SOPUR - Tvrdý voskový olej na nábytok
SOPUR - Tvrdý voskový olej na nábytok

Značka: SOPUR

34,42 €s DPH

28,68 €bez DPH

SOPUR - Tvrdý voskový olej na nábytok
Zatvoriť

SOPUR - Tvrdý voskový olej na nábytok

Sample icon Vzorkovník

Značka: SOPUR

Kód produktu: VAR-SP109

SOPUR - Tvrdý voskový olej na nábytok

Tvrdý voskový olej na drevené povrchy v interiéri - drevené podlahy, drevený nábytok, drevené zábradlie a pod. Olej je odolný voči poškriabaniu, bežným čistiacim prostriedkom s príjemnou vôňou pri aplikácií. Výdatnosť: 8-10 m2/L.

Zobraziť viac
farba (8)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

34,42 €s DPH

28,68 €bez DPH

na objednávku

Na predajni v Žiline v piatok, 07.06.2024
U vás v pondelok, 10.06.2024

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Tvrdý voskový olej na drevené povrchy v interiéri - drevené podlahy, drevený nábytok, drevené zábradlie a pod.
Olej je odolný voči poškriabaniu, bežným čistiacim prostriedkom s príjemnou vôňou pri aplikácií. 
Olej vykazuje krátky čas schnutia, veľmi dobrú priľnavosť na drevený podklad, zvýrazňuje kresbu dreva a po uschnutí je príjemný na dotyk.
Je vytvorený na báze vysoko kvalitných rastlinných olejov, voskov, pomocných látok a pigmentov.

Výdatnosť: 

- 8-10 m2/L

Riedenie:

- pripravený na použitie

Príprava podkladu

Drevené plochy musia byť pred náterom čisté, suché, prebrúsené a zbavené prachu z brúsenia.
Zrnitosť brúsneho papiera by mala zodpovedať jeho tvrdosti: tvrdé drevá obrúste brúsnym papierom so zrnitosťou 80-120 a mäkké drevá brúsnym papierom so zrnitosťou 180-240.

Aplikácia

Olej pred použitím dôkladne premiešajte.
Aplikujte štetcom alebo valčekom v 2-3 vrstvách.
Najskôr naneste tenkú vrstvu oleja a nechajte pôsobiť až 15 minút, aby sa olej čo najviac vsiakol do dreva.
Následne odstráňte prebytočný olej čistou suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.
Povrch prebrúste brúsnym papierom  so zrnitosťou 180-240, aby ste povrch vyhladili a zároveň odstráňte prach z brúsenia.
Aplikujte druhú vrstvu a nechajte pôsobiť aspoň 15 minút, potom znova odstráňte prebytočnú vrstvu a nechajte pôsobiť 4 hodiny.
Po dôkladnom uschnutí v prípade potreby aplikujte tretiu vrstvu.

Povrch je možné preleštiť bavlnenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, olejovou kefou alebo leštičkou po minimálne 4-6 hodinách.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Nariadenie č. 1272/2008 (CLP):
Klasifikácia tohto produktu bola vykonaná v súlade s Naridením č.1272/2008 (CLP).
Flam. Liq. 3: Horľavé plyny, Kategória 3, H226

Prvky označovania

Nariadenie č. 1272/2008 (CLP):
Výstražný piktogram


Výstražné slovo: Pozor

Výstražné upozornenia

Flam. Liq. 3: H226 - Horľavá kvapalina a pary.

Bezpečnostné upozornenia

P101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233: Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P280: Noste ochranné rukavice/ochranu tváre/ochranný odev/ochranná obuv.
P370+P378: V prípade požiaru: Na hasenie použite práškový hasiaci prístroj ABC.
P403+P235: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P501: Zneškodnite obsah/nádobu využijúc výberový zberný systém vo vašej obci.

Dodatočná informácia

EUH066: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Iná nebezpečnosť

Produkt nespĺňa kritériá PBT/vPvB
Výrobok nespĺňa kritériá z dôvodu vlastností narúšajúcich endokrinný systém.

... viac


Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: SOPUR

O značke SOPUR

Vďaka dlhoročným skúsenostiam, moderným technológiám a školeným pracovníkom sa značka stala odborníkom pre poradenstvo a produkty v mnohých odvetviach. 
Očakávanie trhu sa snažia riešiť priamo a neboja sa čeliť žiadnej z výziev, ktoré prináša aktuálny trh. 
Vyvíjajú produkty, ktoré je možné distribuovať do oblastí: 
- nátery na drevo (oleje, vosky, farby)
- priemyselné produkty 
- nátery pre renováciu 
- biopalivá
Značka má viac ako 30 ročnú tradíciu výrobu náterov v hobby i profi segmente. 

Všetky varianty produktu (8) SOPUR - Tvrdý voskový olej na nábytok

34,42 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
OT-001 - biely 0,9 L 0,9 L SP110 OT-001 - biely 0,9 L
SP110
na objednávku 34,42 € na objednávku 34,42 €
+
-
OT-8/13 - popolavý 0,9 L 0,9 L SP111 OT-8/13 - popolavý 0,9 L
SP111
na objednávku 34,42 € na objednávku 34,42 €
+
-
OT-37/14 - dub skalistý 0,9 L 0,9 L SP112 OT-37/14 - dub skalistý 0,9 L
SP112
na objednávku 34,42 € na objednávku 34,42 €
+
-
OT-243 - dub tmavý 0,9 L 0,9 L SP113 OT-243 - dub tmavý 0,9 L
SP113
na objednávku 34,42 € na objednávku 34,42 €
+
-
OT-10/13 - hnedý 0,9 L 0,9 L SP114 OT-10/13 - hnedý 0,9 L
SP114
na objednávku 34,42 € na objednávku 34,42 €
+
-
OT-11/13 - dub svetlý 0,9 L 0,9 L SP115 OT-11/13 - dub svetlý 0,9 L
SP115
na objednávku 34,42 € na objednávku 34,42 €
+
-
OT-333 - teak 0,9 L 0,9 L SP116 OT-333 - teak 0,9 L
SP116
na objednávku 34,42 € na objednávku 34,42 €
+
-
OT-7/13 - wenge 0,9 L 0,9 L SP117 OT-7/13 - wenge 0,9 L
SP117
na objednávku 34,42 € na objednávku 34,42 €
+
-