SOPUR SOLAK AC - Akrylový 2K lak
SOPUR SOLAK AC - Akrylový 2K lak

Značka: SOPUR

45,05 €s DPH

37,54 €bez DPH

SOPUR SOLAK AC - Akrylový 2K lak
Zatvoriť

SOPUR SOLAK AC - Akrylový 2K lak

Sample icon Vzorkovník

Značka: SOPUR

Kód produktu: VAR-SP137

SOPUR SOLAK AC - Akrylový 2K lak

Akrylový živicový lak vhodný na nátery všetkých bežných drevín a interiérového dizajnového zariadenia na báze dreva - nábytok, obkladové panely, drevené dosky a pod. Náter je odolný voči vode, čistiacim prostriedkom a nežltne. Výdatnosť: 10-12 m2/L.

Zobraziť viac
farba (3)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

45,05 €s DPH

37,54 €bez DPH

na objednávku

Na predajni v Žiline v utorok, 30.04.2024
U vás vo štvrtok, 02.05.2024

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Akrylový živicový lak vhodný na nátery všetkých bežných drevín a interiérového dizajnového zariadenia na báze dreva - nábytok, obkladové panely, drevené dosky a pod. Náter je odolný voči vode, čistiacim prostriedkom a nežltne.
Je odolný voči UV žiareniu, vykazuje extrémnu mechanickú odolnosť a je dobre brúsiteľný.

Produkt je dodávaný ako komplet - tužidlo a lak spolu.

Výdatnosť: 

- 10-12 m2/L

Tuženie:

- tužidlo Solur AU

Príprava podkladu

Povrch, ktorý budete natierať musí byť čistý, suchý, riadne prebrúsený brúsnym papierom so zrnitosťou 150-220 a zbavený živice.

Aplikácia

Pred dávkovaním produktu obsah riadne premiešajte.
Potom pridajte tužidlo v pomere 1:10 objemu laku (životnosť pripravenej hmoty je 8 hodín po zmiešaní).
Pripravenú hmotu aplikujte bezvzduchovým alebo vzduchovým striekaním.
Naneste minimálne dve vrstvy a pred každým ďalším náterom vykonajte prebrúsenie brúsnym papierom zrnitosti 220-240.

Schnutie

Natreté povrchy vysušte pri cca +20 °C počas 40 minút.
Dobu schnutia môžete skrátiť tak, že natreté predmety po predsušení pri teplote cca 70 °C. +20 °C počas 15 minút.

Čistenie 

Použite Nitro Riedidlo RS-N alebo RS-1 od SOPUR.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Nariadenie č. 1272/2008 (CLP):
Klasifikácia tohto produktu bola vykonaná v súlade s Nariadením č.1272/2008 (CLP).
Asp. Tox. 1: Nebezpečenstvo pri inhalácii, Kategória 1, H304
Eye Irrit. 2: Podráždenie očí, kategória 2, H319
Flam. Liq. 2: Horľavé plyny, Kategória 2, H225
Skin Irrit. 2: Podráždenie pokožky, kategória 2, H315
STOT RE 2: Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2 (Orálne), H373
STOT SE 3: Špecifická toxicita s uspávacím účinkom a závratmi (jediné vystavenie), Kategória 3, H336

Prvky označovania

Nariadenie č. 1272/2008 (CLP):
Výstražný piktogram


Výstražné slovo:
 Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

Asp. Tox. 1: H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
Eye Irrit. 2: H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Flam. Liq. 2: H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
Skin Irrit. 2: H315 - Dráždi kožu.
STOT RE 2: H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (Orálne).
STOT SE 3: H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné pracovné pomôcky/ochranné okuliare/ochranná obuv.
P301+P310: PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P302+P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P304+P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P305+P351+P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P370+P378: V prípade požiaru: Na hasenie použite práškový hasiaci prístroj ABC.
P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnou normatívou o nebezpečných odpadoch alebo obaloch a odpadoch.
Látky, ktoré sa klasifikujú: Butyl-acetát; Xylén; acetón; Butanón

Iná nebezpečnosť

Produkt nespĺňa kritériá PBT/vPvB
Výrobok nespĺňa kritériá z dôvodu vlastností narúšajúcich endokrinný systém.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke SOPUR

Vďaka dlhoročným skúsenostiam, moderným technológiám a školeným pracovníkom sa značka stala odborníkom pre poradenstvo a produkty v mnohých odvetviach. 
Očakávanie trhu sa snažia riešiť priamo a neboja sa čeliť žiadnej z výziev, ktoré prináša aktuálny trh. 
Vyvíjajú produkty, ktoré je možné distribuovať do oblastí: 
- nátery na drevo (oleje, vosky, farby)
- priemyselné produkty 
- nátery pre renováciu 
- biopalivá
Značka má viac ako 30 ročnú tradíciu výrobu náterov v hobby i profi segmente. 

Všetky varianty produktu (3) SOPUR SOLAK AC - Akrylový 2K lak

44,20 € - 58,57 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
lesklý 2,5 L
2,5 L SP138 lesklý 2,5 L
SP138
na objednávku 44,20 € na objednávku 44,20 €
+
-
pololesklý 2,5 L
2,5 L SP139 pololesklý 2,5 L
SP139
na objednávku 45,05 € na objednávku 45,05 €
+
-
matný 2,5 L
2,5 L SP140 matný 2,5 L
SP140
na objednávku 58,57 € na objednávku 58,57 €
+
-