SOPUR NEWCOLOURS - Moridlo na drevo
SOPUR NEWCOLOURS - Moridlo na drevo

Značka: SOPUR

SOPUR NEWCOLOURS - Moridlo na drevo
Zatvoriť

SOPUR NEWCOLOURS - Moridlo na drevo

Sample icon Vzorkovník

Značka: SOPUR

Kód produktu: VAR-SP0092

SOPUR NEWCOLOURS - Moridlo na drevo

Moridlo na drevo vhodné pre interiérové použitie aj na väčšie plochy ako sú podlahy, schody alebo parkety. Zvýrazňuje štruktúru dreva, kryje menšie vady vzniknuté pri brúsení a je vhodné hlavne na európske typy drevín ako jaseň, borovica, buk a dub. Výdatnosť: cca 10 m2/L.

Zobraziť viac
farba (8)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

na objednávku

Na predajni v Žiline v utorok, 25.06.2024
U vás v stredu, 26.06.2024

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Moridlo na drevo vhodné pre interiérové použitie aj na väčšie plochy ako sú podlahy, schody alebo parkety.
Zvýrazňuje štruktúru dreva, kryje menšie vady vzniknuté pri brúsení a je vhodné hlavne na európske typy drevín ako jaseň, borovica, buk a dub.
Moridlo sa veľmi ľahko nanáša, pri aplikácií nezapácha a je možné si vybrať z viacerých odtieňov. 

Výdatnosť:

- cca 10 m2/L

Príprava podkladu

Nové povrchy pred aplikáciou moridla jemne prebrúste až kým nedostanete hladký povrch.
Po skončení brúsenie odstráňte brúsny prach.
Odstráňte staré poškodené  nátery a iné nečistoty, ktoré by poškodili výsledný efekt a vsiakavosť moridla.

Aplikácia

Moridlo dôkladne premiešajte pred a občas aj počas aplikácie.
Odporúčame vykonať skúšobný náter na malej ploche pre kontrolu kompatibility náteru s podkladom.
Aplikujte na pripravený podklad štetcom alebo valčekom.

Pre vytvorenie rustikálneho efektu zafarbené povrchy utrite suchou kefou alebo mäkkou handrou pozdĺž vlákien dreva.
Po zaschnutí je možné ešte vykonať drobné úpravy namoreného povrch pomocou špongie.
aby nedošlo k poškodeniu moridla, tak prvú vrstvu laku neodporúčame matovať.

Schnutie

Optimálna doba schnutia aplikovaného náteru je cca 5 hodín.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác očistite pomocou vody.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Nariadenie č. 1272/2008 (CLP)
Klasifikácia tohto produktu bola vykonaná v súlade s Nariadením č.1272/2008 (CLP).
Skin Sens. 1A: Scitlivenie pokožky, Kategória 1A, H317

Prvky označovania

Výstražné piktogramy


Výstražné slovo:
 Pozor

Výstražné upozornenia

Skin Sens. 1A: H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

P101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P272: Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné pracovné pomôcky/ochranné okuliare/ochranná obuv.
P302+P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P333+P313: Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P501: Zneškodnite obsah/nádobu využijúc výberový zberný systém vo vašej obci.

Dodatočná informácia

Obsahuje reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1), reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2Hizotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1).
Látky, ktoré sa klasifikujú: 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón

Iná nebezpečnosť

Produkt nespĺňa kritériá PBT/vPvB.
Výrobok nespĺňa kritériá z dôvodu vlastností narúšajúcich endokrinný systém.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Kategória:
Značka: SOPUR

O značke SOPUR

Vďaka dlhoročným skúsenostiam, moderným technológiám a školeným pracovníkom sa značka stala odborníkom pre poradenstvo a produkty v mnohých odvetviach. 
Očakávanie trhu sa snažia riešiť priamo a neboja sa čeliť žiadnej z výziev, ktoré prináša aktuálny trh. 
Vyvíjajú produkty, ktoré je možné distribuovať do oblastí: 
- nátery na drevo (oleje, vosky, farby)
- priemyselné produkty 
- nátery pre renováciu 
- biopalivá
Značka má viac ako 30 ročnú tradíciu výrobu náterov v hobby i profi segmente. 

Všetky varianty produktu (16) SOPUR NEWCOLOURS - Moridlo na drevo

6,36 € - 27,44 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
NC - biela 0,2 L 0,2 L SP0093 NC - biela 0,2 L
SP0093
na objednávku 7,74 € na objednávku 7,74 €
+
-
NC - biela 0,9 L 0,9 L SP0094 NC - biela 0,9 L
SP0094
na objednávku 27,44 € na objednávku 27,44 €
+
-
NC - čierna 0,2 L 0,2 L SP0095 NC - čierna 0,2 L
SP0095
na objednávku 6,36 € na objednávku 6,36 €
+
-
NC - čierna 0,9 L 0,9 L SP0096 NC - čierna 0,9 L
SP0096
na objednávku 20,04 € na objednávku 20,04 €
+
-
NC - dub skalnatý 0,2 L 0,2 L SP0097 NC - dub skalnatý 0,2 L
SP0097
na objednávku 6,36 € na objednávku 6,36 €
+
-
NC - dub skalnatý 0,9 L 0,9 L SP0098 NC - dub skalnatý 0,9 L
SP0098
na objednávku 20,04 € na objednávku 20,04 €
+
-
NC - dub tmavý 0,2 L 0,2 L SP0099 NC - dub tmavý 0,2 L
SP0099
na objednávku 6,36 € na objednávku 6,36 €
+
-
NC - dub tmavý 0,9 L 0,9 L SP0100 NC - dub tmavý 0,9 L
SP0100
na objednávku 20,04 € na objednávku 20,04 €
+
-
NC - orech 0,2 L 0,2 L SP0101 NC - orech 0,2 L
SP0101
na objednávku 6,36 € na objednávku 6,36 €
+
-
NC - orech 0,9 L 0,9 L SP0102 NC - orech 0,9 L
SP0102
na objednávku 20,04 € na objednávku 20,04 €
+
-