SYNOREX EXTRA S2003 - Základná antikorózna farba na železo a ľahké kovy
SYNOREX EXTRA S2003 - Základná antikorózna farba na železo a ľahké kovy

Značka: COLORLAK

SYNOREX EXTRA S2003 - Základná antikorózna farba na železo a ľahké kovy
Zatvoriť

SYNOREX EXTRA S2003 - Základná antikorózna farba na železo a ľahké kovy

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLORLAK

Kód produktu: VAR-CL00824

SYNOREX EXTRA S2003 - Základná antikorózna farba na železo a ľahké kovy

Syntetická antikorózna farba určená pre základné nátery ocele, ľahkých a farebných kovov napr. k povrchovej úprave karosérií, kovových konštrukcií a pod. Výdatnosť: 10-12,7 m2/L.

Zobraziť viac
farba (2)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

na objednávku

Na predajni v Žiline v piatok, 26.04.2024
U vás v pondelok, 29.04.2024

Produkt na zákazku - potrebná platba vopred.

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Syntetická antikorózna farba určená pre základné nátery ocele, ľahkých a farebných kovov napr. k povrchovej úprave karosérií, kovových konštrukcií a pod. 
Je vhodná pod syntetické, olejové, nitrocelulózové, nitro-kombinačné a akrylátové vrchné náterové hmoty.
Nie je určená pre náter čerstvého pozinku.

Výdatnosť: 

- 10-12,7 m2/L

Riedenie:

- S 6005 (aplikácia štetcom)

- C 6000 (aplikácia striekaním)

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, zbavený mastnoty, hrdze, očistení mechanicky na St.3 - optimálne antikorózne vlastnosti sú dosiahnuté pri otryskaní na Sa 2,5.

Aplikácia

Farbu na pripravený podklad nanášajte valčekom, štetcom alebo striekaním.
Problematické miesta ako sú rohy, spoje alebo zvary ošetrite ako prvé a až po zaschnutí tohto náteru ho aplikujte na celú plochu.
Pokiaľ sa nejedná o aplikáciu systémom ,,mokrý do mokrého", tak ďalší náter farby aplikujte po cca 24 hodinách.
Konečných vlastností dosiahne cca za 3 dni.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa Nariadenia CLP.

Prvky označovania

Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Tento produkt je klasifikovaný a označený podľa Nariadenia CLP.
Výstražné piktogramy
Výstražné slovo:
Pozor
Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
xylén technický (zmes s etylbenzénom)
uhľovodíky, C6-C7, n-alkány, izoalkány, cyklické, <5% n-hexánu

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H373 Môže spôsobiť poškodenie centrálneho nervového systému pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody / mydla.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362 Kontaminovaný odev vyzlečte.
P370+P378 V prípade požiaru: na hasenie použite penu (odolnú alkoholu), oxid uhličitý, vodnú hmlu, prášok.
P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

Ďalšie údaje

EUH208 Obsahuje bután-2-ón-oxím, mastné kyseliny, C6-19-rozvetvené, kobaltnaté soli. Môže vyvolať alergickú reakciu.
VOC: OR kat.A/i): 500 g/l. Obsahuje 495 g/l VOC.

Iná nebezpečnosť

PBT:
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.
vPvB:
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako vPvB (veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke COLORLAK

Spoločnosť bola založená v roku 1925 Ing. Kirschnerom v Starom Měste.
Náterové hmoty vyrába od roku 1929 a po II. svetovej vojne sa výroba farieb stáva hlavným výrobným programom.
V súčasnosti sú najväčším českým výrobcom a distribútorom náterových hmôt.
Vyrábajú pestrý sortiment farieb a lakov na drevo, kovy, betón a minerálne podklady.
Produkcia zahŕňa aj výrobu sprejov, riedidiel a ďalších pomôcok.
Expandujú nie len pre veľkoobchodných partnerov, ale sústreďujú výrobu aj pre zabezpečenie maloobchodného predaja. 


Všetky varianty produktu (5) SYNOREX EXTRA S2003 - Základná antikorózna farba na železo a ľahké kovy

13,79 € - 183,39 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
bažinová 0,6 L
0,6 L CL00825 bažinová 0,6 L
CL00825
na objednávku 13,79 € na objednávku 13,79 €
+
-
bažinová 3,5 L
3,5 L CL00826 bažinová 3,5 L
CL00826
na objednávku 75,00 € na objednávku 75,00 €
+
-
šedá 0,6 L
0,6 L CL00827 šedá 0,6 L
CL00827
3 dni 13,79 € 3 dni 13,79 €
+
-
šedá 3,5 L
3,5 L CL00828 šedá 3,5 L
CL00828
3 dni 75,00 € 3 dni 75,00 €
+
-
šedá 9 L
9 L CL00829 šedá 9 L
CL00829
na objednávku 183,39 € na objednávku 183,39 €
+
-