SLOVLUX - Tenkovrstvá lazúra na drevo
SLOVLUX - Tenkovrstvá lazúra na drevo

Značka: SLOVLAK

90,28 €s DPH

75,23 €bez DPH

SLOVLUX - Tenkovrstvá lazúra na drevo
Zatvoriť

SLOVLUX - Tenkovrstvá lazúra na drevo

Sample icon Vzorkovník

Značka: SLOVLAK

Kód produktu: VAR-K002648

SLOVLUX - Tenkovrstvá lazúra na drevo

Tenkovrstvá syntetická lazúra pre ochranu drevených prvkov v interiéri a exteriéri. Preniká hlboko do štruktúry dreva, veľmi dobre odoláva poveternostným vplyvom a vytvára odpudivosť voči vode. Výdatnosť: 8-12 m2/L.

Zobraziť viac
farba (17)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

90,28 €s DPH

75,23 €bez DPH

3 dni

Na predajni v Žiline v stredu
U vás vo štvrtok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Tenkovrstvá syntetická lazúra pre ochranu drevených prvkov v interiéri a exteriéri.
Preniká hlboko do štruktúry dreva, veľmi dobre odoláva poveternostným vplyvom a vytvára odpudivosť voči vode.
Pigmenty použité na farebné varianty chránia drevo pred pôsobením UV žiarenia a jeho žltnutím.
Staré nátery je možné veľmi ľahko obnoviť novým náterom bez nutnosti odstraňovania pôvodného náteru lazúrou.
Vhodnými podkladmi sú čisté drevo, drevovláknité a drevotrieskové materiály - balkóny, chaty, záhradný nábytok, drevostavby, obloženia fasád a pod.
Bezfarebný odtieň je určený na napúšťanie dreva alebo na vytvorenie bezfarebného náteru iba v interiéri.

Výdatnosť:

- 8-12 m2/L

Riedenie:

- S 6006

Príprava podkladu

Drevený podklad musí byť pevný, suchý, obrúsený, odmastený a zbavený nečistôt.
Živicu a vosk odstráňte.
Nové drevo v exteriéri odporúčame pred náterom lazúrou ošetriť základným impregnačným náterom pre ochranu pred drevokazným hmyzom a hubami.

Aplikácia

Lazúru pred použitím dôkladne premiešajte.
Nanášajte štetcom, valčekom alebo striekaním v dvoch alebo viacerých vrstvách.
Časový odstup medzi jednotlivými nátermi je 24 hodín.

Nevsiaknutú lazúru po 10 minútach zotrite suchým štetcom alebo suchou handrou, čím sa zvýrazní štruktúra dreva.
V prípade natieranie veľkých plôch odporúčame zliať obsahy všetkých obalov použitej lazúry pre zjednotenie farebného odtieňa.

Výsledný odtieň ovplyvňuje typ a kvalita dreva a počet nanesených vrstiev.

Čistenie náradia

Po skončení prác očistite pracovné náradie pomocou S 6006.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
Flam. Liq.3 H226
Asp. Tox.1 H304
STOT SE3 H336
Aquatic Chronic 2 H411

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/ hmly/pár/aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
P403 + P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
obsahuje uhľovodíky, C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické, aromáty
benzín (ropný), hydrogenačne odsírený, ťažký

Obsahuje: butanón-oxím; kobaltium-bis(2-etylhexanoát).
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Iná nebezpečnosť

Kategória: A/e Laky interiérové a exteriérové na drevo, kov a plasty a lazúrovacie laky na drevo OR
Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 400 g/l
Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 399 g/l
Obsah organických rozpúšťadiel VOC: 0,430 kg/kg výrobku
Obsah celkového organického uhlíka TOC: 0,390 kg/kg výrobku
Hustota prípravku: min. 0,865 g/cm3
Obsah neprchavých látok – sušiny: min.45 %.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

2 hodnotenia

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(1 hodnotenie)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
2 hodnotenia
Štefan Cingel

26. september 2016

  • Neviem o žiadných
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

O značke SLOVLAK

Hlavným zameraním slovenského výrobcu farieb Slovlak je výroba farieb, lakov a lazúr pre hobby segment a remeselníkov. Slovlak je jednotkou na slovenskom trhu v univerzálnych vodou riediteľných farbách a ako tradičný výrobca farieb zastávajú taktiež popredné miesto na trhu s lazúrami. Medzi najznámejšie a najvyšperkovanejšie produkty z ich dielne patria univerzálne vodouriediteľné farby SLOVAKRYL a lazúry na drevo SLOVLUX.

Všetky varianty produktu (48) SLOVLUX - Tenkovrstvá lazúra na drevo

8,52 € - 102,19 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0000 - bezfarebná 0,7 L 0,7 L K007038 0000 - bezfarebná 0,7 L
K007038
1-2 dni 8,52 € 1-2 dni 8,52 €
+
-
0000 - bezfarebná 2,5 L 2,5 L K007039 0000 - bezfarebná 2,5 L
K007039
1-2 dni 26,41 € 1-2 dni 26,41 €
+
-
0000 - bezfarebná 10 L 10 L K007040 0000 - bezfarebná 10 L
K007040
3 dni 90,28 € 3 dni 90,28 €
+
-
0022 - palisander 0,7 L 0,7 L K007041 0022 - palisander 0,7 L
K007041
1-2 dni 8,52 € 1-2 dni 8,52 €
+
-
0022 - palisander 2,5 L 2,5 L K007042 0022 - palisander 2,5 L
K007042
1-2 dni 26,41 € 1-2 dni 26,41 €
+
-
0022 - palisander 10 L 10 L K007043 0022 - palisander 10 L
K007043
3 dni 90,28 € 3 dni 90,28 €
+
-
0099 - eben 0,7 L 0,7 L K007044 0099 - eben 0,7 L
K007044
1-2 dni 8,52 € 1-2 dni 8,52 €
+
-
0099 - eben 2,5 L 2,5 L K007045 0099 - eben 2,5 L
K007045
3 dni 26,41 € 3 dni 26,41 €
+
-
0060 - pínia 0,7 L 0,7 L K007047 0060 - pínia 0,7 L
K007047
1-2 dni 8,52 € 1-2 dni 8,52 €
+
-
0060 - pínia 2,5 L 2,5 L K007048 0060 - pínia 2,5 L
K007048
1-2 dni 26,41 € 1-2 dni 26,41 €
+
-