SILAMAT S2819 - Akrylátová farba na betónové a asfaltové plochy
SILAMAT S2819 - Akrylátová farba na betónové a asfaltové plochy

Značka: COLORLAK

189,63 €s DPH

158,03 €bez DPH

SILAMAT S2819 - Akrylátová farba na betónové a asfaltové plochy
Zatvoriť

SILAMAT S2819 - Akrylátová farba na betónové a asfaltové plochy

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLORLAK

Kód produktu: VAR-CL00800

SILAMAT S2819 - Akrylátová farba na betónové a asfaltové plochy

Akrylátová farba určená pre farebné nátery betónových a asfaltových plôch v interiéri a exteriéri - podlahy haly, garáží, skladu, ihriská a pod. Veľmi rýchlo zasychá a je pochôdzna už za 3 hodiny. Výdatnosť: 6-12 m2/kg.

Zobraziť viac
farba (8)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

189,63 €s DPH

158,03 €bez DPH

3 dni

Na predajni v Žiline v piatok
U vás v pondelok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Akrylátová farba určená pre farebné nátery betónových a asfaltových plôch v interiéri a exteriéri - podlahy haly, garáže, sklady, ihriská a pod.
Veľmi rýchlo zasychá a je pochôdzna už za 3 hodiny. 
Nie je určená pre vodorovné dopravné značenie verejných komunikácií a pre priemyselné podlahy s vysokým zaťažením napr. ťažká dopravná a manipulačná technika.
Pre veľmi hladké povrchy - u špeciálnych hladených betónových povrchoch je nutné overiť priľnavosť farby a v prípade potreby previesť zdrsnenie obrúsením.

Výdatnosť: 

- 6-12 m2/kg (pri hrúbke suchej vrstvy 40 µm)

Riedenie:

- C 6000

Príprava podkladu

Podklad musí byť pred náterom suchý a čistý.
Pri špeciálnych hladených alebo upravovaných povrchoch je nutné overiť priľnavosť farby a v prípade potreby vykonať prebrúsenie.

Aplikácia

Farbu pred použitím dôkladne rozmiešajte.
Aplikácia je možná valčekom alebo štetcom.
Nanášajte v dvoch vrstvách s časovým odstupom 4-24 hodín.
Prvú vrstvu narieďte s 20% riedidla. 
Farba sa aplikujte krížovým náterom, aby sa dosiahla rovnomerná vrstva. 

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)

Prvky označovania

Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Tento produkt je klasifikovaný a označený podľa Nariadenia CLP.
Výstražné piktogramyVýstražné slovo:
Nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
toluén
4516xylén technický (zmes s etylbenzénom)

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P260 Nevdychujte pary/aerosóly.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody / mydla.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P370+P378 V prípade požiaru: na hasenie použite penu (odolnú alkoholu), oxid uhličitý, vodnú hmlu, prášok.
P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

Ďalšie údaje

EUH208 Obsahuje mastné kyseliny, C14-18 a C16-18-nesat, maleínované. Môže vyvolať alergickú reakciu.
VOC SR: OR kat.A/i): 500 g/l. Obsahuje 470 g/l VOC.

Iná nebezpečnosť

PBT:
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický) v
súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.
vPvB:

Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako vPvB (veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny) v
súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.

... viac


Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke COLORLAK

Spoločnosť bola založená v roku 1925 Ing. Kirschnerom v Starom Měste.
Náterové hmoty vyrába od roku 1929 a po II. svetovej vojne sa výroba farieb stáva hlavným výrobným programom.
V súčasnosti sú najväčším českým výrobcom a distribútorom náterových hmôt.
Vyrábajú pestrý sortiment farieb a lakov na drevo, kovy, betón a minerálne podklady.
Produkcia zahŕňa aj výrobu sprejov, riedidiel a ďalších pomôcok.
Expandujú nie len pre veľkoobchodných partnerov, ale sústreďujú výrobu aj pre zabezpečenie maloobchodného predaja. 


Všetky varianty produktu (23) SILAMAT S2819 - Akrylátová farba na betónové a asfaltové plochy

21,53 € - 284,48 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
C1000 - biela 0,9 L
0,9 L CL00801 C1000 - biela 0,9 L
CL00801
3 dni 21,53 € 3 dni 21,53 €
+
-
C1000 - biela 3,5 L
3,5 L CL00802 C1000 - biela 3,5 L
CL00802
3 dni 77,88 € 3 dni 77,88 €
+
-
C1000 - biela 9 L
9 L CL00803 C1000 - biela 9 L
CL00803
3 dni 189,63 € 3 dni 189,63 €
+
-
C0814 - červená 0,9 L
0,9 L CL00804 C0814 - červená 0,9 L
CL00804
3 dni 30,58 € 3 dni 30,58 €
+
-
C0814 - červená 3,5 L
3,5 L CL00805 C0814 - červená 3,5 L
CL00805
na objednávku 113,94 € na objednávku 113,94 €
+
-
C0814 - červená 9 L
9 L CL00806 C0814 - červená 9 L
CL00806
na objednávku 284,48 € na objednávku 284,48 €
+
-
C0224 - hnedá medená 0,9 L
0,9 L CL00807 C0224 - hnedá medená 0,9 L
CL00807
3 dni 25,65 € 3 dni 25,65 €
+
-
C0224 - hnedá medená 3,5 L
3,5 L CL00808 C0224 - hnedá medená 3,5 L
CL00808
3 dni 94,60 € 3 dni 94,60 €
+
-
C0421 - modrá 0,9 L
0,9 L CL00809 C0421 - modrá 0,9 L
CL00809
3 dni 25,90 € 3 dni 25,90 €
+
-
C0421 - modrá 3,5 L
3,5 L CL00810 C0421 - modrá 3,5 L
CL00810
3 dni 94,47 € 3 dni 94,47 €
+
-