COLOR COMPANY - Protiplesňová prísada do farieb a omietok
COLOR COMPANY - Protiplesňová prísada do farieb a omietok

Značka: COLOR COMPANY

COLOR COMPANY - Protiplesňová prísada do farieb a omietok
Zatvoriť

COLOR COMPANY - Protiplesňová prísada do farieb a omietok

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLOR COMPANY

Kód produktu: VAR-K006264

COLOR COMPANY - Protiplesňová prísada do farieb a omietok

Vysoko účinný prostriedok určený ako fungicídna prísada do bežných vodou riediteľných interiérových farieb a exteriérových omietok. Pôsobí preventívne proti hubám, plesniam, riasam, lišajníkom a účinne bojuje proti opätovnému vzniku. Výdatnosť: cca 10 m2/L.

Zobraziť viac
balenie (1)

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Vysoko účinný prostriedok určený ako fungicídna prísada do bežných vodou riediteľných interiérových farieb a exteriérových omietok.
Pôsobí preventívne proti hubám, plesniam, riasam, lišajníkom a účinne bojuje proti opätovnému vzniku.

Výdatnosť:

- 10 m2/L

Biocídny výrobok!
Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Použitie

Prípravok zmiešajte s maliarskou zmesou v pomere 0,5 L na 10 L maliarskej zmesi (pomer 1:20).
V prípade už napadnutého povrchu muriva plesňami je potrebné ešte pre náterom zlikvidovať plesne.
napadnuté miesta sa natrite alebo nastriekajte prípravkom.
Pre zabezpečenie dlhodobej ochrany nechajte prípravok pôsobiť 24 hodín.
Po tejto dobe pleseň mechanicky odstráňte.

Pleseň pred natretím nikdy neodstraňujte, aby sa do okolia nerozptýlili nebezpečné výtrusy, ktoré sa môžu stať zdrojom novej nákazy.
Takto ošetrený podklad môžete natrieť bežnými maliarskymi prípravkami.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412

Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie
Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Výstražný piktogram:


Výstražné slovo: 
Pozor

Výstražné upozornenia

H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné okuliare.
P321 Odborné ošetrenie (pozri doplnkové inštrukcie pre prvú pomoc na etikete).
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s
odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605. Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke COLOR COMPANY

COLOR Company vznikla v roku 1999 ako nezávislá slovenská spoločnosť.
Venuje výrobe náterových látok na drevo, murivo, ale aj výrobe hydroizolácii, biocídnych prípravkov, protipožiarnych prostriedkov a mnoho ďalších výrobkov stavebnej chémie.
Má vlastné výrobné, skladové a administratívne priestory v areály ZVS v Dubnici nad Váhom.
Za viac ako 20 rokov pôsobenia na trhu uviedli na trh niekoľko desiatok vlastných produktov.
Majú vlastný vývoj produktov, ale taktiež spolupracujú s európskymi, či svetovými lídrami v oblasti stavebnej chémie.
Je to slovenská rodinná firma a vďaka tomu sa vie rýchlo prispôsobiť požiadavkám zákazníka a rýchlo meniacim sa situáciám na trhu.
Záleží im na kvalite surovín, ľudskom prístupe, princípoch fér obchodu a dobrých podmienok pre našich zamestnancov.

Všetky varianty produktu (1) COLOR COMPANY - Protiplesňová prísada do farieb a omietok

7,70 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
1 L 1 L K006264 1 L
K006264
skladom 7,70 € skladom 7,70 €
+
-