SOPUR - Olej na podlahy NANO
SOPUR - Olej na podlahy NANO

Značka: SOPUR

47,01 €s DPH

39,18 €bez DPH

SOPUR - Olej na podlahy NANO
Zatvoriť

SOPUR - Olej na podlahy NANO

Sample icon Vzorkovník

Značka: SOPUR

Kód produktu: VAR-SP118

SOPUR - Olej na podlahy NANO

Olej na podlahy vyživuje a chráni drevo pred vodou, prachom a nečistotami pričom zachováva jeho prirodzený matný vzhľad. Zároveň je odolný voči UV žiareniu a nové zloženie je vytvorené na báze nanotechnológie. Výdatnosť: 8-10 m2/L.

Zobraziť viac
farba (9)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

47,01 €s DPH

39,18 €bez DPH

na objednávku

Na predajni v Žiline v piatok, 21.06.2024
U vás v pondelok, 24.06.2024

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Olej na podlahy vyživuje a chráni drevo pred vodou, prachom a nečistotami pričom zachováva jeho prirodzený matný vzhľad.
Zároveň je odolný voči UV žiareniu a nové zloženie je vytvorené na báze nanotechnológie. 
Nové zloženie zároveň dodáva oleju extrémnu odolnosť voči intenzívnemu opotrebovaniu.
Samotná aplikácia oleja je veľmi jednoduchá a zároveň sa ľahko ošetruje a regeneruje.
Olej je vhodný pre náter starých aj nových parkiet, drevených podláh, drevených schodísk a pod.

Výdatnosť: 

- 8-10 m2/L

Riedenie:

- pripravený na použitie

Príprava podkladu

Drevené povrchy určené na olejový náter by mali byť suché, zbavené prachu, vosku, laku alebo iných nečistôt.
Hrúbka papiera pre brúsenie dreva by mala byť prispôsobená hrúbke dreva - hrubé drevá obrúste brúsnym papierom č. 80-120 a mäkké drevo brúsnym papierom č. 120-150.

Aplikácia

Olej pred použitím dôkladne premiešajte.
Aplikujte štetcom alebo valčekom v 2-3 vrstvách.
Ako prvé naneste tenkú vrstvu oleja a nechajte pôsobiť 15 minút.
Po 15 minútach odstráňte nevsiaknutý olej pomocou čistej suchej handričky krúživými pohybmi.
Nechajte približne 4 hodiny schnúť a následne povrch prebrúste brúsnym papierom č. 180 a odstráňte brúsny prach.
Následne aplikujte ďalší náter.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác umyte pomocou vody a saponátu.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Nariadenie č. 1272/2008 (CLP):
Klasifikácia tohto produktu bola vykonaná v súlade s Naridením č.1272/2008 (CLP).
Flam. Liq. 3: Horľavé plyny, Kategória 3, H226

Prvky označovania

Nariadenie č. 1272/2008 (CLP)
Výstražné piktogramy


Výstražné slovo:
 Pozor
Výstražné upozornenia

Flam. Liq. 3: H226 - Horľavá kvapalina a pary.

Bezpečnostné upozornenia

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233: Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P240: Uzemníte a upevníte nádobu a plniace zariadenie.
P241: Používajte zariadenie do výbušného prostredia.
P280: Noste ochranné rukavice/ochranu tváre/ochranný odev/ochranná obuv.
P370+P378: V prípade požiaru: Na hasenie použite práškový hasiaci prístroj ABC.
P403+P235: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnou normatívou o nebezpečných odpadoch alebo obaloch a odpadoch.

Dodatočná informácia

EUH066: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH208: Obsahuje 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 4-tert-butylcyclohexyl acetate.
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Iná nebezpečnosť

Produkt nespĺňa kritériá PBT/vPvB
Výrobok nespĺňa kritériá z dôvodu vlastností narúšajúcich endokrinný systém.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: SOPUR

O značke SOPUR

Vďaka dlhoročným skúsenostiam, moderným technológiám a školeným pracovníkom sa značka stala odborníkom pre poradenstvo a produkty v mnohých odvetviach. 
Očakávanie trhu sa snažia riešiť priamo a neboja sa čeliť žiadnej z výziev, ktoré prináša aktuálny trh. 
Vyvíjajú produkty, ktoré je možné distribuovať do oblastí: 
- nátery na drevo (oleje, vosky, farby)
- priemyselné produkty 
- nátery pre renováciu 
- biopalivá
Značka má viac ako 30 ročnú tradíciu výrobu náterov v hobby i profi segmente. 

Všetky varianty produktu (18) SOPUR - Olej na podlahy NANO

47,01 € - 202,51 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
bezfarebný 0,9 L 0,9 L SP119 bezfarebný 0,9 L
SP119
na objednávku 47,01 € na objednávku 47,01 €
+
-
bezfarebný 5 L 5 L SP120 bezfarebný 5 L
SP120
na objednávku 202,51 € na objednávku 202,51 €
+
-
OPN-37/14 - latte 0,9 L 0,9 L SP121 OPN-37/14 - latte 0,9 L
SP121
na objednávku 47,01 € na objednávku 47,01 €
+
-
OPN-37/14 - latte 5 L 5 L SP122 OPN-37/14 - latte 5 L
SP122
na objednávku 202,51 € na objednávku 202,51 €
+
-
OPN-30/14 - wenge 0,9 L 0,9 L SP123 OPN-30/14 - wenge 0,9 L
SP123
na objednávku 47,01 € na objednávku 47,01 €
+
-
OPN-30/14 - wenge 5 L 5 L SP124 OPN-30/14 - wenge 5 L
SP124
na objednávku 202,51 € na objednávku 202,51 €
+
-
OPN-25/14 - biely 0,9 L 0,9 L SP125 OPN-25/14 - biely 0,9 L
SP125
na objednávku 47,01 € na objednávku 47,01 €
+
-
OPN-25/14 - biely 5 L 5 L SP126 OPN-25/14 - biely 5 L
SP126
na objednávku 202,51 € na objednávku 202,51 €
+
-
OPN-27/14 - popol 0,9 L 0,9 L SP127 OPN-27/14 - popol 0,9 L
SP127
na objednávku 47,01 € na objednávku 47,01 €
+
-
OPN-27/14 - popol 5 L 5 L SP128 OPN-27/14 - popol 5 L
SP128
na objednávku 202,51 € na objednávku 202,51 €
+
-