky varianty produktu (45) SYNTA 2v1 - Jednovrstvová antikorózna farba

7,93 € - 158,09 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
1000 - biela 0,75 kg
0,75 kg NA136 1000 - biela 0,75 kg
NA136
na objednávku 8,42 € na objednávku 8,42 €
+
-
1000 - biela 5 kg
5 kg NA137 1000 - biela 5 kg
NA137
na objednávku 52,17 € na objednávku 52,17 €
+
-
1000 - biela 10 kg
10 kg NA138 1000 - biela 10 kg
NA138
na objednávku 101,61 € na objednávku 101,61 €
+
-
1010 - svetlošedá 0,75 kg
0,75 kg NA139 1010 - svetlošedá 0,75 kg
NA139
na objednávku 8,42 € na objednávku 8,42 €
+
-
1010 - svetlošedá 5 kg
5 kg NA140 1010 - svetlošedá 5 kg
NA140
na objednávku 52,17 € na objednávku 52,17 €
+
-
1010 - svetlošedá 10 kg
10 kg NA141 1010 - svetlošedá 10 kg
NA141
na objednávku 101,61 € na objednávku 101,61 €
+
-
1100 - tmavošedá 0,75 kg
0,75 kg NA142 1100 - tmavošedá 0,75 kg
NA142
na objednávku 8,21 € na objednávku 8,21 €
+
-
1100 - tmavošedá 5 kg
5 kg NA143 1100 - tmavošedá 5 kg
NA143
na objednávku 51,36 € na objednávku 51,36 €
+
-
1100 - tmavošedá 10 kg
10 kg NA144 1100 - tmavošedá 10 kg
NA144
na objednávku 99,31 € na objednávku 99,31 €
+
-
1805 - antracitová 0,75 kg
0,75 kg NA145 1805 - antracitová 0,75 kg
NA145
na objednávku 8,26 € na objednávku 8,26 €
+
-