PROFILAK - Polyuretánový lak na parkety a nábytok
PROFILAK - Polyuretánový lak na parkety a nábytok

Značka: COLOR COMPANY

18,53 €s DPH

15,44 €bez DPH

PROFILAK - Polyuretánový lak na parkety a nábytok
Zatvoriť

PROFILAK - Polyuretánový lak na parkety a nábytok

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLOR COMPANY

Kód produktu: VAR-K002284

PROFILAK - Polyuretánový lak na parkety a nábytok

Jednozložkový polyuretánový lak na náter drevených parkiet, dreveného nábytku a iných drevených výrobkov v interiéri. Vyznačuje sa vysokou pevnosťou a odolnosťou. Výdatnosť: 10-12 m2/L.

Zobraziť viac
farba (2)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

18,53 €s DPH

15,44 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Jednozložkový polyuretánový lak na náter drevených parkiet, dreveného nábytku a iných drevených výrobkov v interiéri.
Vyznačuje sa vysokou pevnosťou a odolnosťou.
Okrem použitia v interiéri je možné ho aplikovať aj v exteriéri na nenáročné aplikácie, kde drevo nie je vystavené priamym poveternostným vplyvom.

Výdatnosť:

- 10-12 m2/L

Riedenie:

- riedidlo Profilak

Príprava podkladu

Parkety nesmú byť pred lakovaním voskované a ani obsahovať zbytky vosku.
Starý náter je potrebné dokonalé zbrúsiť.
Drevený podklad musí byť pred lakovaním suchý a čistý.

Aplikácia

Lak nanášajte štetcom, valčekom alebo striekaním.
Prvý náter laku nanášajte zriedený s 10% riedidla Profilak.
Po 6-8 hodinách schnutia následne náter prebrúste brúsnym papierom č. 180-200 a odstráňte brúsny prach.
Následne aplikujte ďalšie dva nátery bez riedenia.
Potrebný čas schnutia jednej vrstvy je minimálne 6 hodín.
Čas medzi vrstvami nesmie prekročiť 24 hodín.

Po 3 dňoch je možné podlahu zaťažiť nábytkom.

Pracovné náradie ako aj lakovaný podklad nesmie obsahovať vodu!

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou riedidla Profilak.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
Acute Tox. 4, H332
Resp. Sens. 1, H334
STOT SE 3, H336

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky
Veľmi horľavá kvapalina a pary.
Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
 Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky: n-butyl-acetát metylfenyléndiizokyanát

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P342+P311 Pri sťaženom dýchaní: Volajte lekára.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

Doplňujúce informácie

EUH204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Požiadavky na uzávery odolné proti otvoreniu deťmi a hmatateľné výstrahy
Obal musí byť opatrený hmatateľnou výstrahou pre nevidomých.

Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami
stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.
Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.
Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke COLOR COMPANY

COLOR Company vznikla v roku 1999 ako nezávislá slovenská spoločnosť.
Venuje výrobe náterových látok na drevo, murivo, ale aj výrobe hydroizolácii, biocídnych prípravkov, protipožiarnych prostriedkov a mnoho ďalších výrobkov stavebnej chémie.
Má vlastné výrobné, skladové a administratívne priestory v areály ZVS v Dubnici nad Váhom.
Za viac ako 20 rokov pôsobenia na trhu uviedli na trh niekoľko desiatok vlastných produktov.
Majú vlastný vývoj produktov, ale taktiež spolupracujú s európskymi, či svetovými lídrami v oblasti stavebnej chémie.
Je to slovenská rodinná firma a vďaka tomu sa vie rýchlo prispôsobiť požiadavkám zákazníka a rýchlo meniacim sa situáciám na trhu.
Záleží im na kvalite surovín, ľudskom prístupe, princípoch fér obchodu a dobrých podmienok pre našich zamestnancov.

Všetky varianty produktu (6) PROFILAK - Polyuretánový lak na parkety a nábytok

18,53 € - 119,73 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
bezfarebný lesklý 0,7 L 0,7 L K002284 bezfarebný lesklý 0,7 L
K002284
1-2 dni 18,53 € 1-2 dni 18,53 €
+
-
2,5 L bezfarebný lesklý 2,5 L K002285 2,5 L bezfarebný lesklý
K002285
3-5 dní 62,17 € 3-5 dní 62,17 €
+
-
bezfarebný lesklý 5 L 5 L K002286 bezfarebný lesklý 5 L
K002286
3-5 dní 116,66 € 3-5 dní 116,66 €
+
-
bezfarebný matný 0,7 L 0,7 L K002287 bezfarebný matný 0,7 L
K002287
1-2 dni 19,03 € 1-2 dni 19,03 €
+
-
bezfarebný matný 2,5 L 2,5 L K002288 bezfarebný matný 2,5 L
K002288
1-2 dni 63,76 € 1-2 dni 63,76 €
+
-
bezfarebný matný 5 L 5 L K002289 bezfarebný matný 5 L
K002289
3-5 dní 119,73 € 3-5 dní 119,73 €
+
-