S 7300 - Tvrdiaca prísada do epoxidových farieb
S 7300 - Tvrdiaca prísada do epoxidových farieb

Značka: Chemolak

202,21 €s DPH

168,51 €bez DPH

S 7300 - Tvrdiaca prísada do epoxidových farieb
Zatvoriť

S 7300 - Tvrdiaca prísada do epoxidových farieb

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C00513

S 7300 - Tvrdiaca prísada do epoxidových farieb

S 7300 sa používa na vytvrdzovanie dvojzložkových rozpúšťadlových epoxidových náterových látok, s ktorými sa mieša pred ich spracovaním v hmotnostnom pomere, ktorý je pre príslušný druh náterovej látky.

Zobraziť viac
balenie (4)

202,21 €s DPH

168,51 €bez DPH

na objednávku

Na predajni v Žiline v utorok, 04.06.2024
U vás v stredu, 05.06.2024

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

S 7300 sa používa na vytvrdzovanie dvojzložkových rozpúšťadlových epoxidových náterových látok, s ktorými sa mieša pred ich spracovaním v hmotnostnom pomere, ktorý je pre príslušný druh náterovej látky.
Musí sa dodržiavať doba spracovateľnosti natuženej zmesi, ktorá je uvedená v normách jednotlivých výrobkov.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
Žieravý pre kožu, kategória nebezpečnosti 1B
Dráždivý pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Kožná senzibilizácia, kategória nebezpečnosti 1
Vážne poškodenie očí, kategória nebezpečnosti 1
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogramy:


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H 315 Dráždi kožu.
H 317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H 318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte pary/aerosóly .
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.
P 301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

Obsahuje: Reakčná zmes etylbenzénu a xylénu , 2-metylpropán-1-ol, 4,4´-izopropylidendifenol oligomér reakčný produkt s 1-chloro-2,3-epoxypropán, reakčný produkt s akryl. kyselinou a dipropylamínom

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Chemolak

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (4) S 7300 - Tvrdiaca prísada do epoxidových farieb

5,75 € - 202,21 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,2 L 0,2 L C00513 0,2 L
C00513
skladom 5,75 € skladom 5,75 €
+
-
4 L 4 L C00515 4 L
C00515
skladom 103,42 € skladom 103,42 €
+
-
1 L 1 L C01648 1 L
C01648
skladom 27,14 € skladom 27,14 €
+
-
8 L 8 L C04127 8 L
C04127
na objednávku 202,21 € na objednávku 202,21 €
+
-