SLOVLUX - Laková lazúra na drevo
SLOVLUX - Laková lazúra na drevo

Značka: SLOVLAK

Otázky & odpovede (5)

14,48 €s DPH

12,07 €bez DPH

SLOVLUX - Laková lazúra na drevo
Zatvoriť

SLOVLUX - Laková lazúra na drevo

Sample icon Vzorkovník

Značka: SLOVLAK

Otázky & odpovede: 2

Kód produktu: VAR-K006060

SLOVLUX - Laková lazúra na drevo

Laková syntetická lazúra určená pre ochranné a dekoratívne nátery dreva - okien, dverí, chát, balkónov, plotov a pod. Na povrchu vytvára hrubovrstvý, pololesklý až lesklý film. Výdatnosť: 10-12 m2/L.

Zobraziť viac
farba (13)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

14,48 €s DPH

12,07 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Laková syntetická lazúra určená pre ochranné a dekoratívne nátery dreva - okien, dverí, chát, balkónov, plotov a pod.
Na povrchu vytvára hrubovrstvý, pololesklý až lesklý film, ktorý zabezpečuje dlhodobú ochranu dreva proti poveternostným vplyvom, vlhkosti a pôsobeniu UV žiarenia.
Vhodnými podkladmi pre náter sú drevo, drevovláknité a drevotrieskové materiály.

Výdatnosť:

- 10-12 m2/L

Riedenie:

- S 6006

Príprava podkladu

Drevený podklad musí byť pevný, suchý, obrúsený, odmastený a zbavený nečistôt.
Odstráňte živicu a vosk.
Čisté drevo pred náterom lazúrou ošetrite vrstvou tenkovrstvej lazúry.

Aplikácia

Lakovú lazúru pred použitím dôkladne premiešajte.
Nanášajte v dvoch alebo viacerých vrstvách v závislosti od nasiakavosti podkladu a pôsobenia poveternostných podmienok.
Časový odstup medzi jednotlivými nátermi je 12 hodín.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou S 6006.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
Flam. Liq.3 H226
Asp. Tox.1 H304
STOT SE3 H336
Aquatic Chronic 2 H411

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/ hmly/pár/aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
P403 + P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Obsahuje: benzín (ropný), hydrogenačne odsírený, ťažký butanón-oxím; kobaltium-bis(2-etylhexanoát).
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Iná nebezpečnosť

Kategória: A/e Laky interiérové a exteriérové na drevo, kov a plasty a lazúrovacie laky na drevo OR
Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 400 g/l
Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 399 g/l
Obsah organických rozpúšťadiel VOC: 0,440 kg/kg výrobku
Obsah celkového organického uhlíka TOC: 0,390 kg/kg výrobku
Hustota prípravku: min. 0,91 g/cm3
Obsah neprchavých látok – sušiny: min.48 %.

... viac

Otázky & Odpovede

2 otázka
3 odpoveď
Emília
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď na moju otázku,pomohla veľmi.....Kreslo už je natreté..........Chcela by som ešte poradiť.....Akú farbu je najlepšie použiť na sokeľ v kuchyni...Máme ho už niekoľko rokov a je nutné jeho obnovenie - svetlo hnedo škoricový.....Aká farba by bola najlepšia a hlavne aby čo najmenej bolo cítiť zápach...a aby bola lesklá......Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.......

Pýtal sa Emília, 9. máj 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
10. máj 2022

Dobrý deň. Je možnosť ho natrieť interiérovou umývateľnou farbou napr. https://www.efarby.sk/jupol-trend-umyvatelna-tonovana-maliarska-farba alebo vodouriediteľnou farbou v lesklom prevedení https://www.efarby.sk/denas-univerzal-lesk-farba-na-kov-a-drevo. Závisí to aj od pôvodného náteru. Ak bol napr. natieraný olejovou farbou tak by bolo dobré ju prebrúsiť alebo použiť adhézny mostík. Základom je ale dobre si pripraviť podklad aby na ňom nezostali odlupujúce sa čiastočky starého náteru.

emília
Dobrý deň prajem, chcela by som sa Vás opýtať,,,,chcela by som natierať staré drevená kreslá a mám mahaganovú farbu Slovlux lakovaná lazúra.......Chcela by som sa opýtať,,či je nutné túto farbu riediť s riedidlom...V obchode mi povedali, že nemusí sa riediť,,,,,,a na farbe je to tak nejasne napísané..Ďakujem za poradenie...

Pýtal sa emília, 9. máj 2022

Odpovedať na túto otázku
2 odpoveď
Martin Vikisály
9. máj 2022

Dobrý deň. Výrobok je pripravený na priame nanášanie bez riedenia, takže riedidlo nie je nutné použiť. Použiť ho môžete na čistenie pracovného náradia. V prípade, že by ste ale chceli lazúru nariediť, ohľadom lepšieho nanášania, je to možné ale max do 5-10 % objemu náteru.

Emília
9. máj 2022

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď na moju otázku,pomohla veľmi.....Kreslo už je natreté..........Chcela by som ešte poradiť.....Akú farbu je najlepšie použiť na sokeľ v kuchyni...Máme ho už niekoľko rokov a je nutné jeho obnovenie - svetlo hnedo škoricový.....Aká farba by bola najlepšia a hlavne aby čo najmenej bolo cítiť zápach...a aby bola lesklá......Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.......

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: SLOVLAK

O značke SLOVLAK

Hlavným zameraním slovenského výrobcu farieb Slovlak je výroba farieb, lakov a lazúr pre hobby segment a remeselníkov. Slovlak je jednotkou na slovenskom trhu v univerzálnych vodou riediteľných farbách a ako tradičný výrobca farieb zastávajú taktiež popredné miesto na trhu s lazúrami. Medzi najznámejšie a najvyšperkovanejšie produkty z ich dielne patria univerzálne vodouriediteľné farby SLOVAKRYL a lazúry na drevo SLOVLUX.

Všetky varianty produktu (39) SLOVLUX - Laková lazúra na drevo

14,48 € - 78,35 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0000 - bezfarebná 0,7 L 0,7 L K007087 0000 - bezfarebná 0,7 L
K007087
1-2 dni 14,48 € 1-2 dni 14,48 €
+
-
0000 - bezfarebná 2,5 L 2,5 L K007088 0000 - bezfarebná 2,5 L
K007088
1-2 dni 45,99 € 1-2 dni 45,99 €
+
-
0000 - bezfarebná 5 L 5 L K007089 0000 - bezfarebná 5 L
K007089
3 dni 78,35 € 3 dni 78,35 €
+
-
0060 - pínia 0,7 L 0,7 L K007090 0060 - pínia 0,7 L
K007090
1-2 dni 14,48 € 1-2 dni 14,48 €
+
-
0060 - pínia 2,5 L 2,5 L K007091 0060 - pínia 2,5 L
K007091
1-2 dni 45,99 € 1-2 dni 45,99 €
+
-
0060 - pínia 5 L 5 L K007092 0060 - pínia 5 L
K007092
3 dni 78,35 € 3 dni 78,35 €
+
-
0063 - dub 0,7 L 0,7 L K007093 0063 - dub 0,7 L
K007093
1-2 dni 14,48 € 1-2 dni 14,48 €
+
-
0063 - dub 2,5 L 2,5 L K007094 0063 - dub 2,5 L
K007094
1-2 dni 45,99 € 1-2 dni 45,99 €
+
-
0063 - dub 5 L 5 L K007095 0063 - dub 5 L
K007095
3 dni 78,35 € 3 dni 78,35 €
+
-
0020 - gaštan 0,7 L 0,7 L K007096 0020 - gaštan 0,7 L
K007096
1-2 dni 14,48 € 1-2 dni 14,48 €
+
-