SUPERKOV - Antikorózna syntetická farba 2v1
SUPERKOV - Antikorózna syntetická farba 2v1

Značka: DETECHA

Otázky & odpovede (4)

12,43 €s DPH

10,36 €bez DPH

  • Najpredávanejší
SUPERKOV - Antikorózna syntetická farba 2v1
Zatvoriť

SUPERKOV - Antikorózna syntetická farba 2v1

Značka: DETECHA

Otázky & odpovede: 2

Kód produktu: VAR-DET0103

SUPERKOV - Antikorózna syntetická farba 2v1

Superkov je základný i vrchný antikorózny náter na kov, plechové strešné krytiny, oceľové konštrukcie, odkvapy a pod. vystavené trvalému pôsobeniu poveternostných podmienok. Obsahuje inhibítory korózie a má vysoký bariérový účinok. Výdatnosť: 7-9 m2/kg v jednej vrstve.

Zobraziť viac
farba (5)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)

12,43 €s DPH

10,36 €bez DPH

  • Najpredávanejší

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás zajtra

+
-

Popis produktu

Superkov je základný i vrchný antikorózny náter na kov, plechové strešné krytiny, oceľové konštrukcie, odkvapy a pod. vystavené trvalému pôsobeniu poveternostných podmienok. 
Pôsobí ako kvalitný antikorózny základ a zároveň ako vrchný ochranný náter s vysokým bariérovým účinkom. 
Obsahuje inhibítory korózie vrátane absorbérov UV žiarenia, ktoré pôsobia proti degradácií náteru vplyvom vonkajších podmienok. 

Riedenie:
- S 6005 / s 6006

Výdatnosť: 
- 7-9 m2/kg v jednej vrstve 

Výsledný efekt náteru: 
- matný

Príprava podkladu a náter farby

Natierané plochy musia byť suché, odmastené a zbavené nečistôt, hrdze a nepriľnavých náterov. 
Pred použitím je potrebné obsah plechovky dôkladne rozmiešať, poprípade mierne nariediť na potrebné konzistenciu. 
Náter sa nanáša štetcom, valčekom alebo striekaním v 2-3 vrstvách pri teplote +5°C až +25°C. 
Interval medzi jednotlivými nátermi je minimálne 6 hodín pri teplote +20°C. 
Náter na dotyk zasychá do 4 hodín, vytvrdzuje do 24 hodín. 

Povrchy, ktoré sú silne skorodované alebo ťažšie čistiteľne odporúčame najskôr natrieť náterom Fest Primer. 
Následne Superkov aplikujte v dobe, keď Fest Primer ešte mierne dolepuje a to v časovom rozmedzí 2 až 24 hodín. 
Touto kombináciou náterov sa zvýši kvalita a životnosť celého náterového systéme. 

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304
Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 STOT RE 1, H372
Aquatic Chronic 2, H411

Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označenia

Výstražné symboly:

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky

EO bis(benztriazolyl)phenylpropionát Nízkovrúca hydrogenovaná benzínová frakcia kremeň (SiO2)
Cobaltum-[bis(2-etylhexanoát)]

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P280 Používajte ochranné rukavice. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte lekára.
P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P391 Uniknutý produkt zoberte.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

... viac

Otázky & Odpovede

2 otázka
2 odpoveď
jano
Dobrý deň, je možné túto farbu pre striekanie riediť S6001? ďakujem

Pýtal sa jano, 13. august 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
15. august 2022

Dobrý deň. Na striekanie farby sa používa riedidlo S 6001. Pri striekaní sa odporúčajú 2-3 vrstvy. Interval medzi nanášaním jednotlivých vrstiev je cca 6 hodín.

Matej
Dobrý deň, máme 20 ročnú strechu na ktorej je už vidieť koróziu a poškodený náter, ktorý sa už odlupuje. Ako potrebujeme pripraviť podklad? Je možné farbu naniesť aj priamo na koróziu alebo použiť aj základný náter? Ďakujem.

Pýtal sa Matej, 16. júl 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
28. júl 2021

Dobrý deň. Odlupujúce časti náteru treba obrúsiť a na miesta s koróziou by som naniesol odhrdzovač https://www.efarby.sk/odhrdzovac-laro. Farba Superkov je už farba 2v1, takže nemusíte dávať základnú farbu ale treba naniesť dva nátery farby Superkov v požadovanom odtieni.

Hodnotenie zákazníkov

4.9

z 5 hviezdičiek

16 hodnotení

0% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(13 hodnotení)
4
(1 hodnotenie)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
Obrázky od zákazníkov

Ďalšie

16 hodnotení

Vášmu hľadaniu nevyhovujú žiadne recenzie

O značke DETECHA

Detecha chemické výrobné družstvo si trvalo buduje pevnú pozíciu na trhu. Detecha má svoju históriu, tradíciu a skúsenosti v odboroch činnosti sa počítajú na desaťročia. Spolupracuje so špičkovými odborníkmi a renomovanými výskumnými pracoviskami. Každý rok prichádza na trh s radom zaujímavých noviniek. Vďaka presnému a premyslenému plánovaniu finančných zdrojov si môže dovoliť zachovávať priaznivé ceny a pritom udržať vysokú kvalitu produktov. Kvalita patrí medzi hlavné priority spoločnosti.

Stredom záujmu výrobného družstva Detecha je zákazník. Hlavne veľkoobchodné a maloobchodné predajne, ktorým vychádza maximálne v ústrety. Hlavným zákazníkom pre výrobné družstvo je však konečný spotrebiteľ. Ten, ktorý výrobky používa. A jemu je podriadené všetko počínanie.

Súčasný výrobný program Detecha nadväzuje na tradíciu a predovšetkým na bohaté dlhoročné skúsenosti.

Všetky varianty produktu (22) SUPERKOV - Antikorózna syntetická farba 2v1

12,43 € - 216,74 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
hnedá 0,8 kg
0,8 kg DET0103 hnedá 0,8 kg
DET0103
skladom 12,43 € skladom 12,43 €
+
-
hnedá 2,5 kg
2,5 kg DET0104 hnedá 2,5 kg
DET0104
do 3 dní 29,31 € do 3 dní 29,31 €
+
-
hnedá 5 kg
5 kg DET0105 hnedá 5 kg
DET0105
do 3 dní 57,45 € do 3 dní 57,45 €
+
-
červenohnedá 0,8 kg
0,8 kg DET0106 červenohnedá 0,8 kg
DET0106
skladom 12,43 € skladom 12,43 €
+
-
červenohnedá 2,5 kg
2,5 kg DET0107 červenohnedá 2,5 kg
DET0107
do 3 dní 29,31 € do 3 dní 29,31 €
+
-
červenohnedá 5 kg
5 kg DET0108 červenohnedá 5 kg
DET0108
skladom 57,45 € skladom 57,45 €
+
-
červenohnedá 20 kg
20 kg DET0109 červenohnedá 20 kg
DET0109
do 3 dní 216,74 € do 3 dní 216,74 €
+
-
zelený 0,8 kg
0,8 kg DET0110 zelený 0,8 kg
DET0110
skladom 12,43 € skladom 12,43 €
+
-
zelený 2,5 kg
2,5 kg DET0111 zelený 2,5 kg
DET0111
do 3 dní 29,31 € do 3 dní 29,31 €
+
-
zelený 5 kg
5 kg DET0112 zelený 5 kg
DET0112
skladom 57,45 € skladom 57,45 €
+
-