S 1300 EPONAL - Epoxidový dvojzložkový lak
S 1300 EPONAL - Epoxidový dvojzložkový lak

Značka: Chemolak

S 1300 EPONAL - Epoxidový dvojzložkový lak
Zatvoriť

S 1300 EPONAL - Epoxidový dvojzložkový lak

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C00088

S 1300 EPONAL - Epoxidový dvojzložkový lak

Hľadáte farbu na kov? Ideálne takú ktorá má dlhú životnosť ušetrí vám peniaze, námahu aj čas? Ako natrieť strechu, plot alebo iné kovové materiály? Prečítajte si v našom najnovšom e-booku Natieranie kovov. Stiahnite si zdarma. Lak EPONAL S 1300 využijete ak potrebujete extrémne tvrdý lak na drevenú…

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás zajtra

+
-

Popis produktu

Lak EPONAL S 1300 sa používa na základný a vrchný lesklý náter kovov, stavebných materiálov, stavebnostolárskych výrobkov (ako napr. parkety, obklady a pod.) na vyzretý betón ako penetračný náter a k napúšťaniu a následnému lakovaniu savých materiálov (napr. drevovláknité, drevotrieskové dosky) v interiéri.

Riedidlo: S 6300

Tužidlo: S 7300

Pomer tuženia: 100 dielov laku : 40 dielov tvrdiacej prísady (hmotnostných)

Výdatnosť: 10 – 12 m²/l

Priklad postupu:

NÁTER PARKIET:

- brúsenie podkladu brúsnym papierom č.150-180, odprášenie (najlepšie vysávaním)

- 1 krát náter S 1300 nariedený cca 2:1 riedidlom S 6300

- 1 až 2 krát náter lakom S 1300 nariedeným podľa potreby, nános cca 100 g/m2 v jednej vrstve interval medzi jednotlivými vrstvami cca 24 hod., každú predchádzajúcu vrstvu prebrúsiť brúsnym papierom č. 240 – 280

Lak zasychá po natužení tvrdiacou prísadou S 7300 v predpísanom pomere. Nanáša sa striekaním alebo natieraním štetcom. Náter zaschnutý na vzduchu (20 ºC/50 % vlhkosť) je možné pretrieť ďalšou vrstvou náteru najskôr po cca 24 h.

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízka teplota prostredia predlžuje zasychanie a môže byť príčinou rôznych chýb náteru. Náradie sa čistí riedidlom S 6300, C 6000 alebo prípravkom P 8500Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
Dráždivý pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Kožná senzibilizácia, kategória nebezpečnosti 1
Vážne poškodenie očí, kategória nebezpečnosti 1
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2
Nebezpečný pre vodné prostredie, kategória chronickej nebezpečnosti 2
2.2. Prvky označovaniaVýstražné slovo
NEBEZPEČENSTVO

Výstražné upozornenia
H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 315 Dráždi kožu.
H 317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H 318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 205 Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej
pohodlne dýchať.
P 314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.
Obsahuje: butan-1-ol, reakčná zmes etylbenzénu a xylénu, bisfenol-A-epichlorhydrin
epoxidová živica
2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (1) S 1300 EPONAL - Epoxidový dvojzložkový lak

8,32 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
bezfarebný 0,5 l 0,5 l C00088 bezfarebný 0,5 l
C00088
skladom 8,32 € skladom 8,32 €
+
-