VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba
VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba

Značka: Chemolak

60,77 €s DPH

50,64 €bez DPH

VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba
Zatvoriť

VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C01430

VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba

Antikorózna konštrukčná farba 2v1, ktorá slúži ako základný aj vrchný náter v jednom pre náter oceľových predmetov. Je vhodná pre stredne agresívne prostredie. Výdatnosť: 12-14 m2/L.

Zobraziť viac
farba (189)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

60,77 €s DPH

50,64 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás v pondelok

Produkt na zákazku - potrebná platba vopred.

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Antikorózna konštrukčná farba 2v1, ktorá slúži ako základný aj vrchný náter v jednom pre náter oceľových predmetov, konštrukcií, vagónov v interiéri a exteriéri.
Je vhodná pre stredne agresívne prostredie.
Poskytuje antikoróznu ochranu, poveternostnú odolnosť a primeranú funkčnosť.

Výdatnosť:

- 12-14 m2/L

Riedenie:

- S 6006 (aplikácia štetom a valčekom)
- S 6001 (aplikácia striekaním)

- aplikácia štetcom alebo valčekom: 5-10% riedidla
- aplikácia striekaním NT:
do 10% riedidla
- aplikácia striekaním VT:
0-30 riedidla

Príprava podkladu

Podklad musí byť otryskaný na čistotu Sa 2 1/2 alebo ručne upravený na čistotu St 2.
Tmelenie a brúsenie vykonajte podľa potreby a požiadaviek.
Po príprave podkladu aplikujte základný náter S 2000 B v 1-2 vrstvách.

Aplikácia

Po uschnutí základného náteru je možné aplikovať vrchný náter Vagona.
Množstvo riedidla pridajte podľa spôsobu aplikácie.
Aplikujte 1 vrstvu vrchného náteru.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác očistite pomocou S 6006, S 6001 alebo prípravkom P 8500.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
Nebezpečný pre životné prostredie, kategória nebezpečnosti 2

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia

H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.
P 262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje: Trizink bis(ortofosfat), Uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%)

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (567) VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba

11,94 € - 256,07 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
RAL 1000 - zelenobéžová 0,8 L
0,8 L C02374 RAL 1000 - zelenobéžová 0,8 L
C02374
skladom 14,27 € skladom 14,27 €
+
-
RAL 1000 - zelenobéžová 4 L
4 L C02375 RAL 1000 - zelenobéžová 4 L
C02375
skladom 69,14 € skladom 69,14 €
+
-
RAL 1000 - zelenobéžová 8 L
8 L C02376 RAL 1000 - zelenobéžová 8 L
C02376
skladom 136,38 € skladom 136,38 €
+
-
RAL 1001 - béžová 0,8 L
0,8 L C02377 RAL 1001 - béžová 0,8 L
C02377
skladom 14,34 € skladom 14,34 €
+
-
RAL 1001 - béžová 4 L
4 L C02378 RAL 1001 - béžová 4 L
C02378
skladom 69,41 € skladom 69,41 €
+
-
RAL 1001 - béžová 8 L
8 L C02379 RAL 1001 - béžová 8 L
C02379
skladom 136,93 € skladom 136,93 €
+
-
RAL 1002 - piesková žltá 0,8 L
0,8 L C02380 RAL 1002 - piesková žltá 0,8 L
C02380
skladom 13,69 € skladom 13,69 €
+
-
RAL 1002 - piesková žltá 4 L
4 L C02381 RAL 1002 - piesková žltá 4 L
C02381
skladom 66,20 € skladom 66,20 €
+
-
RAL 1002 - piesková žltá 8 L
8 L C02382 RAL 1002 - piesková žltá 8 L
C02382
skladom 130,52 € skladom 130,52 €
+
-
RAL 1003 - signálna žltá 0,8 L
0,8 L C02383 RAL 1003 - signálna žltá 0,8 L
C02383
skladom 15,61 € skladom 15,61 €
+
-