PRIMALEX - Farba na disky kolies v spreji
PRIMALEX - Farba na disky kolies v spreji

Značka: PRIMALEX

PRIMALEX - Farba na disky kolies v spreji
Zatvoriť

PRIMALEX - Farba na disky kolies v spreji

Sample icon Vzorkovník

Značka: PRIMALEX

Kód produktu: VAR-K006325

PRIMALEX - Farba na disky kolies v spreji

Syntetická farba, ktorá po aplikácií dodáva diskom a ráfikom kolies dlhodobú ochranu proti korózií, odlietajúcim kamienkom alebo posypovej soli pri zachovaní vysoko lesklého vzhľadu. Odoláva umývaniu a otlčeniu. Výdatnosť: 2-2,5 m2/ 0,4 L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

1-2 dni

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Syntetická farba, ktorá po aplikácií dodáva diskom a ráfikom kolies dlhodobú ochranu proti korózií, odlietajúcim kamienkom alebo posypovej soli pri zachovaní vysoko lesklého vzhľadu.
Odoláva umývaniu a otlčeniu.
Zabezpečuje antikoróznu ochranu a odolnosť voči poškriabaniu.
Farba je vhodná aj pre použitie na hliníkové materiály.

Výdatnosť:

- 2-2,5 m2/ 0,4 L

Príprava podkladu

Podklad musí byť čistý, suchý a dôkladne zbavený znečistenia, voskov alebo mastnoty (u diskov kolies odstráňte zvyšky brzdového prachu a dechtu).
nesúdržné častice odstráňte.
Oceľové povrchy zbavte hrdze.
Vďaka obsahu antikoróznych zložiek nie je potrebné používať základný náter.
Pred nástrekom odporúčame ošetrované povrchy zľahka prebrúsiť.

Aplikácia

Farbu pred použitím pretrepte po dobu 2-3 minút.
Na správne pripravené povrchy aplikujte farbu zo vzdialenosti 20-30 cm v ucelených pásoch a tenkej vrstve.
Ďalšiu vrstvu nanášajte vždy v kolmom smere na predchádzajúci náter.
Úplne zaschnutie od poslednej vrstvy je minimálne 24 hodín.

Čistenie

Prípadné znečistené povrchy umyte ihneď syntetickým riedidlom S 6006 alebo S 6001.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Definícia výrobku: Zmes
Klasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008
Aerosol 1, H222, H229
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H336

Tento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.

Prvky označovania

Piktogramy nebezpečnosti:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Dráždi kožu.
Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

Bezpečnostné upozornenia

Všeobecné:
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Prevencia:
Noste ochranné rukavice.
Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre.
Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
Zabráňte vdychovaniu prachu a hmiel.
Po manipulácii starostlivo umyte. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

Odozva:
Po vdýchnutí: Pri zdravotných problémoch volajte toxikologické centrum alebo lekára.
Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
Po zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Uchovávanie:
Uchovávajte uzamknuté. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Zneškodňovanie:
Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Nebezpečné prísady:
- acetón a bután-1-ol

Iná nebezpečnosť

Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú klasifikované ako PBT alebo vPvB.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: PRIMALEX

O značke PRIMALEX

Najobľúbenejší spomedzi rodiny Primalex je Primalex Polar, Primalex Plus alebo natónovaný Primalex Ceramic či Primalex Inspiro. Primalex je obľúbená náterová hmota s históriou už od roku 1968. V súčasnosti tvorí portfólio 150 výrobkov pod značkou Primalex, jedná sa o syntetické a vodou riediteľné farby určené na ochranu dreva a kovu do interiéru a exteriéru v najrôznejších farebných odtieňoch doplnený omietkami a penetráciami, čím sa Primalex stal komplexným dodávateľom farieb pre slovenský trh. 

V prípade, že potrebujete konzultáciu ohľadom objednávky Primalexu, kontaktujte nášho kolegu tu: https://www.efarby.sk/pro/

Všetky varianty produktu (1) PRIMALEX - Farba na disky kolies v spreji

11,65 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
strieborná 0,4 L
0,4 L K007380 strieborná 0,4 L
K007380
1-2 dni 11,65 € 1-2 dni 11,65 €
+
-