PRIMALEX CHALK - kriedová farba v spreji
PRIMALEX CHALK - kriedová farba v spreji

Značka: PRIMALEX

12,43 €s DPH

10,36 €bez DPH

PRIMALEX CHALK - kriedová farba v spreji
Zatvoriť

PRIMALEX CHALK - kriedová farba v spreji

Sample icon Vzorkovník

Značka: PRIMALEX

Kód produktu: VAR-K006817

PRIMALEX CHALK - kriedová farba v spreji

Dekoratívna farba s matným kriedovým vzhľadom pre vytvorenie vintage štýlu. Jednoducho sa aplikuje, nesteká a vyznačuje sa aj výbornou odolnosťou voči vonkajším podmienkam. Výdatnosť: 4 m2/L.

Zobraziť viac
farba (14)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

12,43 €s DPH

10,36 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Dekoratívna farba s matným kriedovým vzhľadom pre vytvorenie vintage štýlu.
Jednoducho sa aplikuje, nesteká a vyznačuje sa aj výbornou odolnosťou voči vonkajším podmienkam.
Okrem poveternostných vplyvom odoláva aj UV žiareniu a je špecifická rýchlym schnutím už do 5 minút.
Vytvára ľahko brúsiteľný povrch, ktorý je odolný voči mechanickému poškodeniu.
Ako finálnu vrstvu odporúčame použiť CHALK vrchný lak pre zaistenie a zvýšenie odolnosti.
Vhodná je pre aplikáciu na drevo, kov, sklo, papier a keramiku.

Výdatnosť: 

- 4 m2/L

Príprava podkladu

Povrch musí byť pred aplikáciou čistý, dokonale vybrúsený a zbavený prachu.
Poškodené alebo nekvalitné nátery je potrebné odstrániť.
Vlhkosť dreva by nemala byť vyššia ako 12%. 

Nové povrchy:
Povrchy musia byť dokonale očistené a zbavené prachu.
V prípade kovových povrchov musí byť odstránená hrdza.
Plastové, drevené a kovové povrchy prebrúste.
Do vonkajšieho prostredia použite na nový drevený povrch impregnačný prostriedok - Primalex fungicídne napúšťadlo.

Staré, už natreté povrchy:
Povrchy dôkladne očistite od prachu, mastnoty a nečistôt.
V prípade ak sa jedná o popraskané alebo olupujúce nátery je potrebné ich odstrániť.
Po odstránení starých náterov podklad znova prebrúste a očistite.
Drevené povrchy natreté lazúrou alebo lakom, ktoré sú ešte v dobrom stave očistite a jemne prebrúste brúsnym papierom.

Aplikácia

Pred použitím sprej dôkladne pretrepte po dobu 3 minút.
Aplikujte dve tenké vrstvy zo vzdialenosti 20-30 cm s časovým odstupom cca 10 minút.
Po uschnutí odporúčame naniesť vrchný Chalk lak pre zvýšenie odolnosti.

Čistenie

Prípadné znečistené povrchy umyte ihneď syntetickým riedidlom S 6006 alebo S 6001.
Trysku sprej vyčistíte tak, že sprej otočíte hore dnom a stlačíte trysku dovtedy, až kým nebude vychádzať iba plyn.

Identifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]
Definícia výrobku: Zmes
Aerosol 1, H222
H229Eye Irrit. 2
H319STOT SE 3, H336
Tento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení.

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H220 Mimoriadne horľavý plyn.
H222, H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

Všeobecné: 
Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
Prevencia:

Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre.
Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte vdychovaniu prachu a hmiel.
Po manipulácii starostlivo umyte. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
Odozva:
PO VDÝCHNUTÍ:
Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc alebo starostlivosť.

Nebezpečné prísady: acetón

Doplňujúce prvky označovania: 
Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky.
Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Výrobok spĺňa kritériá pre PBT alebo vPvB: Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú klasifikované ako PBT alebo vPvB.
Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácii:
 Dlhší alebo opakovaný kontakt môže vysušiť pokožku a spôsobiť podráždenie.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: PRIMALEX

O značke PRIMALEX

Najobľúbenejší spomedzi rodiny Primalex je Primalex Polar, Primalex Plus alebo natónovaný Primalex Ceramic či Primalex Inspiro. Primalex je obľúbená náterová hmota s históriou už od roku 1968. V súčasnosti tvorí portfólio 150 výrobkov pod značkou Primalex, jedná sa o syntetické a vodou riediteľné farby určené na ochranu dreva a kovu do interiéru a exteriéru v najrôznejších farebných odtieňoch doplnený omietkami a penetráciami, čím sa Primalex stal komplexným dodávateľom farieb pre slovenský trh. 

V prípade, že potrebujete konzultáciu ohľadom objednávky Primalexu, kontaktujte nášho kolegu tu: https://www.efarby.sk/pro/

Všetky varianty produktu (14) PRIMALEX CHALK - kriedová farba v spreji

12,43 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
chalk - biela 400 ml
0,4 L K006818 chalk - biela 400 ml
K006818
1-2 dni 12,43 € 1-2 dni 12,43 €
+
-
chalk - žltá 400 ml
0,4 L K006819 chalk - žltá 400 ml
K006819
1-2 dni 12,43 € 1-2 dni 12,43 €
+
-
chalk - krémová 400 ml
0,4 L K006820 chalk - krémová 400 ml
K006820
1-2 dni 12,43 € 1-2 dni 12,43 €
+
-
chalk - šedofialová 400 ml
0,4 L K006821 chalk - šedofialová 400 ml
K006821
1-2 dni 12,43 € 1-2 dni 12,43 €
+
-
chalk - ružová 400 ml
0,4 L K006822 chalk - ružová 400 ml
K006822
1-2 dni 12,43 € 1-2 dni 12,43 €
+
-
chalk - béžová 400 ml
0,4 L K006823 chalk - béžová 400 ml
K006823
1-2 dni 12,43 € 1-2 dni 12,43 €
+
-
chalk - tyrkysová 400 ml
0,4 L K006824 chalk - tyrkysová 400 ml
K006824
1-2 dni 12,43 € 1-2 dni 12,43 €
+
-
chalk - zelená 400 ml
0,4 L K006825 chalk - zelená 400 ml
K006825
1-2 dni 12,43 € 1-2 dni 12,43 €
+
-
chalk - šedozelená 400 ml
0,4 L K006826 chalk - šedozelená 400 ml
K006826
1-2 dni 12,43 € 1-2 dni 12,43 €
+
-
chalk - šedomodrá 400 ml
0,4 L K006827 chalk - šedomodrá 400 ml
K006827
1-2 dni 12,43 € 1-2 dni 12,43 €
+
-