PROFI EMAIL S2085 - Alkyduretánová vrchná farba
PROFI EMAIL S2085 - Alkyduretánová vrchná farba

Značka: COLORLAK

18,53 €s DPH

15,44 €bez DPH

PROFI EMAIL S2085 - Alkyduretánová vrchná farba
Zatvoriť

PROFI EMAIL S2085 - Alkyduretánová vrchná farba

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLORLAK

Kód produktu: VAR-CL00681

PROFI EMAIL S2085 - Alkyduretánová vrchná farba

Vrchná farba pre nátery dreva aj kovu v exteriéri a interiéri - záhradné prvky, štíty, konštrukcie, ploty a pod. Vysoká odolnosť voči vplyvom poveternosti ju predurčujú pre vonkajšie nátery. Vysoký obsah kvalitných pigmentov dodáva farbe výbornú kryvosť a svetlostálosť. Výdatnosť: 10-14 m2/L.

Zobraziť viac
farba (4)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

18,53 €s DPH

15,44 €bez DPH

3 dni

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Vrchná farba pre nátery dreva aj kovu v exteriéri a interiéri - záhradné prvky, štíty, konštrukcie, ploty a pod.
Vysoká odolnosť voči vplyvom poveternosti ju predurčujú pre vonkajšie nátery.
Vysoký obsah kvalitných pigmentov dodáva farbe výbornú kryvosť a svetlostálosť. 
Farba je vhodná aj na minerálne podklady ako omietky, tehla alebo sokle.

Výdatnosť: 

- 10-14 m2/L

Riedenie:

- S 6006 (aplikácia štetcom a valčekom)

- S 6001 (aplikácia striekaním)

Príprava podkladu

Pred aplikáciou farby musí byť podklad čistý a suchý.
Drevený podklad odporúčame ošetriť vhodnou základnou farbou.
Kovový podklad musí byť ošetrený antikoróznym základom.
Minerálny podklad musí byť vyzretý, suchý, čistý a odizolovaný voči vode.

Aplikácia

Farbu pred použitím dôkladne premiešajte.
Podľa potreby a spôsobu aplikáciu dorieďte farbu príslušným riedidlom.

Náter dreva:
Na prebrúsený základný náter na dreve aplikujte 12 vrstvy vrchného náteru.
Časový dostup medzi jednotlivými vrstvami je 2-5 hodín.

Náter kovu:
Na suchý základný antikorózny náter aplikujte 1-3 vrstvy vrchnej farby s časovým odstupom 2-5 hodín medzi jednotlivými vrstvami.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Flam. Liq. 3, H226
Eye Irrit. 2, H319
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 3, H412

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky
Horľavá kvapalina a pary.

Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
môže spôsobiť poškodenie orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícií.
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

Prvky označenia

Výstražné piktogramy


Výstražné slovo:
Varovanie
Nebezpečné látky:
Uhľovodíky, C9-C12, n-alkány, cykloalkány, aromáty (2-25%)
Uhľovodíky, C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické, <2% aromátov

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícií.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je nutná lekárska pomoc, majte pri sebe obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. P260 Nevdychujte pary ani aerosóly.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranný štít.
P305+P351+P338 Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte z očí kontaktné šošovky, ak je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní. 
P314 Ak sa necítite dobre vyhľadajte lekársku pomoc.
P370+P378 V prípade požiaru: K uhaseniu použite penu, oxid uhličitý, prášok.
P403+P233 Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte obal tesne uzatvorený.
P501 Odstráňte obal v mieste určenom na likvidáciu obalov.

Ďalšia nebezpečnosť 

Zmes neobsahuje látky spĺňajúce kritéria pre látky PBT alebo vPvB. 

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke COLORLAK

Spoločnosť bola založená v roku 1925 Ing. Kirschnerom v Starom Měste.
Náterové hmoty vyrába od roku 1929 a po II. svetovej vojne sa výroba farieb stáva hlavným výrobným programom.
V súčasnosti sú najväčším českým výrobcom a distribútorom náterových hmôt.
Vyrábajú pestrý sortiment farieb a lakov na drevo, kovy, betón a minerálne podklady.
Produkcia zahŕňa aj výrobu sprejov, riedidiel a ďalších pomôcok.
Expandujú nie len pre veľkoobchodných partnerov, ale sústreďujú výrobu aj pre zabezpečenie maloobchodného predaja. 


Všetky varianty produktu (6) PROFI EMAIL S2085 - Alkyduretánová vrchná farba

15,85 € - 98,72 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
C1000 - biela 0,6 L
0,6 L CL00682 C1000 - biela 0,6 L
CL00682
3 dni 18,53 € 3 dni 18,53 €
+
-
C1000 - biela 3,5 L
3,5 L CL00683 C1000 - biela 3,5 L
CL00683
3 dni 98,72 € 3 dni 98,72 €
+
-
RAL 7035 - svetlošedá 0,6 L
0,6 L CL00684 RAL 7035 - svetlošedá 0,6 L
CL00684
3 dni 18,53 € 3 dni 18,53 €
+
-
RAL 7035 - svetlošedá 3,5 L
3,5 L CL00685 RAL 7035 - svetlošedá 3,5 L
CL00685
3 dni 98,72 € 3 dni 98,72 €
+
-
RAL 8011 - oriešková hnedá 0,6 L
0,6 L CL00686 RAL 8011 - oriešková hnedá 0,6 L
CL00686
3 dni 15,85 € 3 dni 15,85 €
+
-
RAL 9005 - čierna 0,6 L
0,6 L CL00688 RAL 9005 - čierna 0,6 L
CL00688
3 dni 15,85 € 3 dni 15,85 €
+
-