PROFI OLEJOVÁ lazúra O1020 - Jednovrstvová lazúra na drevo
PROFI OLEJOVÁ lazúra O1020 - Jednovrstvová lazúra na drevo

Značka: COLORLAK

24,90 €s DPH

20,75 €bez DPH

PROFI OLEJOVÁ lazúra O1020 - Jednovrstvová lazúra na drevo
Zatvoriť

PROFI OLEJOVÁ lazúra O1020 - Jednovrstvová lazúra na drevo

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLORLAK

Kód produktu: VAR-CL00641

PROFI OLEJOVÁ lazúra O1020 - Jednovrstvová lazúra na drevo

Olejová lazúra určená k náterom dreva a drevených výrobkov v exteriéri - domy, chatky, zruby, ploty alebo pergoly. Drevu poskytuje vysokú a hĺbkovú ochranu proti UV žiareniu a poveternosti. Výdatnosť: 15-25 m2/L.

Zobraziť viac
farba (14)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

24,90 €s DPH

20,75 €bez DPH

3 dni

Na predajni v Žiline v stredu
U vás vo štvrtok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Olejová lazúra určená k náterom dreva a drevených výrobkov v exteriéri - domy, chatky, zruby, ploty alebo pergoly. Drevu poskytuje vysokú a hĺbkovú ochranu proti UV žiareniu a poveternosti. 
Vďaka špeciálnemu zloženiu náter rýchlo zasychá a je paropriepustný.

Výdatnosť: 

- 15-25 m2/L

Riedenie:

- pripravená na použitie

Príprava podkladu

Drevený podklad musí byť čistý, vyzretý a nesmie byť mokrý.
Vlhkosť dreva by mala byť maximálne 12 %.

Aplikácia

Pred aplikáciou lazúry na pripravený drevený podklad aplikujte ochranný impregnačný prostriedok napr. Lignostop.
Lazúru pred aplikáciou premiešajte a aplikujte až po zaschnutí základného náteru. 
Aplikujte štetcom, valčekom, striekaním alebo máčaním v jednej vrstve.
V prípade porézneho alebo veľmi suchého dreva je možné za 24 hodín aplikovať ďalšiu vrstvu - je však nutné skontrolovať, či táto vrstva do 60 minút vnikne do štruktúry dreva.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác očistite pomocou riedidla S 6006.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa Nariadenia CLP.
Eye Irrit. 2 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Skin Sens. 1A H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
STOT RE 2 H373 Môže spôsobiť poškodenie centrálneho nervového systému pri dlhšej alebo
opakovanej expozícii. Expozičný vstup: Vdýchnutie.
Asp. Tox. 1 H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Tento produkt je klasifikovaný a označený podľa Nariadenia CLP.
Výstražné piktogramy


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
uhľovodíky, C11-C14, n-alkány, izoalkány, cykloalkány, <2 % aromáty
uhľovodíky, C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické, aromatické (2-25%)
reakčná zmes z bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl) sebazátu a metyl 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl
sebazátu
kobalt bis(2-etylhexanoát)
bután-2-ón-oxím

Výstražné upozornenia

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H373 Môže spôsobiť poškodenie centrálneho nervového systému pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Expozičný vstup: Vdýchnutie.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
P260 Nevdychujte pary/aerosóly.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody / mydla.
P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

Ďalšie údaje

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit' vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
Obsah VOC: OR kat.A/e): 400 g/l. Obsahuje 295 g/l VOC.

Iná nebezpečnosť 

Produkt je horľavá kvapalina III. triedy nebezpečnosti (požiarna klasifikácia).
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT / vPvB:
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický), príp. ako vPvB (veľmi perzistentný, veľmi bioakumulatívny) v súlade s prílohou XIII REACH (samotná látka / príp. látky v zmesi).
Endokrinné disruptory:
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako endoktrinný disruptor / rozvracač (samotná látka / príp. látky v zmesi).
Určovanie vlastností narúšajúcich endokrinný systém
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako endoktrinný disruptor / rozvracač (samotná látka / príp. látky v zmesi).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Kategória:
Značka: COLORLAK

O značke COLORLAK

Spoločnosť bola založená v roku 1925 Ing. Kirschnerom v Starom Měste.
Náterové hmoty vyrába od roku 1929 a po II. svetovej vojne sa výroba farieb stáva hlavným výrobným programom.
V súčasnosti sú najväčším českým výrobcom a distribútorom náterových hmôt.
Vyrábajú pestrý sortiment farieb a lakov na drevo, kovy, betón a minerálne podklady.
Produkcia zahŕňa aj výrobu sprejov, riedidiel a ďalších pomôcok.
Expandujú nie len pre veľkoobchodných partnerov, ale sústreďujú výrobu aj pre zabezpečenie maloobchodného predaja. 


Všetky varianty produktu (27) PROFI OLEJOVÁ lazúra O1020 - Jednovrstvová lazúra na drevo

24,90 € - 81,00 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
T0000 - bezfarebný 0,75 L
0,75 L CL00642 T0000 - bezfarebný 0,75 L
CL00642
3 dni 24,90 € 3 dni 24,90 €
+
-
T0000 - bezfarebný 2,5 L
2,5 L CL00643 T0000 - bezfarebný 2,5 L
CL00643
3 dni 81,00 € 3 dni 81,00 €
+
-
T0010 - biely 0,75 L
0,75 L CL00644 T0010 - biely 0,75 L
CL00644
3 dni 24,90 € 3 dni 24,90 €
+
-
T0010 - biely 2,5 L
2,5 L CL00645 T0010 - biely 2,5 L
CL00645
3 dni 81,00 € 3 dni 81,00 €
+
-
T0015 - šedý 0,75 L
0,75 L CL00646 T0015 - šedý 0,75 L
CL00646
3 dni 24,90 € 3 dni 24,90 €
+
-
T0015 - šedý 2,5 L
2,5 L CL00647 T0015 - šedý 2,5 L
CL00647
3 dni 81,00 € 3 dni 81,00 €
+
-
T0020 - gaštan 0,75 L
0,75 L CL00648 T0020 - gaštan 0,75 L
CL00648
3 dni 24,90 € 3 dni 24,90 €
+
-
T0020 - gaštan 2,5 L
2,5 L CL00649 T0020 - gaštan 2,5 L
CL00649
3 dni 81,00 € 3 dni 81,00 €
+
-
T0022 - palisander 0,75 L
0,75 L CL00650 T0022 - palisander 0,75 L
CL00650
3 dni 24,90 € 3 dni 24,90 €
+
-
T0022 - palisander 2,5 L
2,5 L CL00651 T0022 - palisander 2,5 L
CL00651
3 dni 81,00 € 3 dni 81,00 €
+
-