VÝPREDAJ S 6006 - Syntetické riedidlo
VÝPREDAJ S 6006 - Syntetické riedidlo

Značka: Chemolak

6,03 €s DPH

5,03 €bez DPH

8,62 €
  • Ušetríte 30%
VÝPREDAJ S 6006 - Syntetické riedidlo
Zatvoriť

VÝPREDAJ S 6006 - Syntetické riedidlo

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C01560

VÝPREDAJ S 6006 - Syntetické riedidlo

Riedidlo určené na riedenie syntetických a olejových náterový látok, ak nie je určené iné riedidlo. Používa sa na riedenie náterových hmôt aplikovaných natieraním a schnúcich na vzduchu.

Zobraziť viac
balenie (2)

6,03 €s DPH

5,03 €bez DPH

8,62 €
  • Ušetríte 30%

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás zajtra

+
-

Popis produktu

Riedidlo určené na riedenie syntetických a olejových náterový látok, ak nie je určené iné riedidlo.
Používa sa na riedenie náterových hmôt aplikovaných natieraním a schnúcich na vzduchu.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 1
Nebezpečnosť pre vodné prostredie, kategória chronickej nebezpečnosti 2

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražné piktogramy:
Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 304 Môže byť smrteľný po požití a vzniknutí do dýchacích ciest.
H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 372 Spôsobuje poškodenie orgánov centrálnej nervovej sústavy pri dlhšej alebo opakovanej expozícii inhalačne.
H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 261 Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 301+P 310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.
P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P 331 Nevyvolávajte zvracanie.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje: Uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%)

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (2) VÝPREDAJ S 6006 - Syntetické riedidlo

6,03 € - 28,26 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,8 L 0,8 L C01561 0,8 L
C01561
skladom 8,62 € 6,03 € skladom 8,62 € 6,03 €
+
-
4,5 L 4,5 L C01563 4,5 L
C01563
skladom 40,37 € 28,26 € skladom 40,37 € 28,26 €
+
-