SOLDECO RODEXOL - Konvertor hrdze a adhézny mostík 2v1
SOLDECO RODEXOL - Konvertor hrdze a adhézny mostík 2v1

Značka: HET

118,20 €s DPH

98,50 €bez DPH

SOLDECO RODEXOL - Konvertor hrdze a adhézny mostík 2v1
Zatvoriť

SOLDECO RODEXOL - Konvertor hrdze a adhézny mostík 2v1

Sample icon Vzorkovník

Značka: HET

Kód produktu: VAR-HET0677

SOLDECO RODEXOL - Konvertor hrdze a adhézny mostík 2v1

Konvertor hrdze a adhézny mostík v jednom výrobku, ktorý zabezpečuje stabilizáciu korózie železných kovov a funkciu adhézneho mostíka na zinkové typy povrchov. Výdatnosť: 13 m1/L.

Zobraziť viac
balenie (2)

118,20 €s DPH

98,50 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Konvertor hrdze a adhézny mostík v jednom výrobku, ktorý zabezpečuje stabilizáciu korózie železných kovov a funkciu adhézneho mostíka na zinkové typy povrchov.

Konvertor hrdze:
Je primárne určený na chemickú stabilizáciu korózie železných povrchov a na súčasne vytvorenie pružnej ochrannej vrstvy.
Výrobok je možné chápať ako alternatívu k mechanickému spôsobu čistenia povrchu, ktorý nie je v niektorých prípadoch možné vykonať.
takto vzniknutý náterový film je vhodným podkladom pre následné vrstvy náterového systému.
Adhézny mostík:

Druhou významnou funkciou výrobku je funkcia adhézneho mostíka na zinkované typy povrchov, prípadne zinkované plochy lokálne zasiahnuté koróziou.
Alternatívne je možné výrobok použiť samostatne na koróziou zasiahnuté povrchy ako uzatváraciu a stabilizujúcu vrstvu s dekoračnou funkciou.

Výdatnosť: 

- 13 m1/L

Riedenie:

- pripravený na použitie

Príprava podkladu

Podklad musí byť súdržný, bez mechanických nečistôt, nepriľnavej korózie, bez olejov a tukov.
Vhodným mechanickým spôsobom predúpravy, pokiaľ je to možné, môže byť okefovanie povrchu alebo oklepanie nesúdržných vrstiev.
Pri neželezných kovoch je dôležité odmastenie a odstránenie nepriľnavých nečistôt.

Aplikácia

Prípravok pred použitím poriadne premiešajte - je dodávaný v konzistencií pre priamu aplikáciu.

Pretieranie starých náterov:
Aplikácia na pôvodné náterové systémy sa nepredpokladá.
Ak sa aplikácia vykonáva na koróziou zasiahnuté povrchy so zvyškami pôvodných náterových systémov, platia všeobecné podmienky na predprípravu povrchu tzn. odstránenie nepriľnavých častíc a zbavenie povrchu mastnoty.

Nátery neželezných kovov:
Po vykonanej predpríprave (starší pozink) sa spravidla nanáša vo funkcii adhézneho mostíka.
V tomto prípade je vhodným spôsobom aplikácia valčekom.
Cieľom aplikácie je nanesenie súvislej vrstvy v 1 - 2 vrstvách.
Časový interval medzi vrstvami závisí od rýchlosti zavädnutia (spravidla do 10 - 15 min).
Po 24 hod je možné aplikovať krycí film tvorený náterovou hmotou SOLDECOL PUR SG.

Nátery železných kovov:
Po vykonanej predpríprave a v prípade koróziou zasiahnutých povrchov sa náterová hmota vtiera najlepšie štetcom do podkladu.
Cieľom tohto kroku je maximálna penetrácia a namočenie substrátu.
Po mechanickom zavädnutí (spravidla 10 - 15 min) je možné postup opakovať.
Nanáša sa v 2 - 3 vrstvách.
Pri kombinácii s vrchnou farbou SOLDECOL PUR SG musí byť film dostatočne preschnutý (min. 24 hod).
SOLDECOL PUR SG sa nanáša minimálne v dvoch vrstvách a v celkovej hrúbke min. 80 μm DFT.

Vrchnú polyuretánovú farbu nie je nutné aplikovať, ak je film určený do interiéru. 

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác očistite vodou.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Skin Corr. 1, H314
Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Prvky označovania

Výstražný piktogram


Výstražné slovo: 
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260 Nevdychujte hmlu/páry/aerosoly.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadu alebo na miesto určené obcou.
P305+P351+P338+P310 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára.
Požiadavky na uzávery odolné proti otvoreniu deťmi a hmatateľné výstrahy
Obal musí byť opatrený hmatateľnou výstrahou pre nevidomých. Obal musí byť opatrený uzáverom odolným proti otvoreniu deťmi.

Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU)2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.
Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: HET

O značke HET

Spoločnosť, ktorá si od svojho vzniku v roku 1991 vydobyla významnú pozíciu v sortimente stavebných i náterových hmôt. 
Špecifickým sloganom, ktorý je charakteristický pre túto spoločnosť je HET - viac než farby a snažia sa každým rokom prinášať inovatívne a aktuálnym trendom zodpovedajúce produkty. 
V ich sortimente sú zaradené nie len nátery na steny, ale i kov, drevo, či betón. 

Všetky varianty produktu (2) SOLDECO RODEXOL - Konvertor hrdze a adhézny mostík 2v1

22,75 € - 118,20 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,5 L 0,5 L HET0678 0,5 L
HET0678
skladom 22,75 € skladom 22,75 €
+
-
3 L 3 L HET0679 3 L
HET0679
skladom 118,20 € skladom 118,20 €
+
-