RENOKOV 2v1 - Antikorózna farba na strechy
Zatvoriť

RENOKOV 2v1 - Antikorózna farba na strechy

Sample icon Vzorkovník

Značka: SLOVLAK

Otázky & odpovede: 1

Kód produktu: VAR-K001742

RENOKOV 2v1 - Antikorózna farba na strechy

Syntetická antikorózna farba na kov v interiéri i exteriéri - oceľ, zoxidovaná pozinkovaná oceľ i železo. Vhodná je aj pre obnovu starších a čiastočne skorodovaných náterov kovových predmetov, plotov, striech, brán, stĺpov a iného. Spotreba: 9-12 m2/L.

Zobraziť viac
farba (7)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Syntetická antikorózna farba na kov v interiéri i exteriéri - oceľ, zoxidovaná pozinkovaná oceľ i železo. 
Vhodná je aj pre obnovu starších a čiastočne skorodovaných náterov kovových predmetov, plotov, striech, brán, stĺpov a iného. 

Spotreba: 

- 8-12 m2/kg

Riedenie:

- neriedi sa

Príprava podkladu

Kovové predmety je potrebné pred náterom očistiť, odmastiť a zbaviť vzniknutej hrdze.
Hrdzu očistite kefou a pre zastavenie procesu korózie odporúčame ošetriť poškodené miesta odhrdzovačom.

Aplikácia

Farbu pred použitím dôkladne premiešajte.
Nanášajte štetcom, valčekom alebo striekaním v 2 vrstvách.
Časový odstup medzi jednotlivými vrstvami je 10-12 hodín.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou riedidla S 6006.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
Flam. Liq.3 H226
Asp. Tox.1 H304
STOT SE 3 H336
Aquatic Chronic2 H411

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/ hmly/pár/aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
P403 + P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Obsahuje: uhľovodíky, C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické, aromáty benzín (ropný), hydrogenačne odsírený, ťažký butanón-oxím; kobaltium-bis(2-etylhexanoát).
Môže vyvolať alergickú reakciu.

(Kat.A/i) Špeciálne jednozložkové látky OR
Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 500 g/l
Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 499 g/l
Obsah organických rozpúšťadiel VOC: 0,480 kg/kg výrobku
Obsah celkového organického uhlíka TOC: 0,410 kg/kg výrobku
Hustota zmesi: min. 1,0 g/cm3
Obsah neprchavých látok – sušiny: min. 52 %

Iná nebezpečnosť

Neuvedená.

... viac

Otázky & Odpovede

1 otázka
1 odpoveď
Peter
može sa pridat do tejto farby lak aby bola strech lesklejšia ?

Pýtal sa Peter, 1. august 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
2. august 2021

Dobrý deň. Určite by som do farby nepridával lak, mohlo by Vám to narušiť štruktúru farby. prípadne môžete použiť lesklejšiu farbu napr. https://www.efarby.sk/superkov-satin-vysokoodolny-antikorozny-synteticky-nater

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

1 hodnotenie

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(1 hodnotenie)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
1 hodnotenie
Milan R.

14. september 2021

Rád podporím Slovákov. Pozinkovaná strecha jak nová. Zobraziť komentár Skryť komentár

  • slovensky vyrobok
  • rychle a bezpecne dodane z tohto eshopu
  • 2v1
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

O značke SLOVLAK

Hlavným zameraním slovenského výrobcu farieb Slovlak je výroba farieb, lakov a lazúr pre hobby segment a remeselníkov. Slovlak je jednotkou na slovenskom trhu v univerzálnych vodou riediteľných farbách a ako tradičný výrobca farieb zastávajú taktiež popredné miesto na trhu s lazúrami. Medzi najznámejšie a najvyšperkovanejšie produkty z ich dielne patria univerzálne vodouriediteľné farby SLOVAKRYL a lazúry na drevo SLOVLUX.

Všetky varianty produktu (21) RENOKOV 2v1 - Antikorózna farba na strechy

9,88 € - 131,15 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0840 - červenohnedá 10 kg
10 kg K001742 0840 - červenohnedá 10 kg
K001742
1-2 dni 114,98 € 89,50 € 1-2 dni 114,98 € 89,50 €
+
-
10 kg 0230 - hnedá 10 kg K001743 10 kg 0230 - hnedá
K001743
1-2 dni 114,98 € 1-2 dni 114,98 €
+
-
0111 - šedá 10 kg
10 kg K001744 0111 - šedá 10 kg
K001744
1-2 dni 114,98 € 1-2 dni 114,98 €
+
-
10 kg 0530 - zelená
10 kg K001745 10 kg 0530 - zelená
K001745
1-2 dni 131,15 € 1-2 dni 131,15 €
+
-
2,5 kg 0840 - červenohnedá
2,5 kg K001746 2,5 kg 0840 - červenohnedá
K001746
1-2 dni 31,94 € 1-2 dni 31,94 €
+
-
2,5 kg 0230 - hnedá 2,5 kg K001747 2,5 kg 0230 - hnedá
K001747
1-2 dni 31,94 € 1-2 dni 31,94 €
+
-
2,5 kg 0111 - šedá
2,5 kg K001748 2,5 kg 0111 - šedá
K001748
1-2 dni 31,94 € 1-2 dni 31,94 €
+
-
2,5 kg 0530 - zelená
2,5 kg K001749 2,5 kg 0530 - zelená
K001749
1-2 dni 35,35 € 1-2 dni 35,35 €
+
-
0,75 kg 0840 - červenohnedá
0,75 kg K005219 0,75 kg 0840 - červenohnedá
K005219
1-2 dni 9,88 € 1-2 dni 9,88 €
+
-
0,75 kg 0199 - čierna
0,75 kg K005220 0,75 kg 0199 - čierna
K005220
1-2 dni 9,88 € 1-2 dni 9,88 €
+
-