FANO S 1862 - Spevňujúce napúšťadlo
FANO S 1862 - Spevňujúce napúšťadlo

Značka: Chemolak

Otázky & odpovede (2)

34,54 €s DPH

28,78 €bez DPH

FANO S 1862 - Spevňujúce napúšťadlo
Zatvoriť

FANO S 1862 - Spevňujúce napúšťadlo

Značka: Chemolak

Otázky & odpovede: 1

Kód produktu: VAR-C00112

FANO S 1862 - Spevňujúce napúšťadlo

Rozpúšťadlové, hĺbkové spevňujúce napúšťadlo, ktoré je určené k penetrácií savých podkladov - betónu, pórobetónu, eternitu alebo omietok v exteriéri. Preniká do hĺbky a znižuje nasiakavosť. Výdatnosť: 8-10 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

34,54 €s DPH

28,78 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

Rozpúšťadlové, hĺbkové spevňujúce napúšťadlo, ktoré je určené k penetrácií savých podkladov - betónu, pórobetónu, eternitu, vápenných, vápenno cementových, vápenno-pieskových omietok v exteriéri.
Preniká do hĺbky, znižuje nasiakavosť a zvyšuje povrchovú pevnosť drobivej omietky.

Výdatnosť:

- 8-10 m2/L

Riedenie:

- neriedi sa

Príprava podkladu

Betónový podklad musí byť suchý, čistý a vyzretý minimálne 6 mesiacov.
Omietky musia byť vyzreté minimálne 4 mesiace a pórobetón 12 mesiacov.
Povrch pred náterom očistite od prachu a iných nečistôt.

Aplikácia

Napúšťadlo pred použitím premiešajte a aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním v 1-2 vrstvách.
Časový interval medi nátermi je cca 2 hodiny.
Vrchný náter je možné aplikovať na pripravený podklad po cca 4-6 hodinách.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác očistite riedidlom C 6000 alebo prípravkom P 8500.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategórie nebezpečnosti 2
Dráždivý pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2
Reprodukčná toxicita, kategória nebezpečnosti 2

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražné piktogramy:Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H 315 Dráždi kožu.
H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P 314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje:
reakčná zmes etylbenzénu a xylénu, toluén

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

1 otázka
1 odpoveď
Dávid
Dobrý deň, Je možné ho použiť aj na penetráciu strešného eternitu alebo mi odporúčate iný produkt? Ďakujem.

Pýtal sa Dávid, 30. január 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
1. február 2022

Dobrý deň. Fano je presne napúšťadlo, ktoré sa používa na eternit väčšinou pod farbu Eternal https://www.efarby.sk/v-2076-faneta-farba-na-strechy-eternitove-skridlove.

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (2) FANO S 1862 - Spevňujúce napúšťadlo

34,54 € - 77,70 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
4 L bezfarebný 4 L C00112 4 L bezfarebný
C00112
skladom 34,54 € skladom 34,54 €
+
-
bezfarebný 9 L 9 L C02373 bezfarebný 9 L
C02373
skladom 77,70 € skladom 77,70 €
+
-