S 1862 Napúštadlo FANO
Zatvoriť

S 1862 Napúštadlo FANO

Značka: Chemolak

Otázky & odpovede: 1

Kód produktu: VAR-C00112

S 1862 Napúštadlo FANO

použiva sa na penetráciu savých silikátových podkladov – betónu, omietok, pórobetónu a tiež k zvýšeniu povrchovej pevnosti podkladu a k zníženiu jeho nasiakavosti.Náradie sa čistí riedidlom C 6000 alebo prípravkom P 8500.Orientačná výdatnosť: 3 - 4 m2/ kg.Riedidlo: bez riedenia.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

30,20 €s DPH

25,17 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

S 1862 FANO sa použiva na penetráciu savých silikátových podkladov – betónu, omietok, pórobetónu a tiež k zvýšeniu povrchovej pevnosti podkladu a k zníženiu jeho nasiakavosti.

Nanášanie: S 1862 FANO sa nanáša sa štetcom, striekaním alebo valčekovaním na suchý a dokonale očistený povrch. Pred aplikáciou sa S 1862 FANO musí dokonale premiešať odo dna obalu.

Náradie sa čistí riedidlom C 6000 alebo prípravkom P 8500. Pred použitím dôkladne premiešať !(www.efarby.sk) S 1862 FANO nie je určený pre styk s potravinami, krmovinami a pitnou vodou a na natieranie detského nábytku a hračiek.

Orientačná výdatnosť: 3 - 4 m2/ kg.

Riedidlo: bez riedenia.

Príklad postupu:

- úprava povrchu substrátu (odstránenie nepriľnavých nečistôt, prebrúsenie a očistenie podkladu).

- 1 až 2- krát napustiť FANOm S 1862 podľa savosti podkladu (časový odstup 2 hodiny).

- 1 až 2 krát DecorHit J, H, Faneta... Náter sa realizuje v intervale 4 - 6 hod. po poslednom napustení podkladu S 1862.Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategórie nebezpečnosti 2
Dráždivý pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorázová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2
Reprodukčná toxicita, kategória nebezpečnosti 2
2.2. Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogramVýstražné slovo
NEBEZPEČENSTVO

Výstražné upozornenia
H 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H 315 Dráždi kožu.
H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej
pohodlne dýchať.
P 314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje: reakčná zmes etylbenzénu a xylénu, toluen
2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa


... viac

Otázky & Odpovede

1 otázka
1 odpoveď
Dávid
Dobrý deň, Je možné ho použiť aj na penetráciu strešného eternitu alebo mi odporúčate iný produkt? Ďakujem.

Pýtal sa Dávid, 30. január 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
1. február 2022

Dobrý deň. Fano je presne napúšťadlo, ktoré sa používa na eternit väčšinou pod farbu Eternal https://www.efarby.sk/v-2076-faneta-farba-na-strechy-eternitove-skridlove.

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (2) S 1862 Napúštadlo FANO

30,20 € - 68,06 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
4 l bezfarebný 4 L C00112 4 l bezfarebný
C00112
skladom 30,20 € skladom 30,20 €
+
-
bezfarebný 9 l 9 L C02373 bezfarebný 9 l
C02373
skladom 68,06 € skladom 68,06 €
+
-