PROFI LAZÚRA S1025 - Syntetická tixotropná hrubovrstvá lazúra
PROFI LAZÚRA S1025 - Syntetická tixotropná hrubovrstvá lazúra

Značka: COLORLAK

68,27 €s DPH

56,89 €bez DPH

PROFI LAZÚRA S1025 - Syntetická tixotropná hrubovrstvá lazúra
Zatvoriť

PROFI LAZÚRA S1025 - Syntetická tixotropná hrubovrstvá lazúra

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLORLAK

Kód produktu: VAR-CL00689

PROFI LAZÚRA S1025 - Syntetická tixotropná hrubovrstvá lazúra

Syntetická hrubovrstvá lazúra s tixotropným charakterom s ochranou voči UV žiareniu. Lazúra zachováva charakteristickú štruktúru dreva a zvýrazni ju. Výdatnosť: 12-16 m2/L.

Zobraziť viac
farba (12)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

68,27 €s DPH

56,89 €bez DPH

3 dni

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Syntetická hrubovrstvá lazúra s tixotropným charakterom s ochranou voči UV žiareniu.
Lazúra zachováva charakteristickú štruktúru dreva a zvýrazni ju.

Výdatnosť: 

- 12-16 m2/L

Riedenie:

- pripravená na použitie

Príprava podkladu

Drevený podklad musí byť pred aplikáciou čistý, prebrúsený, hladký s maximálnou vlhkosťou do 12 %. 
Pred aplikáciou lazúry aplikujte základným impregnačný prostriedok pre ochranu dreva v exteriéri napr. Fungistop S 1031.

Aplikácia

Lazúru pred nanášaním premiešajte.
Aplikujte pomocou štetca, valčeka alebo striekaním v 2-3 vrstvách.
Časový odstup medzi jednotlivými vrstvami by mal byť cca 24 hodín a jemným prebrúsením medzivrstiev.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác očistite pomocou riedidla S 6006.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa Nariadenia CLP.
Flam. Liq. 3 H226 Horľavá kvapalina a pary.
Eye Irrit. 2 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Skin Sens. 1A H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
STOT SE 3 H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
· Ďalšie údaje: Poznámka: úplné znenie klasifikácie viď oddiel 16.

Prvky označovania

Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Tento produkt je klasifikovaný a označený podľa Nariadenia CLP.
Výstražné piktogramy
Výstražné slovo:
Pozor
Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
uhľovodíky, C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2 % aromátov
kobalt bis(2-etylhexanoát)
bután-2-ón-oxím

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody / mydla.
P370+P378 V prípade požiaru: na hasenie použite penu (odolnú alkoholu), oxid uhličitý, vodnú hmlu, prášok.
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

Ďalšie údaje

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit' vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
Obsah VOC: OR kat.A/e): 400 g/l. Obsahuje 390 g/l VOC.

Iná nebezpečnosť

Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT / vPvB:
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický), príp.
ako vPvB (veľmi perzistentný, veľmi bioakumulatívny) v súlade s prílohou XIII REACH (samotná látka / príp. látky v zmesi).
Určovanie vlastností narúšajúcich endokrinný systém
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako endoktrinný disruptor / rozvracač (samotná látka / príp. látky v zmesi).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: COLORLAK

O značke COLORLAK

Spoločnosť bola založená v roku 1925 Ing. Kirschnerom v Starom Měste.
Náterové hmoty vyrába od roku 1929 a po II. svetovej vojne sa výroba farieb stáva hlavným výrobným programom.
V súčasnosti sú najväčším českým výrobcom a distribútorom náterových hmôt.
Vyrábajú pestrý sortiment farieb a lakov na drevo, kovy, betón a minerálne podklady.
Produkcia zahŕňa aj výrobu sprejov, riedidiel a ďalších pomôcok.
Expandujú nie len pre veľkoobchodných partnerov, ale sústreďujú výrobu aj pre zabezpečenie maloobchodného predaja. 


Všetky varianty produktu (26) PROFI LAZÚRA S1025 - Syntetická tixotropná hrubovrstvá lazúra

25,08 € - 228,32 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
PROFI - bezfarebná 0,9 L 0,9 L CL00690 PROFI - bezfarebná 0,9 L
CL00690
3 dni 25,08 € 3 dni 25,08 €
+
-
PROFI - bezfarebná 2,5 L 2,5 L CL00691 PROFI - bezfarebná 2,5 L
CL00691
3 dni 65,89 € 3 dni 65,89 €
+
-
PROFI - biela 0,9 L 0,9 L CL00693 PROFI - biela 0,9 L
CL00693
3 dni 25,77 € 3 dni 25,77 €
+
-
PROFI - biela 2,5 L 2,5 L CL00694 PROFI - biela 2,5 L
CL00694
3 dni 68,27 € 3 dni 68,27 €
+
-
PROFI - borovica 0,9 L 0,9 L CL00696 PROFI - borovica 0,9 L
CL00696
3 dni 25,77 € 3 dni 25,77 €
+
-
PROFI - borovica 2,5 L 2,5 L CL00697 PROFI - borovica 2,5 L
CL00697
3 dni 68,27 € 3 dni 68,27 €
+
-
PROFI - dub 0,9 L 0,9 L CL00699 PROFI - dub 0,9 L
CL00699
3 dni 25,77 € 3 dni 25,77 €
+
-
PROFI - dub 2,5 L 2,5 L CL00700 PROFI - dub 2,5 L
CL00700
3 dni 68,27 € 3 dni 68,27 €
+
-
PROFI - eben 0,9 L 0,9 L CL00702 PROFI - eben 0,9 L
CL00702
3 dni 25,77 € 3 dni 25,77 €
+
-
PROFI - eben 2,5 L 2,5 L CL00703 PROFI - eben 2,5 L
CL00703
3 dni 68,27 € 3 dni 68,27 €
+
-