SOLDECOL TERASA - Ochranný teakový olej s UV filtrom
SOLDECOL TERASA - Ochranný teakový olej s UV filtrom

Značka: HET

18,93 €s DPH

15,78 €bez DPH

SOLDECOL TERASA - Ochranný teakový olej s UV filtrom
Zatvoriť

SOLDECOL TERASA - Ochranný teakový olej s UV filtrom

Sample icon Vzorkovník

Značka: HET

Kód produktu: VAR-HET0680

SOLDECOL TERASA - Ochranný teakový olej s UV filtrom

Ochranný teakový olej s UV filtrom na ochranu a dekoráciu všetkých druhov drevín v interiéri aj exteriéri - terasy, záhradný nábytok, drevené výrobky a pod. Zvýrazňuje kresbu dreva, nepraská a má hodvábny vzhľad. Výdatnosť: 13-18 m2/L.

Zobraziť viac
farba (4)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

18,93 €s DPH

15,78 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás zajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Myslite aj na pomôcky

Zatiaľ žiadne produkty.

Popis produktu

Ochranný teakový olej s UV filtrom na ochranu a dekoráciu všetkých druhov drevín v interiéri aj exteriéri - terasy, záhradný nábytok, drevené výrobky a pod.
Zvýrazňuje kresbu dreva, nepraská a má hodvábny vzhľad. 
Obsahuje vysoké množstvo tungového oleja, UV filtre a vosky.
Vyniká výbornou rozlievateľnosťou, hlbokou penetráciou, vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, poškriabaniu a vysokou vodoodpudivosť.
Olej je ošetrený biocídmi, ktoré chránia drevo pred riasami a plesňami.

Biocídny výrobok!
Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

- 13-18 m2/L

Riedenie:

- pripravený na použitie

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, očistený, zbavený zbytkov živice, starých náterov alebo plesní.
Vlhkosť dreva musí byť maximálne 10-12%.
Na kvalite predúpravy dreva závisí celkový vzhľad a taktiež životnosť náterového systému.
U tvrdých drevín, ktoré obsahujú vysoké množstvo extraktívnych látok sa musí drevo pred prvou aplikáciou náteru vystaviť poveternostným podmienkam na niekoľko týždňov.
povrch prebrúste.

Aplikácia

Olej pred aplikáciou poriadne premiešajte.
Aplikujte v 2-3 vrstvách štetcom, hubkou alebo handrou nepúšťajúcu vlákna v smere vlákien dreva.
Náter je suchý na dotyk najskôr po 6 hodinách a preschnutý po 24-48 hodinách.

Čistenie náradia

Na očistenie náradia po skončení prác použite riedidlo S 6001 alebo S 6006.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Chronic 2, H411
Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky
Horľavá kvapalina a pary.
Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie
Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Výstražný piktogram


Výstražné slovo: 
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte lekára.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadu alebo na miesto určené obcou.
Požiadavky na uzávery odolné proti otvoreniu deťmi a hmatateľné výstrahy
Obal musí byť opatrený hmatateľnou výstrahou pre nevidomých. Obal musí byť opatrený uzáverom odolným proti otvoreniu deťmi.

Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU)2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.
Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Kategória:
Značka: HET

O značke HET

Spoločnosť, ktorá si od svojho vzniku v roku 1991 vydobyla významnú pozíciu v sortimente stavebných i náterových hmôt. 
Špecifickým sloganom, ktorý je charakteristický pre túto spoločnosť je HET - viac než farby a snažia sa každým rokom prinášať inovatívne a aktuálnym trendom zodpovedajúce produkty. 
V ich sortimente sú zaradené nie len nátery na steny, ale i kov, drevo, či betón. 

Všetky varianty produktu (8) SOLDECOL TERASA - Ochranný teakový olej s UV filtrom

18,93 € - 62,35 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
ST 50 - bezfarebná 2,5 L 2,5 L HET0681 ST 50 - bezfarebná 2,5 L
HET0681
skladom 62,35 € skladom 62,35 €
+
-
ST 54 - šedá 2,5 L 2,5 L HET0682 ST 54 - šedá 2,5 L
HET0682
skladom 62,35 € skladom 62,35 €
+
-
ST 58 - teak 2,5 L 2,5 L HET0683 ST 58 - teak 2,5 L
HET0683
skladom 62,35 € skladom 62,35 €
+
-
ST 60 - orech 2,5 L 2,5 L HET0684 ST 60 - orech 2,5 L
HET0684
skladom 62,35 € skladom 62,35 €
+
-
ST 50 - bezfarebná 0,75 L 0,75 L HET0685 ST 50 - bezfarebná 0,75 L
HET0685
skladom 18,93 € skladom 18,93 €
+
-
ST 54 - šedá 0,75 L 0,75 L HET0686 ST 54 - šedá 0,75 L
HET0686
skladom 18,93 € skladom 18,93 €
+
-
ST 58 - teak 0,75 L 0,75 L HET0687 ST 58 - teak 0,75 L
HET0687
skladom 18,93 € skladom 18,93 €
+
-
ST 60 - orech 0,75 L 0,75 L HET0688 ST 60 - orech 0,75 L
HET0688
skladom 18,93 € skladom 18,93 €
+
-