PRIMALEX MYKOSTOP - Čistič fasád pre okamžité použitie
PRIMALEX MYKOSTOP - Čistič fasád pre okamžité použitie

Značka: PRIMALEX

PRIMALEX MYKOSTOP - Čistič fasád pre okamžité použitie
Zatvoriť

PRIMALEX MYKOSTOP - Čistič fasád pre okamžité použitie

Sample icon Vzorkovník

Značka: PRIMALEX

Kód produktu: VAR-K007355

PRIMALEX MYKOSTOP - Čistič fasád pre okamžité použitie

Profesionálny prípravok určený na odstránenie biologického napadnutia (riasy, plesne, huby) z fasádnych povrchov, muriva, betónu, prírodného kameňa a pod. Pôsobí intenzívne a preniká do hĺbky ošetrovaného materiálu, čím je zaistený potrebný účinok v boji proti plesni. Výdatnosť: 2-5 m2/L.

Zobraziť viac
balenie (1)

1-2 dni

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Profesionálny prípravok určený na odstránenie biologického napadnutia (riasy, plesne, huby) z fasádnych povrchov, muriva, betónu, z minerálnych omietok, prírodného kameňa a pod.
Pôsobí intenzívne a preniká do hĺbky ošetrovaného materiálu, čím je zaistený potrebný účinok v boji proti plesni.
Zároveň je prípravok použiteľný aj na čistenie terás, schodísk, striech, stavebných konštrukcií a pod.

Biocídny výrobok!
Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Výdatnosť:

- 2-2,5 m2/L (pri ošetrení extrémne napadnutých plôch)
- 2,5-5 m2/L (pre ošetrenie stredne a ľahko napadnutých plôch)

Riedenie:

- pripravený na použitie

Príprava podkladu

Povrchy, ktoré budete čistiť musia byť pevné a suché.
Nečistoty (t.j. v tomto prípade plesne, riasy a huby) pred použitím prípravku neodstraňujte.

Aplikácia

Prostriedok aplikujte priamo na napadnutý, ale suchý povrch pomocou rozprašovača rovnomerne zo vzdialenosti cca 10-15 cm.
V prípade aplikácie vo vonkajšom prostredí aplikujte prípravok za priaznivých podmienok - neaplikujte počas dažďa nakoľko by došlo k zmývaniu prípravku.
Štruktúru povrchu nechajte prípravkom dôkladne nasiaknuť a pôsobiť 24 hodín.
Následne mokrou cestou odstráňte biologické napadnutie (v interiéri kefou a v exteriéri aj vysokotlakovým čističom).
V prípade, že dôjde k zmytiu prípravku odporúčame po zaschnutí povrchu znovu aplikovať čistič skôr, ako bude na povrch aplikovaná finálne úprava.

Aplikáciu finálneho náteru odporúčame vykonať čo najskôr, najneskôr do 4 týždňov.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Definícia výrobku: Zmes
Klasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412

Tento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení.

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
 Pozor

Výstražné upozornenia

Dráždi kožu.
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

Všeobecné:
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Prevencia:
Noste ochranné rukavice.
Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Po manipulácii starostlivo umyte.

Odozva:
Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc alebo starostlivosť.

Uchovávanie:
Nie je použiteľné.

Zneškodňovanie:
Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Iná nebezpečnosť

Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú klasifikované ako PBT alebo vPvB.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke PRIMALEX

Najobľúbenejší spomedzi rodiny Primalex je Primalex Polar, Primalex Plus alebo natónovaný Primalex Ceramic či Primalex Inspiro. Primalex je obľúbená náterová hmota s históriou už od roku 1968. V súčasnosti tvorí portfólio 150 výrobkov pod značkou Primalex, jedná sa o syntetické a vodou riediteľné farby určené na ochranu dreva a kovu do interiéru a exteriéru v najrôznejších farebných odtieňoch doplnený omietkami a penetráciami, čím sa Primalex stal komplexným dodávateľom farieb pre slovenský trh. 

V prípade, že potrebujete konzultáciu ohľadom objednávky Primalexu, kontaktujte nášho kolegu tu: https://www.efarby.sk/pro/

Všetky varianty produktu (1) PRIMALEX MYKOSTOP - Čistič fasád pre okamžité použitie

7,25 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,5 L 0,5 L K007356 0,5 L
K007356
1-2 dni 7,25 € 1-2 dni 7,25 €
+
-