PRIMALEX CHALK - Synteticky lak na kriedovú farbu
PRIMALEX CHALK - Synteticky lak na kriedovú farbu

Značka: PRIMALEX

12,43 €s DPH

10,36 €bez DPH

PRIMALEX CHALK - Synteticky lak na kriedovú farbu
Zatvoriť

PRIMALEX CHALK - Synteticky lak na kriedovú farbu

Sample icon Vzorkovník

Značka: PRIMALEX

Kód produktu: VAR-K006832

PRIMALEX CHALK - Synteticky lak na kriedovú farbu

Syntetický matný lak vhodný ako finálna vrstva na kriedovú farbu Primalex CHALK. Zároveň je možné ju použiť v interiéri aj exteriéri pre lakované aj nelakované povrchy. Lak je trvanlivý, rýchloschnúci a odolný voči poveternosti. Výdatnosť: 5 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

12,43 €s DPH

10,36 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Syntetický matný lak vhodný ako finálna vrstva na kriedovú farbu Primalex CHALK.
Zároveň je možné ju použiť v interiéri aj exteriéri pre lakované aj nelakované povrchy.
Lak je trvanlivý, rýchloschnúci a odolný voči poveternosti. 

Výdatnosť: 

- 5 m2/L

Príprava podkladu

Povrch musí byť pred aplikáciou čistý, dokonale vybrúsený a zbavený prachu.
Poškodené alebo nekvalitné nátery je potrebné odstrániť.
Maximálne vlhkosť dreva by mala byť 12%.

Nové povrchy:
Musia byť zbavené prachu a očistené.
V prípade kovových podkladov odstráňte hrdzu a z dreva odstráňte živice.
Do vonkajšieho prostredia najskôr použite prostriedok Primalex fungicídne napúšťadlo.

Staré, už natreté povrchy:
Dôkladne ich očistite od prachu, mastnoty aj nečistôt.
Poškodené alebo popraskané nátery odstráňte, povrch znova prebrúste a očistite.
drevené povrchy natreté lakom alebo lazúrou, ktoré sú ešte v dobrom stave očistite a jemne prebrúste brúsnym papierom.

Aplikácia

Sprej pred použitím premiešajte.
Aplikujte v 2-3 vrstvách zo vzdialenosti 20-30 cm v tenkých vrstvách s časovým odstupom 5 minút. 
Ďalšiu vrstvu nanášajte vždy v kolmom smere na predchádzajúcu vrstvu.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Definícia výrobku:
zmes
Klasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]

Aerosol 1, H222, H229
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
Tento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení.

Znenie H-viet:
H220 Mimoriadne horľavý plyn.
H222, H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa
môže roztrhnúť.
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Prvky označovania

Výstražné piktogramy

Výstražné slovo: nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia:

Mimoriadne horľavý aerosól.
Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia

Všeobecné:
Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
Prevencia:

Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte vdychovaniu prachu a hmiel.
Po manipulácii starostlivo umyte. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
Odozva:
PO VDÝCHNUTÍ:
Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc alebo starostlivosť.

Nebezpečné prísady: acetón
Doplňujúce prvky označovania: 

Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky.
Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Výrobok spĺňa kritériá pre PBT alebo vPvB:
Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú klasifikované ako PBT alebo vPvB.
Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácii:
 Dlhší alebo opakovaný kontakt môže vysušiť pokožku a spôsobiť podráždenie.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: PRIMALEX

O značke PRIMALEX

Najobľúbenejší spomedzi rodiny Primalex je Primalex Polar, Primalex Plus alebo natónovaný Primalex Ceramic či Primalex Inspiro. Primalex je obľúbená náterová hmota s históriou už od roku 1968. V súčasnosti tvorí portfólio 150 výrobkov pod značkou Primalex, jedná sa o syntetické a vodou riediteľné farby určené na ochranu dreva a kovu do interiéru a exteriéru v najrôznejších farebných odtieňoch doplnený omietkami a penetráciami, čím sa Primalex stal komplexným dodávateľom farieb pre slovenský trh. 

V prípade, že potrebujete konzultáciu ohľadom objednávky Primalexu, kontaktujte nášho kolegu tu: https://www.efarby.sk/pro/

Všetky varianty produktu (1) PRIMALEX CHALK - Synteticky lak na kriedovú farbu

12,43 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
matný 400 ml 0,4 L K006833 matný 400 ml
K006833
1-2 dni 12,43 € 1-2 dni 12,43 €
+
-