PATTEX CHEMOPRÉN - Riedidlo KLASIK
PATTEX CHEMOPRÉN - Riedidlo KLASIK

Značka: Pattex

16,11 €s DPH

13,43 €bez DPH

PATTEX CHEMOPRÉN - Riedidlo KLASIK
Zatvoriť

PATTEX CHEMOPRÉN - Riedidlo KLASIK

Sample icon Vzorkovník

Značka: Pattex

Kód produktu: VAR-K005256

PATTEX CHEMOPRÉN - Riedidlo KLASIK

Riedidlo na riedenie lepidiel CHEMOPRÉN pre lepšiu aplikáciu v prípade lepenia nesavých povrchov. Vhodné je tiež ako penetračný náter extrémne sacích podkladov alebo na čistenie nástrojov od lepidiel CHEMOPRÉN.

Zobraziť viac
balenie (2)

16,11 €s DPH

13,43 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Riedidlo na riedenie lepidiel CHEMOPRÉN pre lepšiu aplikáciu v prípade lepenia nesavých povrchov.
Vhodné je tiež ako penetračný náter extrémne sacích podkladov alebo na čistenie nástrojov od lepidiel CHEMOPRÉN.

Použitie

Riedidlo opatrne zamiešajte do lepidla.
Pri zriedení na striekacie nanášanie lepidla odporúčame 1 diel lepidla a 0,5 dielu riedidla.
Vzhľadom k silnému zriedeniu dbajte na primeranú nanášaciu hrúbku lepidla.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Horľavé kvapaliny kategória 2
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
Dráždivosť kože kategória 2
H315 Dráždi kožu.
Podráždenie očí kategória 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Cieľový orgán: Centrálny nervový systém
Aspiračná nebezpečnosť kategória 1
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
Akútne nebezpečenstvo pre vodnú zložku životného prostredia kategória 1
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
Chronické nebezpečenstvá pre vodné prostredie kategória 1
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):
Výstražný piktogram


Obsahuje Metylcyklohexán
Etyl-acetát
Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenie: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Bezpečnostné upozornenia

Prevencia:
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu hmly/pár.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
Odozva:

P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
Zneškodňovanie:

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

Rozpúšťadlá obsiahnuté v produkte sa počas spracovávania vyparujú a ich pary môžu so vzduchom vytvárať výbušné / veľmi horľavé zmesi.
Tehotné ženy by sa bezpodmienečne mali vyhnúť vdýchnutiu a kontaktu s pokožkou.
Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Pattex

O značke Pattex

Značka Pattex vznikla v roku 1956 a spôsobila revolúciu na trhu s lepidlami.
Najskôr sa lepidlá stali obľúbené medzi opravármi obuvi. 
Postupom času sa rozvíjali nie len veľkostí balení do ktorých sa lepidlá plnili, ale značka sa sústredila aj na rozvoj nových špecializovaných produktov, ktoré by boli využiteľné aj v ďalších oblastiach domácnosti, stavby alebo priemyslu.
Hlavným cieľom značky je na vyspelých trhoch ponúknuť kompletné portfólio produktov bez obsahu nebezpečných rozpúšťadiel.
Pattex poskytuje svojim zákazníkom netoxické produkty, ktoré nemôžu negatívne ovplyvniť ich zdravie ani životné prostredie.

Všetky varianty produktu (2) PATTEX CHEMOPRÉN - Riedidlo KLASIK

7,59 € - 16,11 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
250 ml 0,25 L K005255 250 ml
K005255
skladom 7,59 € skladom 7,59 €
+
-
1 l 1 L K005256 1 l
K005256
skladom 16,11 € skladom 16,11 €
+
-