S 6005 - Riedidlo do syntetických farieb
S 6005 - Riedidlo do syntetických farieb

Značka: NOVOCHEMA

898,13 €s DPH

748,44 €bez DPH

S 6005 - Riedidlo do syntetických farieb
Zatvoriť

S 6005 - Riedidlo do syntetických farieb

Sample icon Vzorkovník

Značka: NOVOCHEMA

Kód produktu: VAR-K005687

S 6005 - Riedidlo do syntetických farieb

Riedidlo určené na riedenie syntetických náterových látok zväčša nanášaných štetcom alebo valčekom.

Zobraziť viac
balenie (5)

898,13 €s DPH

748,44 €bez DPH

na objednávku

Na predajni v Žiline v piatok, 21.06.2024
U vás v pondelok, 24.06.2024

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Riedidlo určené na riedenie syntetických náterových látok zväčša nanášaných štetcom alebo valčekom.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
Flam. Liq.3 H226
Asp. Tox.1 H304
Skin Irrit.2 H315
Eye Irrit.2 H319
Acute Tox.4 H332
STOT SE 3 H335
Repr. 2 H361
STOT RE 2 H373
Aquatic Chronic 3 H412

Prvky označovania

Výstražný piktogramy:
Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P263 Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P284 V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest.
P308 + P311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

Obsahuje: toluén; xylén; etylbenzén.

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: NOVOCHEMA

Všetky varianty produktu (5) S 6005 - Riedidlo do syntetických farieb

2,99 € - 898,13 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
370 g 0,37 kg K005687 370 g
K005687
skladom 2,99 € skladom 2,99 €
+
-
9 L 9 L K005689 9 L
K005689
skladom 49,62 € skladom 49,62 €
+
-
1 L 1 L NA204 1 L
NA204
skladom 5,15 € skladom 5,15 €
+
-
3,4 L 3,4 L NA205 3,4 L
NA205
skladom 22,07 € skladom 22,07 €
+
-
180 kg 180 kg NA206 180 kg
NA206
na objednávku 898,13 € na objednávku 898,13 €
+
-