PRIMALEX GLITTER - Lak s trblietkami
PRIMALEX GLITTER - Lak s trblietkami

Značka: PRIMALEX

12,16 €s DPH

10,13 €bez DPH

PRIMALEX GLITTER - Lak s trblietkami
Zatvoriť

PRIMALEX GLITTER - Lak s trblietkami

Značka: PRIMALEX

Kód produktu: VAR-K006813

PRIMALEX GLITTER - Lak s trblietkami

Syntetický lesklý lak s trblietkami určený na dekoráciu. Má výbornú priľnavosť, odolnosť voči poveternostným podmienkam a zároveň je rýchloschnúci. Je vhodný na materiály z dreva, kovu, skla a kameňa. Výdatnosť: 5 m2/L.

Zobraziť viac
farba (3)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

12,16 €s DPH

10,13 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

Syntetický lesklý lak s trblietkami určený na dekoráciu.
Má výbornú priľnavosť, odolnosť voči poveternostným podmienkam a zároveň je rýchloschnúci.
Je vhodný na materiály z dreva, kovu, skla a kameňa. 

Výdatnosť: 

- 5 m2/L

Príprava podkladu

Povrch musí byť pred aplikáciou čistý, dokonale vybrúsený a bavený prachu.
Poškodené alebo nekvalitné nátery je potrebné odstrániť.
Vlhkosť dreva môže byť maximálne 12%.

Nové povrchy:
Povrchy musia byť dokonale očistené a zbavené prachu.
V prípade kovových povrchov musí byť odstránená hrdza.
Plastové, drevené a kovové povrchy prebrúste.
Do vonkajšieho prostredia použite impregnačný prostriedok - Primalex fungicídne napúšťadlo.

Staré, už natreté povrchy:
Povrchy dôkladne očistite od prachu, mastnoty a nečistôt.
V prípade ak sa jedná o popraskané alebo olupujúce nátery je potrebné ich odstrániť.
Po odstránení starých náterov podklad znova prebrúste a očistite.
Drevené povrchy natreté lazúrou alebo lakom, ktoré sú ešte v dobrom stave očistite a jemne prebrúste brúsnym papierom.

Aplikácia

Pred použitím sprej pretrepte po dobu 3 minút.
Nanášajte zo vzdialenosti 20-30 cm v tenkej vrstve.
Ďalšiu vrstvu nanášajte vždy v kolmom smere na predchádzajúcu vrstvu.
na dosiahnutie požadovaného vzhľadu aplikujte 2-3 vrstvy.

Prípadne znečistené povrchy ihneď očistite syntetickým riedidlom S 6006 alebo S 6001.

Čistenie

Vyčistite trysku po aplikáciu - otočte nádobu hore dnom a prestrieknite, aby sa vyčistila tryska a tým sa zabránilo jej upchatiu.

Klasifikácia látky alebo zmesi

Definícia výrobku: Zmes
Aerosol 1, H222, H229
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

Identifikácia nebezpečnosti
Tento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení.

Prvky označovania
Piktogramy nebezpečnosti 

Výstražné slovo: nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia
Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom:
Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H-vety:
H220 Mimoriadne horľavý plyn.
H222, H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa
môže roztrhnúť.
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť’ vysušenie alebo popraskanie

Bezpečnostné upozornenia
Všeobecné: 

Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
Prevencia:
Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre.
Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte vdychovaniu prachu a hmiel.
Po manipulácii starostlivo umyte. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
Odozva:
PO VDÝCHNUTÍ:
Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc alebo starostlivosť.

Nebezpečné prísady: acetón
Doplňujúce prvky označovania:
Nie je použiteľné

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: PRIMALEX

O značke PRIMALEX

Najobľúbenejší spomedzi rodiny Primalex je Primalex Polar, Primalex Plus alebo natónovaný Primalex Ceramic či Primalex Inspiro. Primalex je obľúbená náterová hmota s históriou už od roku 1968. V súčasnosti tvorí portfólio 150 výrobkov pod značkou Primalex, jedná sa o syntetické a vodou riediteľné farby určené na ochranu dreva a kovu do interiéru a exteriéru v najrôznejších farebných odtieňoch doplnený omietkami a penetráciami, čím sa Primalex stal komplexným dodávateľom farieb pre slovenský trh. 

V prípade, že potrebujete konzultáciu ohľadom objednávky Primalexu, kontaktujte nášho kolegu tu: https://www.efarby.sk/pro/

Všetky varianty produktu (3) PRIMALEX GLITTER - Lak s trblietkami

12,16 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
zlaté trblietky 400 ml 0,4 L K006814 zlaté trblietky 400 ml
K006814
1-2 dni 12,16 € 1-2 dni 12,16 €
+
-
strieborné trblietky 400 ml 0,4 L K006815 strieborné trblietky 400 ml
K006815
1-2 dni 12,16 € 1-2 dni 12,16 €
+
-
farebné trblietky 400 ml 0,4 L K006816 farebné trblietky 400 ml
K006816
1-2 dni 12,16 € 1-2 dni 12,16 €
+
-