SUPERFEST - Farba 2v1 na strechy v náročnejších podmienkach
SUPERFEST - Farba 2v1 na strechy v náročnejších podmienkach

Značka: DETECHA

Otázky & odpovede (6)

15,84 €s DPH

13,20 €bez DPH

  • Veľmi kvalitný
SUPERFEST - Farba 2v1 na strechy v náročnejších podmienkach
Zatvoriť

SUPERFEST - Farba 2v1 na strechy v náročnejších podmienkach

Sample icon Vzorkovník

Značka: DETECHA

Otázky & odpovede: 3

Kód produktu: VAR-DET0087

SUPERFEST - Farba 2v1 na strechy v náročnejších podmienkach

Superfest je základná a vrchná antikorózna náterová hmota na kov s vysokým obsahom sušiny. Náterový film je odolný, pružný s dlhou životnosťou, s UV absorbérom, obsahujúci efektívne inhibítory korózie.Spotreba:- cca 6-8 m2/kgRiedenie:- S 6006 (striekanie - S 6001)

Zobraziť viac
farba (4)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)

15,84 €s DPH

13,20 €bez DPH

  • Veľmi kvalitný

do 3 dní

Na predajni v Žiline vo štvrtok
U vás v piatok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Superfest je najkvalitnejšia základná a vrchná antikorózna náterová hmota na kov s vysokým obsahom sušiny.
Náterový film je odolný, pružný s dlhou životnosťou, s UV absorbérom, obsahujúci efektívne inhibítory korózie.

Spotreba:

- cca 6-8 m2/kg v závislosti od kvality podkladu a spôsobu nanášania

Riedenie:

- S 6006 (striekanie - S 6001)

Použitie:

- vonkajšie i vnútorné nátery kovov - plechové strešné krytiny, oceľové konštrukcie, odkvapy, ploty a iné kovové materiály
Pozinkovaný plech odporúčame nechať prirodzenou cestou zoxidovať.

Príprava podkladu a spôsob nanášania

Natierané plochy musia byť suché, odmastené a zbavené nečistôt, hrdze a starých nesúdržných náterov.
Mimoriadnu pozornosť venujte riadnemu premiešaniu hlavne pred prvým náterom.
Vysoký obsah pevných častíc môže pri nedostatočnom rozmiešaní spôsobiť leskové rozdiely.
Podľa potreby je možné náter mierne nariediť - maximálne 5% na potrebnú konzistenciu.
Náter sa nanáša štetcom, valčekom alebo striekaním minimálne v dvoch vrstvách pri teplote +5°C až 25°C.
Interval medzi jednotlivými nátermi je minimálne 24 hodín.
Náter zasychá na dotyk do 4 hodín, vytvrdzuje do 48 hodín.

Na dlhodobú ochranu stačia 2 vrstvy Superfestu bez predchádzajúceho základného náteru. 

Pri natieraní súvislých väčších plôch doporučujeme použiť výrobky rovnakých šarží prípadne obsah jednotlivých balení zmiešať a homogenizovať.
Farebné a ľahké kovy alebo povrchy ťažko očistiteľné odporúčame najskôr ošetriť kotviacim prípravkom - Fest Primer.
Zvýši sa tak kvalita a životnosť celého náterového systému.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304
Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 STOT RE 1, H372
Aquatic Chronic 2, H411

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky
Horľavá kvapalina a pary.
Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Výstražné symboly:

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky

Nízkovrúca hydrogenovaná benzínová frakcia kremeň (SiO2)
xylén ftalanhydrid benzén

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte lekára.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

... viac

Otázky & Odpovede

3 otázka
3 odpoveď
František
Zdravim,Je potrebný pred nanášaním superfestu reaktívny náter na pozinkový plech ? Ďakujem.

Pýtal sa František, 14. august 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
15. august 2022

Dobrý deň. Ak je pozink čerstvý ( mladší ako 1 rok ) tak treba naniesť reaktívny základ. Ak je pozink už zvetraný - ponechaný zoxidovaniu prirodzenou cestou ( to znamená starší ako 1 rok ) tak reaktívna farba nie je potrebná. 
Farebné a ľahké kovy alebo povrchy ťažko dočistiteľné odporúčame najskôr ošetriť kotviacim prípravkom - Fest Primer https://www.efarby.sk/fest-primer-zakladny-pu-lak-na-kovy. Zvýši sa tak kvalita a životnosť celého náterového systému.

Birnox
Prosim vas na strechu, kolko vrstiev Fest primeru a kolko vrstiev farby Superfest?

Pýtal sa Birnox, 12. október 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
14. október 2021

Dobrý deň. V prípade savých materiálov sa odporúčajú dve vrstvy. Na plechovú strechu stačí jeden náter Fest Primeru a potom dva nátery farbou Superfest. 

Tomáš
Dobrý deň, aký je to odtieň zelenej. Nikde v popise som nenašiel číslo odtieňu. Ďakujem

Pýtal sa Tomáš, 14. jún 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
14. jún 2021

Dobrý deň. Pre predstavu zeleného odtieňa si pozrite obrázky pod farbou resp. vzorkovník pod danou farbou.

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

6 hodnotení

0% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(0 hodnotení)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
6 hodnotení

Vášmu hľadaniu nevyhovujú žiadne recenzie

O značke DETECHA

Detecha chemické výrobné družstvo si trvalo buduje pevnú pozíciu na trhu. Detecha má svoju históriu, tradíciu a skúsenosti v odboroch činnosti sa počítajú na desaťročia. Spolupracuje so špičkovými odborníkmi a renomovanými výskumnými pracoviskami. Každý rok prichádza na trh s radom zaujímavých noviniek. Vďaka presnému a premyslenému plánovaniu finančných zdrojov si môže dovoliť zachovávať priaznivé ceny a pritom udržať vysokú kvalitu produktov. Kvalita patrí medzi hlavné priority spoločnosti.

Stredom záujmu výrobného družstva Detecha je zákazník. Hlavne veľkoobchodné a maloobchodné predajne, ktorým vychádza maximálne v ústrety. Hlavným zákazníkom pre výrobné družstvo je však konečný spotrebiteľ. Ten, ktorý výrobky používa. A jemu je podriadené všetko počínanie.

Súčasný výrobný program Detecha nadväzuje na tradíciu a predovšetkým na bohaté dlhoročné skúsenosti.

Všetky varianty produktu (16) SUPERFEST - Farba 2v1 na strechy v náročnejších podmienkach

15,84 € - 279,63 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
červenohnedá (superfest) 0,8 kg
0,8 kg DET0327 červenohnedá (superfest) 0,8 kg
DET0327
do 3 dní 15,84 € do 3 dní 15,84 €
+
-
hnedá (superfest) 0,8 kg
0,8 kg DET0328 hnedá (superfest) 0,8 kg
DET0328
do 3 dní 15,84 € do 3 dní 15,84 €
+
-
svetlošedá (superfest) 0,8 kg
0,8 kg DET0329 svetlošedá (superfest) 0,8 kg
DET0329
do 3 dní 15,84 € do 3 dní 15,84 €
+
-
zelená (superfest) 0,8 kg
0,8 kg DET0330 zelená (superfest) 0,8 kg
DET0330
do 3 dní 15,84 € do 3 dní 15,84 €
+
-
červenohnedá (superfest) 5 kg
5 kg DET0331 červenohnedá (superfest) 5 kg
DET0331
skladom 71,23 € skladom 71,23 €
+
-
hnedá (superfest) 5 kg
5 kg DET0332 hnedá (superfest) 5 kg
DET0332
do 3 dní 71,23 € do 3 dní 71,23 €
+
-
svetlošedá (superfest) 5 kg
5 kg DET0333 svetlošedá (superfest) 5 kg
DET0333
do 3 dní 71,23 € do 3 dní 71,23 €
+
-
zelená (superfest) 5 kg
5 kg DET0334 zelená (superfest) 5 kg
DET0334
do 3 dní 71,23 € do 3 dní 71,23 €
+
-
červenohnedá (superfest) 2,5 kg
2,5 kg DET0335 červenohnedá (superfest) 2,5 kg
DET0335
do 3 dní 37,96 € do 3 dní 37,96 €
+
-
hnedá (superfest) 2,5 kg
2,5 kg DET0336 hnedá (superfest) 2,5 kg
DET0336
skladom 37,96 € skladom 37,96 €
+
-